Ktl-icon-tai-lieu

anh văn

Được đăng lên bởi lamlinh060892-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(ấm) warm           Hôm nay trời rất ấm. It's very warm today.             Cà phê này không đủ ấm. This coffee is not warm enough.                    
Hôm nay là ngày ấm nhất mùa hè. Today is the warmest day of the summer.   
  âm nhạc, nhạc music Bạn có thích nhạc này không? Do you like this music? Tôi thích nghe nhạc cổ điển. I love listening to classical music. 
Tôi không nghĩ là bạn sẽ thích nhạc này. I don't think you will like this music.

ăn trưa have lunch   Bạn có muốn ăn trưa với tôi không? Would you like to have lunch with me?   Chúng tôi đ?ăn trưa ở hàng McDonald 
ngày hôm qua. We had lunch at McDonald's yesterday.   Chúng tôi sắp đi ăn trưa. Bạn có muốn đi cùng không? We're going to have lunch. 
Would you like to join us?
anh ấy he   Hôm nay anh ấy đang làm việc. He is working today.   Anh ấy là một người đàn ông to lớn. He is a big man.   Nói cho tôi, khi nào 
anh ấy rời đi? Tell me, when is he going to leave?
anh ấy him   Tôi ném quả bóng cho anh ấy. I threw the ball to him.   Bạn có thể đưa chìa khóa cho anh ấy được không, làm ơn? Could you 
give the keys to him, please?   Cảnh sát bảo anh ta rời đi ngay lập tức. The police told him to leave immediately.
you, Ngãi, Bà anh   Much is seen vui Ngãi. Hân hạnh được găp bạn.   You bài hát leading? Bạn sống ở đâu?   Sorry, you know what Ngãi 
Phố tường leading do not? Xin lỗi, bạn có biết nơi Wall Street là?
bây giờ now   Bây giờ là mấy giờ? What time is it now?   Chúng ta muộn rồi. Chúng ta cần đi bây giờ. We're late. We need to leave now.   
Bây giờ tôi sẽ hôn bạn. Now I am going to kiss you.
bên phải right   Nhà hàng ở bên phải. The restaurant is to the right.   Nhìn sang bên phải kìa?cô ấy xinh đẹp thật! Look to the right?she is 
beautiful!   Nếu bạn đi về bên phải thì đó sẽ là đường tắt. If you go right, it will be a short way.
  bên trái left   Rẽ trái ở đây. Turn left here.   Đi thẳng về phía trước, và sau đó rẽ trái. Walk straight ahead, and then turn left.   Chờ đã?hiệu 
thuốc ở bên trái. Wait?the pharmacy is to the left.
biết know   Tôi không biết I don't know.   Tôi biết quán cà phê Internet ở đâu. I know where the Internet caf?is.   Mẹ của cô ấy không biết 
cách dùng máy vi tính. Her mom doesn't know how to use a computer.

  bố dad   Tôi ước gì bố tôi ở đây. I wish my dad was here.   Bố tôi thích xem TV. My dad loves to watch TV.   Bố của bạn có đi làm hôm nay 
không? Is your dad working today?
  bởi vì, vì because   Tôi muốn ăn bữa trưa, vì tôi đói! I want to have lunch, because I'm ...
( m) warm Hôm nay tr i r t m. It's very warm today. Cà phê này không đ m. This coffee is not warm enough.
Hôm nay là ngày m nh t mùa hè. Today is the warmest day of the summer.
âm nh c, nh c music B n có thích nh c này không? Do you like this music? Tôi thích nghe nh c c đi n. I love listening to classical music.
Tôi không nghĩ là b n s thích nh c này. I don't think you will like this music.
ăn tr a have lunch ư B n có mu n ăn tr a v i tôi không? Would you like to have lunch with me? ư Chúng tôi đ?ăn tr a hàng McDonald ư
ngày hôm qua. We had lunch at McDonald's yesterday. Chúng tôi s p đi ăn tr a. B n có mu n đi cùng không? We're going to have lunch. ư
Would you like to join us?
anh y he Hôm nay anh y đang làm vi c. He is working today. Anh y là m t ng i đàn ông to l n. He is a big man. ườ Nói cho tôi, khi nào
anh y r i đi? Tell me, when is he going to leave?
anh y him Tôi ném qu bóng cho anh y. I threw the ball to him. B n có th đ a chìa khóa cho anh y đ c không, làm n? Could you ư ượ ơ
give the keys to him, please? C nh sát b o anh ta r i đi ngay l p t c. The police told him to leave immediately.
you, Ngãi, Bà anh Much is seen vui Ngãi. Hân h nh đ c g p b n. ượ ă You bài hát leading? B n s ng đâu? Sorry, you know what Ngãi
Ph t ng leading do not? Xin l i, b n có bi t n i Wall Street là? ườ ế ơ
bây gi now Bây gi là m y gi ? What time is it now? Chúng ta mu n r i. Chúng ta c n đi bây gi . We're late. We need to leave now.
Bây gi tôi s hôn b n. Now I am going to kiss you.
bên ph i right Nhà hàng bên ph i. The restaurant is to the right. Nhìn sang bên ph i kìa?cô y xinh đ p th t! Look to the right?she is
beautiful! N u b n đi v bên ph i thì đó s là đ ng t t. If you go right, it will be a short way.ế ườ
bên trái left R trái đây. Turn left here. Đi th ng v phía tr c, và sau đó r trái. Walk straight ahead, and then turn left. ướ Ch đã?hi u
thu c bên trái. Wait?the pharmacy is to the left.
bi t know ế Tôi không bi t I don't know. ế Tôi bi t quán cà phê Internet đâu. I know where the Internet caf?is. ế M c a cô y không bi t ế
cách dùng máy vi tính. Her mom doesn't know how to use a computer.
b dad Tôi c gì b tôi đây. I wish my dad was here. ư B tôi thích xem TV. My dad loves to watch TV. B c a b n có đi làm hôm nay
không? Is your dad working today?
b i vì, vì because Tôi mu n ăn b a tr a, vì tôi đói! I want to have lunch, because I'm hungry! ư Tôi ph i r i đi bây gi , vì tôi r t m t. I have
to leave now, because I'm very tired. Anh y ghen t c, vì tôi là ng i thông minh. He is jealous, because I'm a smart man. ườ
b a sáng breakfast Đi ăn b a sáng cùng nhau thì th nào? How about breakfast together? ế B n đã ăn gì b a sáng, Andrew? What did
you have for breakfast, Andrew?
b a t i dinner B a t i đã s n sàng. The dinner is ready. Tôi mu n m i b n dùng b a t i. I would like to invite you for dinner. T i nay, tôi
s làm b a t i cho b n. Tonight, I will make dinner for you.
b a tr a lunch ư Tôi đang ăn b a tr a. I'm at lunch now. ư B n mu n ăn gì cho b a tr a? What do you want for lunch? ư Vào b a tr a, chúng ư
tôi đã bàn v công vi c. At lunch, we discussed business.
bu i đêm night Bu i đêm ngon gi c nhé! Good night! Tôi s r i kh i nhà vào đêm th B y. I'm leaving home on Saturday night. Đêm mai,
s có m t bu i ti c l n nhà John. Tomorrow night, there will be a big party at John's house.
bu n c i, n c c i funny ườ ườ Cái đó th t s bu n c i. That was really funny. ư V hài k ch này r t bu n c i. This comedy is very funny. ườ
T i sao b n l i c i? Nó không bu n c i đâu! Why are you laughing? It isn't funny! ườ ườ
cái gì what B n đang làm cái gì đ y? What are you doing? B n mu n u ng gì, Jane? What would you like to drink, Jane? Tôi đang
ch ...hãy quy t đ nh b n mu n mua gì đi! I am waiting...please decide what you want to buy ế
cái nào which B n mu n cái nào? Which one do you want? Tôi nên mua cái áo nào? Which shirt should I buy? Xin l i, b n s g i ý món
anh văn - Trang 2
anh văn - Người đăng: lamlinh060892-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
anh văn 9 10 926