Ktl-icon-tai-lieu

anh văn

Được đăng lên bởi minhnguyen1995
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-The wearing of uniforms make students feel
uncomfortable(việc mặc đồng phục làm cho học sinh cảm
thấy khó chịu)
- Uniform case with a very high price
- Uniform does not fit the personality and tastes of many(đồng
phục không phù hợp với tính cách và sở thích của nhiều)
- Uniform may not be the most dynamic student()
-When students dressed right with his hobby would see more
confident and more comfortable to wear school uniform(khi học
sinh mặc quần áo đúng với sở thích của mình sẽ thấy tự tin hơn
và thoải mái hơn để mặc đồng phục học sinh)
-His opinion of students who began school uniform is more
serious students who want to follow her but the new sense of
themselves is important(theo ý kiến của mình nhà trường bắt
sinh viên mặ đồng phục là muốn sinh viên nghiêm túc hơn
nhưng theo mình thì ý thức của chính họ mới là quan trọng)
- Students are dynamic young age, comfortable, not too young
as high school students to get them to wear uniforms(Sinh viên
là lứa tuổi trẻ trung năng động, thoải mái, không còn quá nhỏ
như học sinh phổ thông để bắt các em phải mặc đồng phục)
-Why not to promote student creativity and individuality through
their clothing but forced them into the rules "just one flaw" was
first produced by the lack pedagogy and practice away?( Sao
không để sinh viên phát huy cá tính và sáng tạo thông qua trang

phục của mình mà lại buộc các em vào những quy định “hổng
giống ai” được sản sinh bởi những cái đầu thiếu tính sư phạm và
xa rời thực tiễn?)
- As long offensive dress not going to school, students also have
the right to dress according to their own style, as well as a
costume character shape(Miễn đừng ăn mặc phản cảm khi đến
trường, còn sinh viên có quyền ăn mặc theo phong cách riêng
của họ, bởi trang phục cũng là một cách định hình cá tính)

...
-The wearing of uniforms make students feel
uncomfortable(việc mặc đồng phục làm cho học sinh cảm
thấy khó chịu)
- Uniform case with a very high price
- Uniform does not fit the personality and tastes of many(đồng
phục không phù hợp với tính cách và sở thích của nhiều)
- Uniform may not be the most dynamic student()
-When students dressed right with his hobby would see more
confident and more comfortable to wear school uniform(khi học
sinh mặc quần áo đúng với sở thích của mình sẽ thấy tự tin hơn
và thoải mái hơn để mặc đồng phục học sinh)
-His opinion of students who began school uniform is more
serious students who want to follow her but the new sense of
themselves is important(theo ý kiến của mình nhà trường bắt
sinh viên mặ đồng phục là muốn sinh viên nghiêm túc hơn
nhưng theo mình thì ý thức của chính họ mới là quan trọng)
- Students are dynamic young age, comfortable, not too young
as high school students to get them to wear uniforms(Sinh viên
là lứa tuổi trẻ trung năng động, thoải mái, không còn quá nhỏ
như học sinh phổ thông để bắt các em phải mặc đồng phục)
-Why not to promote student creativity and individuality through
their clothing but forced them into the rules "just one flaw" was
first produced by the lack pedagogy and practice away?( Sao
không để sinh viên phát huy cá tính và sáng tạo thông qua trang
anh văn - Trang 2
anh văn - Người đăng: minhnguyen1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
anh văn 9 10 305