Ktl-icon-tai-lieu

anh văn

Được đăng lên bởi trang-dam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
40 cấu trúc câu tiếng anh cần nhớ
1. S’d (had/would) better/rather/sooner do sth
2. S (to prefer) sth to sth
3. As far as S (to be/to know) concerned + clause Về phần nào đó thì
4. According to sb(obj) theo ý kiến gì
5. As/So long as/Provided that/Providing that + clause,S,will do sth Đến khi nào mà
6. Soon/Just after S had done sth did sth Ngay sau khi ai làm gì thì phải làm gì
7. No sooner/Scarely/Hardly had S done sth than S did sth 6=7
8. It is/S (to see)/It is pointless + no point + in doing sth Không cần thiết khi phải làm gì
9. It’s no use/good doing sth Làm gì đó không có lợi gì cả
10. It’t worth/worthy of sth/do sth Để mặc cả
11. S + (to be/to get) used to sth/accustomed to sth
12. S used to do sth Đã từng làm gì
13. S (to look) forward to doing sth Nóng long
14. To suggest doing sth Gợi ý
It’s+suggested/necessary/advíable/essential/importtant/urgent/better that S + (should) do.
15. To succeed in doing sth
16. To be good at sth/doing sth Giỏi về điều gì
17. It’s good/nice/bad of sb to do sth Ai đó thật tốt(xấu) đã làm điều gì
18. It’s time/high time + to do sth/S did sth Đã đến lúc phải làm gì
19. Conditional sentences:
Type I: IF: SPr MAIN:SF
*should S do sth = if S + simple present
Type II: IF:SPa MAIN:SF IN THE PART
(did,were or was) (would do)
*Were + S = If S + were
Type III: IF:PP MAIN:FP IN THE PART
(had done) (would have done)
*Had S done = if S had done
20. To wish + to do sth
+ that S Would do sth(in the future)
Did sth(were or was)(at present)
Had done sth(in the part)
21. No matter +
How(=however)/What(=whatever)/Who(=whoever)/Where(=wherever)/When(=whenever)/Which
(=whichever)
22. Although/Though/Even though + clause
Despite/in spite of + sth/doing sth/the fact that +clause
23. As if/as though/as although + Subjunctive
24. To be twice as + adj + as
25. To be + so + adj + that + clause
To do + so + adv +that + clause
26. To be such + n + that + clause
27. To see/find/witness/watch + sb/sth + do sth/doing sth/done/adj

28. To spend (time) doing sth/on sth
To waste time/money doing sth/on sth/in doing sth
To lose (money) on sth/in doing sth
29. To be too + adj (for sb) + to do
30. To be adj + enough (for sb) + to do
31. There is/it is/it is doubtless + no doubt + that + clause Không còn nghi ngờ gì nữa
32. It is years/ages/a long time since S did sth
33. It’s the first time + S + Present Perfect (have/has done)
34. To make sb(obj) + do sth/not do sth/done/adj
35. To have sb + do sth = to have sth + done
36. S can’t stand + sb/sth/doing ...
40 c u trúc câu ti ng anh c n nh ế
1. S’d (had/would) better/rather/sooner do sth
2. S (to prefer) sth to sth
3. As far as S (to be/to know) concerned + clause V ph n nào đó thì
4. According to sb(obj) theo ý ki n gìế
5. As/So long as/Provided that/Providing that + clause,S,will do sth Đ n khi nào màế
6. Soon/Just after S had done sth did sth Ngay sau khi ai làm gì thì ph i làm gì
7. No sooner/Scarely/Hardly had S done sth than S did sth 6=7
8. It is/S (to see)/It is pointless + no point + in doing sth Không c n thi t khi ph i làm gì ế
9. It’s no use/good doing sth Làm gì đó không có l i gì c
10. It’t worth/worthy of sth/do sth Đ m c c
11. S + (to be/to get) used to sth/accustomed to sth
12. S used to do sth Đã t ng làm gì
13. S (to look) forward to doing sth Nóng long
14. To suggest doing sth G i ý
It’s+suggested/necessary/advíable/essential/importtant/urgent/better that S + (should) do.
15. To succeed in doing sth
16. To be good at sth/doing sth Gi i v đi u ỏ ề
17. It’s good/nice/bad of sb to do sth Ai đó th t t t(x u) đã làm đi u gì
18. It’s time/high time + to do sth/S did sth Đã đ n lúc ph i làm gìế
19. Conditional sentences:
Type I: IF: SPr MAIN:SF
*should S do sth = if S + simple present
Type II: IF:SPa MAIN:SF IN THE PART
(did,were or was) (would do)
*Were + S = If S + were
Type III: IF:PP MAIN:FP IN THE PART
(had done) (would have done)
*Had S done = if S had done
20. To wish + to do sth
+ that S Would do sth(in the future)
Did sth(were or was)(at present)
Had done sth(in the part)
21. No matter +
How(=however)/What(=whatever)/Who(=whoever)/Where(=wherever)/When(=whenever)/Which
(=whichever)
22. Although/Though/Even though + clause
Despite/in spite of + sth/doing sth/the fact that +clause
23. As if/as though/as although + Subjunctive
24. To be twice as + adj + as
25. To be + so + adj + that + clause
To do + so + adv +that + clause
26. To be such + n + that + clause
27. To see/find/witness/watch + sb/sth + do sth/doing sth/done/adj
anh văn - Trang 2
anh văn - Người đăng: trang-dam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
anh văn 9 10 580