Ktl-icon-tai-lieu

ANH VĂn

Được đăng lên bởi Kim Long
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần





HOME
EDIT PROFILE
LOG OUT
HELP

Progress Report
Student Name: Chau Kim Long

Class Name:

Class ID Code:

Smart Choice
Smart Choice 3
Sun Nov 23, 2014 2:41 am

Unit 1

Unit 2

Unit 3

20

24

22

Total Score

50 / 56
89%

58 / 58
100%

Total Seat Time

20 min

Unit 4

Unit 5

Unit 6

Unit 7

Unit 8

Unit 9

Unit 10

Unit 11

Unit 12

26

0

0

0

0

0

0

0

0

60 / 60
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 min

18 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Score

8/8
100%

8/8
100%

6/6
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Seat Time

2 min

4 min

2 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unit Total
Total Attempts

Vocabulary
Attempts

Bonus
Vocabulary
Attempts

-

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Score

-

6/6
100%

6/6
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Seat Time

-

22 min

2 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grammar 1
Attempts

2

4

2

-

Score

8/8
100%

6/6
100%

8/8
100%

-

Total Seat Time

5 min

8 min

9 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grammar 2
Attempts
Score

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8/8
100%

8/8
100%

8/8
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Seat Time

4 min

10 min

5 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grammar 3
Attempts

5

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Score

8/8
100%

6/6
100%

8/8
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Seat Time

17 min

3 min

18 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Score

4/4
100%

4/4
100%

4/4
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Seat Time

1 min

3 min

1 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Attempts

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Score

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conversation 1
Attempts

Conversation 2

Total Seat Time

4 min

3 min

Class
Video 1
Attempts

1

5

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Score

2/6
33%

6/6
100%

6/6
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Seat Time

4 min

5 min

1 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Student
Video 1
Attempts

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Score

6/8
75%

8/8
100%

8/8
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Seat Time

2 min

2 min

1 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Student
Video 2
Attempts

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Score

6/6
100%

6/6
100%

6/6
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Seat Time

2 min

8 min

1 min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Back
Print
Copyright 2011. All rights reserved. Terms and conditions.

...
HOME
EDIT PROFILE
LOG OUT
HELP
Progress Report
Student Name: Chau Kim Long
Class Name:
Class ID Code:
Smart Choice
Smart Choice 3
Sun Nov 23, 2014 2:41 am
Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit 11 Unit 12
Unit Total
Total Attempts 20 24 22 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Score
50 / 56
89%
58 / 58
100%
60 / 60
100%
- - - - - - - - -
Total Seat Time 20 min 10 min 18 min - - - - - - - - -
Vocabulary
Attempts 2 2 2 - - - - - - - - -
Score
8 / 8
100%
8 / 8
100%
6 / 6
100%
- - - - - - - - -
Total Seat Time 2 min 4 min 2 min - - - - - - - - -
Bonus
Vocabulary
Attempts - 2 3 - - - - - - - - -
Score -
6 / 6
100%
6 / 6
100%
- - - - - - - - -
Total Seat Time - 22 min 2 min - - - - - - - - -
Grammar 1
Attempts 2 4 2 - - - - - - - - -
Score
8 / 8
100%
6 / 6
100%
8 / 8
100% -
- - - - - - - -
Total Seat Time 5 min 8 min 9 min - - - - - - - - -
Grammar 2
Attempts 2 2 2 - - - - - - - - -
Score
8 / 8
100%
8 / 8
100%
8 / 8
100%
- - - - - - - - -
ANH VĂn - Trang 2
ANH VĂn - Người đăng: Kim Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ANH VĂn 9 10 614