Ktl-icon-tai-lieu

anh văn

Được đăng lên bởi anh-tho-luu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Bµi 1:
G¹ch ch©n vµo 1 tõ trong ngoÆc phï hîp víi chç trèng ë mçi c©u
1) It ………a pen. ( is / are / am )
2) It........... rainy in summer. (often is/ is often/ often)
3) What did she........? (draw/ drawed/ drew)
4) Do you want to go..........? (swim/ swiming/ swimming)
5) Nice……see you.( to / for / with)
Bài 2 (3 điểm): Hoàn thành các câu sau:
1. What…….your name?
2. My……is Hoa.
3. How ……you?
4. I……fine. Thank you.
5. What…..this?
Bµi 3:
Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i A, B hay C tríc ý ®óng.
1) What's the matter with his mother?
a. She has a headache.
b. He has a headache.
c. She has a head.
2) What are you doing?
a. I'm going to sing.
b. I'm singing.
c. I sing.
3).......................................? I wrote a letter.
a. What do you do?
b. What did you do?
c. What are you doing?
4) He had a toothache.
a. He shouldn't go to dentist.
b. He shouldn't eat too many candies.
c. He should eat many candies.
5) How often do you go to the zoo?
a. Twice a month.
b. Twelve minutes.
c. Twelve kilometers.

Bài 3:
Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:
1. bo… k
2. p…n
3. n…me

4 .hell…
5. r…ler

Bài 4: Viết thành đoạn văn:
Introduce about yourself ( name, class, your father, your mother, your sister, brother,
………)

ĐÁP ÁN:
Bài 1: 1) is

3) draw

2) is often

4) swimming

Bài 2 : 1) is

2) name

3) are
2) B

3) B

4) B

2) pen

5) is

4) am

Bài 3: 1) A

Bài 4: 1) book

5) to

3)name
4) hello

5) A

5)ruler

...
ĐỀ THI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Bµi 1:
G¹ch ch©n vµo 1 tõ trong ngoÆc phï hîp víi chç trèng ë mçi c©u
1) It ………a pen. ( is / are / am )
2) It........... rainy in summer. (often is/ is often/ often)
3) What did she........? (draw/ drawed/ drew)
4) Do you want to go..........? (swim/ swiming/ swimming)
5) Nice……see you.( to / for / with)
Bài 2 (3 điểm): Hoàn thành các câu sau:
1. What…….your name?
2. My……is Hoa.
3. How ……you?
4. I……fine. Thank you.
5. What…..this?
Bµi 3:
Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i A, B hay C tríc ý ®óng.
1) What's the matter with his mother?
a. She has a headache.
b. He has a headache.
c. She has a head.
2) What are you doing?
a. I'm going to sing.
b. I'm singing.
c. I sing.
3).......................................? I wrote a letter.
a. What do you do?
b. What did you do?
c. What are you doing?
4) He had a toothache.
a. He shouldn't go to dentist.
b. He shouldn't eat too many candies.
c. He should eat many candies.
5) How often do you go to the zoo?
a. Twice a month.
b. Twelve minutes.
c. Twelve kilometers.
anh văn - Trang 2
anh văn - Người đăng: anh-tho-luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
anh văn 9 10 248