Ktl-icon-tai-lieu

Anh văn 10

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồng Thắm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khóa học thử Tiếng Anh 10 – Cô Nguyễn Thị Phương

Unit 12

LANGUAGE FOCUS
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Giáo viên: NGUYỄN THỊ PHƢƠNG
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng Language focus (Unit 12) thuộc khóa học
thử Tiếng Anh 10 – Cô Nguyễn Thị Phương tại website Hocmai.vn để giúp các bạn kiểm tra, củng cố lại
các kiến thức mà giáo viên đã truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học
trước bài giảng sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.

Exercise 1: Choose the word that has the underlined letter(s) pronounced differently from the
others. (Chọn từ có chữ cái gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.)
1. A. plays
B. reads
C. listens
D. stops
2. A. music
B. classical
C. famous
D. slow
3. A. because
B. busy
C. compose
D. measure
4. A. city
B. ocean
C. musician
D. special
5. A. sea
B. singer
C. sugar
D. said
Exercise 2: Use a sentence in A and a sentence from B to make a new sentence, using “to+infinitive”.
Dùng một câu ở cột A và một câu ở cột B đề làm thành một câu mới, dùng “to+nguyên mẫu”.
A
B
1. I’m saving money
I wanted to call him later.
2. I went into the kitchen.
I want to improve my English.
3. I’m going to the post office.
I want to go on an expensive holiday.
4. I wrote down his phone number.
I want to send a telegram.
5. I usually do the exercise in this book.
I want to help my mother with the dinner.
1. I’m saving money to go on an expensive holiday.
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. ……………………………………………………
Exercise 3: Match a question word in A with an answer in B. Use each item only once.
Ghép một từ để hỏi ở cột A với một câu trả lời ở cột B. Dùng mỗi mục chỉ một lần.
A
B
1. What?
a. Britan and Pamela
2. Which?
b. On foot
3. Where?
c. At the party
4. When?
d. A pocket calculator
5. Who?
e. The blue one, not the red one
6. Whose?
f. At half past seven
7. Why?
g. Two days ago.
8. How?
h. For a week.
9. What time?
i. My brother’s.
10. How long?
j. Because I was busy.
Giáo viên: Nguyễn Thị Phƣơng
Nguồn
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

:

Hocmai.vn
- Trang | 1 -

...
Khóa hc th Tiếng Anh 10 Cô Nguyn Th Phương
Unit 12
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Exercise 1: Choose the word that has the underlined letter(s) pronounced differently from the
others. (Chn t có ch cái gạch chân được phát âm khác vi các t còn li.)
1. A. plays B. reads C. listens D. stops
2. A. music B. classical C. famous D. slow
3. A. because B. busy C. compose D. measure
4. A. city B. ocean C. musician D. special
5. A. sea B. singer C. sugar D. said
Exercise 2: Use a sentence in A and a sentence from B to make a new sentence, using “to+infinitive”.
Dùng mt câu ct A và mt câu cột B đề làm thành mt câu mới, dùng “to+nguyên mẫu”.
A
B
1. I’m saving money
2. I went into the kitchen.
3. I’m going to the post office.
4. I wrote down his phone number.
5. I usually do the exercise in this book.
I wanted to call him later.
I want to improve my English.
I want to go on an expensive holiday.
I want to send a telegram.
I want to help my mother with the dinner.
1. I’m saving money to go on an expensive holiday.
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. ……………………………………………………
Exercise 3: Match a question word in A with an answer in B. Use each item only once.
Ghép mt t để hi ct A vi mt câu tr li ct B. Dùng mi mc ch mt ln.
A
B
1. What?
2. Which?
3. Where?
4. When?
5. Who?
6. Whose?
7. Why?
8. How?
9. What time?
10. How long?
a. Britan and Pamela
b. On foot
c. At the party
d. A pocket calculator
e. The blue one, not the red one
f. At half past seven
g. Two days ago.
h. For a week.
i. My brother’s.
j. Because I was busy.
Giáo viên: Nguyn Th Phƣơng
Ngun : Hocmai.vn
LANGUAGE FOCUS
(BÀI TP T LUYN)
Giáo viên: NGUYN TH PHƢƠNG
Các bài tp trong tài liu này đưc biên son kèm theo bài ging Language focus (Unit 12) thuc khóa hc
th Tiếng Anh 10 Cô Nguyn Th Phương ti website Hocmai.vn để giúp các bn kim tra, cng c li
các kiến thức mà giáo viên đã truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để s dng hiu qu, Bn cn hc
trước bài ging sau đó làm đầy đủ các bài tp trong tài liu này.
Anh văn 10 - Người đăng: Nguyễn Hồng Thắm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Anh văn 10 9 10 385