Ktl-icon-tai-lieu

Anh Văn Chuyên Ngành Sinh Học

Được đăng lên bởi Đức Ngoan
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Grade 9-12 Integrated Science 1 thru 4 Standards Vocabulary

BIOLOGY/LIFE SCIENCE
abiotic factor *
acid rain *
acidic group
Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS)
actin
active transport
adapt
adaptation
adapted
adaptive trait
adaptive zone
adenosine diphosphate (ADP)
adenosine triphosphate (ATP) *
adjacent
aerobic
agar
agricultural
air pollution
allele *
allopatric
alteration of habitat
altered
alveoli *
amino acid
ammonification *
amylase
anaerobic *
analogous
analysis
analyze *

TRANSLATION
yếu tố vô sinh
mưa a-xít
nhóm a-xít
Hội chứng suy yếu hệ
thống miễn nhiễm
sự chuyển vận tích cực
thích ứng, thích nghi
sự thích ứng, thích nghi
thích ứng, thích nghi
đặc tính thích nghi
môi trường thích nghi

kế cận, kế bên
ưa khí, háo khí
chất thạch
thuộc về nông nghiệp
ô nhiễm không khí
alen, gen tương ứng
khác vùng phân bố
sự thay đổi nơi cư trú
thay đổi
phế nang
acid amino
sự hóa amon
men phân giải tinh bột
kỵ khí, yếm khí
tương tự
sự phân tích
phân tích

Los Angeles County Office of Education
Office of the Science Consultants- 11/04

BIOLOGY/LIFE SCIENCE
TRANSLATION
anaphase
kỳ sau, hậu kỳ
ancestry
nguồn gốc, tổ tiên
animal
động vật
antibiotic *
antibiotic resistance *
antibody
antigen
antiseptic *
assimilation *
ATP synthase
autosomal *
axis
axon
backward
bacteria
bacterial cell
bacteriophage *
balance
barrier
base pairs *
base-pairing rules
behavior
benign
better suited
bile
bile salts
biochemical
biodiversity *
biogeochemical cycle *
biological diversity

thuốc, chất kháng sinh
tính chống kháng sinh
kháng thể
kháng nguyên
thuốc sát trùng
sự đồng hóa
thể thường nhiễm sắc
trục, thân chính
sợi, trục tế bào
phía sau
vi khuẩn
tế bào vi khuẩn
thể thực khuẩn
cân, thăng bằng
vật chướng ngại
đôi ba-zơ
quy tắc ghép đôi ba-zơ
tập tính, cư xử
lành
thích hợp hơn
mật
muối mật
thuộc về hóa sinh học
sinh học đa dạng
chu trình địa hóa sinh vật học

sinh học đa dạng

* = 10th Grade NCLB Life Science Test
1

Grade 9-12 Integrated Science 1 thru 4 Standards Vocabulary

BIOLOGY/LIFE SCIENCE
biology
biomedical
biotechnology
biotic factor *
birth
blood
blood clot
blood detoxification
blood sugar level
bond
bone marrow
bottleneck effect
brain
breakdown
breeding season
calculate
cancer
capillary
capsid *
carbohydrate
carbon
carbon cycle
carbon dioxide
carrying capacity *
catalyst
cell
cell biology
cell division
cell membrane *
cell respiration
cellular change

TRANSLATION
sinh học
y khoa sinh học
kỹ thuật sinh học
nhân tố sinh học
sinh sản
máu
cục máu
giải độc máu
lượng đường tro...
Grade 9-12 Integrated Science 1 thru 4 Standards Vocabulary
BIOLOGY/LIFE SCIENCE TRANSLATION BIOLOGY/LIFE SCIENCE TRANSLATION
abiotic factor * yếu t vô sinh anaphase k sau, hu k
acid rain * mưa a-xít ancestry ngun gc, t tiên
acidic group nhóm a-xít animal động vt
Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS)
Hi chng suy yếu h
thng min nhim
antibiotic * thuc, cht kháng sinh
actin antibiotic resistance * tính chng kháng sinh
active transport s chuyn vn tích cc antibody kháng th
adapt thích ng, thích nghi antigen kháng nguyên
adaptation s thích ng, thích nghi antiseptic * thuc sát trùng
adapted thích ng, thích nghi assimilation * s đồng hóa
adaptive trait đặc tính thích nghi ATP synthase
adaptive zone môi trường thích nghi autosomal * th thường nhim sc
adenosine diphosphate (ADP) axis trc, thân chính
adenosine triphosphate (ATP) * axon si, trc tế bào
adjacent kế cn, kế bên backward phía sau
aerobic ưa khí, háo khí bacteria vi khun
agar cht thch bacterial cell tế bào vi khun
agricultural thuc v nông nghip bacteriophage * th thc khun
air pollution ô nhim không khí balance cân, thăng bng
allele * alen, gen tương ng barrier vt chướng ngi
allopatric khác vùng phân b base pairs * đôi ba-zơ
alteration of habitat s thay đổi nơi cư trú base-pairing rules quy tc ghép đôi ba-zơ
altered thay đổi behavior tp tính, cư x
alveoli * phế nang benign lành
amino acid acid amino better suited thích hp hơn
ammonification * s hóa amon bile mt
amylase men phân gii tinh bt bile salts mui m
t
anaerobic * k khí, yếm khí biochemical thuc v hóa sinh hc
analogous tương t biodiversity * sinh hc đa dng
analysis s phân tích biogeochemical cycle *
chu trình địa hóa sinh vt hc
analyze * phân tích biological diversity sinh hc đa dng
Los Angeles County Office of Education
Office of the Science Consultants- 11/04
* = 10th Grade NCLB Life Science Test
1
Anh Văn Chuyên Ngành Sinh Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh Văn Chuyên Ngành Sinh Học - Người đăng: Đức Ngoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Anh Văn Chuyên Ngành Sinh Học 9 10 87