Ktl-icon-tai-lieu

Anh văn Hành chính

Được đăng lên bởi nguyenkieuphuongthao1995
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 3 lần
STT
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Việt
Nước CHXHCNVN là một nhà nước
thống nhất với tất cả các dân tộc sống
trên lãnh thổ của VN
Nhà nước thực hiện chính sách phát
triển toàn diện
Nhà nước cam đoan và phát huy quyền
làm chủ của con ng trên tất cả các lĩnh
vực
Đảng cộng sản VN là lực lượng lãnh
đạo nhà nước và XH
Thủ tướng chính phủ chịu trách nhiêm
trước QH và báo cáo công tác trươc
QH, UBTVQH, và chủ tịch nước
Nữ hoàng là người đứng đầu Nghị viện
và là biểu tượng của tình đoàn kết dân
tộc
Theo HP 1992, công dân VN được
phép thành lâp doanh nghiệp và sở hữu
tài sản cá nhân trừ đất đai
Hệ thống chính trị của VN bao gồm:
ĐCSVN, Nươc CHXHCNVN, và tổ
chức chính trị xh
ĐCSVN hành động theo tư tưởng
HCM
QH là cơ quan duy nhất có quyền lập
hiến và lập pháp
Nhiệm kì của CP theo nhiệm kì của
QH
CP thống nhất quản lí việc thực hiện
các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc
phòng, an ninh và đối ngoại của nhà
nước
QH thục hiện quyền giám sát tối cao
đối với toàn bộ hoạt độg của nhà nước
ngoại trừ TTg Cp, thành viên của chính
phủ k nhất thiết là thành viên của QH
Có nh Đảng Ctri ở Úc
QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao
nhất của nước CHXHCNVN
CP gồm: TTg, các Phó TTg, các bộ
trưởng và các thành viên khác

Anh
The Socialist Republic of VietNam is the
unified State of all nationalities living on the
territory of VN
The State carries out a policy of comprehensive
development
The State guarantees and promotes the people's
mastery in all field
The Communist Party of VN is the force
leading the State and the society
The Prime Minister is responsible to the
National Assembly and reports to the National
Assembly, its Standing Committee, and The
Country's President
The Queen is the formal head of Parliament
and the symbol of national unity
In accordance with 1992 Constitution,
Vietnamese citizens are entitled to set up
business and own any property except the land
The Policial System consits of : The
Communist Party of VietNam, The Socialist
Republic of VN, the Sociopolitical
Organizations
The Communist Party of VN acts upon HCM
thought
The National Assembly is the only organ with
constitutional and legislative
The tenure of the Government is the same as
that the National Assembly
The Government shall carry out over all
management of the work for the fulfilment of
the polical, economic, national defense,
security and external duties of the State
The National Assembly shall exercises
supreme control over all activities of the State
with the exception of the Prime Min...
STT Việt Anh
1
Nước CHXHCNVN là một nhà nước
thống nhất với tất cả các dân tộc sống
trên lãnh thổ của VN
The Socialist Republic of VietNam is the
unified State of all nationalities living on the
territory of VN
2
Nhà nước thực hiện chính sách phát
triển toàn diện
The State carries out a policy of comprehensive
development
3
Nhà nước cam đoan và phát huy quyền
làm chủ của con ng trên tất cả các lĩnh
vực
The State guarantees and promotes the people's
mastery in all field
4
Đảng cộng sản VN là lực lượng lãnh
đạo nhà nước và XH
The Communist Party of VN is the force
leading the State and the society
5
Thủ tướng chính phủ chịu trách nhiêm
trước QH và báo cáo công tác trươc
QH, UBTVQH, và chủ tịch nước
The Prime Minister is responsible to the
National Assembly and reports to the National
Assembly, its Standing Committee, and The
Country's President
6
Nữ hoàng là người đứng đầu Nghị viện
và là biểu tượng của tình đoàn kết dân
tộc
The Queen is the formal head of Parliament
and the symbol of national unity
7
Theo HP 1992, công dân VN được
phép thành lâp doanh nghiệp và sở hữu
tài sản cá nhân trừ đất đai
In accordance with 1992 Constitution,
Vietnamese citizens are entitled to set up
business and own any property except the land
8
Hệ thống chính trị của VN bao gồm:
ĐCSVN, Nươc CHXHCNVN, và tổ
chức chính trị xh
The Policial System consits of : The
Communist Party of VietNam, The Socialist
Republic of VN, the Sociopolitical
Organizations
9
ĐCSVN hành động theo tư tưởng
HCM
The Communist Party of VN acts upon HCM
thought
10
QH là cơ quan duy nhất có quyền lập
hiến và lập pháp
The National Assembly is the only organ with
constitutional and legislative
11
Nhiệm kì của CP theo nhiệm kì của
QH
The tenure of the Government is the same as
that the National Assembly
12
CP thống nhất quản lí việc thực hiện
các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc
phòng, an ninh và đối ngoại của nhà
nước
The Government shall carry out over all
management of the work for the fulfilment of
the polical, economic, national defense,
security and external duties of the State
13
QH thục hiện quyền giám sát tối cao
đối với toàn bộ hoạt độg của nhà nước
The National Assembly shall exercises
supreme control over all activities of the State
14
ngoại trừ TTg Cp, thành viên của chính
phủ k nhất thiết là thành viên của QH
with the exception of the Prime Minister, its
members are not necessarily members of the
National Assembly
15 Có nh Đảng Ctri ở Úc There are many political parties in Australia
16
QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao
nhất của nước CHXHCNVN
The National Assembly is the highest organ
authority of the Socialist Republic of VN
17
CP gồm: TTg, các Phó TTg, các bộ
trưởng và các thành viên khác
The Government consits of: The Prime
Minister, Vice-Prime Minister and other
members
Anh văn Hành chính - Trang 2
Anh văn Hành chính - Người đăng: nguyenkieuphuongthao1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Anh văn Hành chính 9 10 737