Ktl-icon-tai-lieu

AVANT-PROPOS

Được đăng lên bởi Trần Thục Đoan
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 4552 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ecrit par Lê Hồng Dung

AVANT-PROPOS
Học ngoại ngữ không phải là một-cái-gì-đó kinh khủng. Đó cũng
là một môn học như mọi môn học khác, và đòi hỏi ở người học một
niềm say mê thực sự. Chính nhờ niềm đam mê đó, Dung đã viết
« Grammaire Française De Poche » vào mùa hè 2003, khi 16 tuổi và
hoàn thành vào cuối năm 2004, đầu 2005. Cuốn sách được viết dành
cho tất cả các bạn học Pháp văn, từ trình độ débutant đến avancé,
trình bày một số điểm ngữ pháp mà Dung nghĩ là các bạn thường gặp
và hay thắc mắc khi học Pháp văn. Mặc dù những cố gắng về mặt trình
bày cũng như việc chuyển tải các kiến thức một cách cô đọng, dễ hiểu,
cuốn sách vẫn còn những sai sót, và Dung rất mong nhận được những
ý kiến đóng góp cuả các bạn để cuốn sách có thể hoàn chỉnh hơn. Mọi
ý kiến đóng góp xin gửi về : hongdung_le@yahoo.com
Dung cám ơn gia đình và các thầy cô đã « truyền lưả » cho Dung,
đặc biệt là thầy Tín, nhờ thầy mà em mới « phát hiện » ra là em cũng
có năng khiếu ngoại ngữ lắm chứ bộ hihihi ☺. Dung xin gửi lời cám ơn
chân thành đến :
- Gia đình, mọi người lúc nào cũng ủng hộ và thương yêu con.
- Cô Bùi Tuyết An, GV trường THPT chuyên Lê Hồng Phong,
tp.HCM. Cô lúc nào cũng ủng hộ em, sẵng sàng lắng nghe em kể
đủ mọi chuyện trên đời. ☺
- Thầy Thạc sĩ Nguyễn Thức Thành Tín, GV trường THPT chuyên Lê
Hồng Phong, GV trường ĐHKHTN, tp. HCM, GV trường ĐH Sư
Phạm, tp.HCM. Thầy đã truyền cho em nhiệt huyết, niềm đam
mê môn Pháp văn cũng như đã « khủng bố » để em cố gắng học
cho « bằng chị bằng em ». ☺
- Cô Đặng Thi Kim Anh, GV trường THPT chuyên Lê Hồng Phong,
tp.HCM. Em học được rất nhiều về cách viết rédaction và phương
pháp làm các bài Compréhension écrite từ cô.
11.02.2005
Lê Hồng Dung

1

Ecrit par Lê Hồng Dung

SOMMAIRE
1. Les classes des mots ................................................
2. Le nom ...................................................................
3. Les indéfinis ............................................................
4. Les possessifs .........................................................
5. Les démostratifs ......................................................
6. Participe passé ........................................................
7. L’infinitif .................................................................
8. Les verbes pronominaux ...........................................
9. Voix passive ............................................................
10. Les pronoms personnels ...........................................
11. Les pronoms relat...
Ecrit par Lê Hng Dung
AVANT-PROPOS
Hc ngoi ng không phi là mt-cái-gì-đó kinh khng. Đó cũng
là mt môn hc như mi môn hc khác, và đòi hi người hc mt
nim say mê thc s. Chính nh nim đam mê đó, Dung đã viết
« Grammaire Française De Poche » vào mùa hè 2003, khi 16 tui và
hoàn thành vào cui năm 2004, đầu 2005. Cun sách được viết dành
cho tt c các bn hc Pháp văn, t trình độ débutant đến avancé,
trình bày mt s đim ng pháp mà Dung nghĩ là các bn thường gp
và hay thc mc khi hc Pháp văn. Mc dù nhng c gng v mt trình
bày cũng như vic chuyn ti các kiến thc mt cách cô đọng, d hiu,
cun sách vn còn nhng sai sót, và Dung rt mong nhn được nhng
ý kiến đóng góp cu các bn để cun sách có th hoàn chnh hơn. Mi
ý kiến đóng góp xin gi v : hongdung_le@yahoo.com
Dung cám ơn gia đình và các thy cô đã « truyn lưả » cho Dung,
đặc bit là thy Tín, nh thy mà em mi « phát hin » ra là em cũng
có năng khiếu ngoi ng lm ch b hihihi . Dung xin gi li cám ơn
chân thành đến :
- Gia đình, mi người lúc nào cũng ng h và thương yêu con.
- Cô Bùi Tuyết An, GV trường THPT chuyên Lê Hng Phong,
tp.HCM. Cô lúc nào cũng ng h em, sng sàng lng nghe em k
đủ mi chuyn trên đời.
- Thy Thc sĩ Nguyn Thc Thành Tín, GV trường THPT chuyên Lê
Hng Phong, GV trường ĐHKHTN, tp. HCM, GV trường ĐH Sư
Phm, tp.HCM. Thy đã truyn cho em nhit huyết, nim đam
mê môn Pháp văn cũng như đã « khng b » để em c gng hc
cho « bng ch bng em ».
- Đặng Thi Kim Anh, GV trường THPT chuyên Lê Hng Phong,
tp.HCM. Em hc được rt nhiu v cách viết rédaction và phương
pháp làm các bài Compréhension écrite t cô.
11.02.2005
Lê Hng Dung
1
AVANT-PROPOS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AVANT-PROPOS - Người đăng: Trần Thục Đoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
AVANT-PROPOS 9 10 742