Ktl-icon-tai-lieu

Bài 10 Tiếng anh 7

Được đăng lên bởi linhkulcute
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UNIT 10 – HEALTH AND HYGIENE
A. PERSONAL HYGIENE
I. Điền vào chỗ trống các từ thích hợp
health
helpful

personal hygiene
strange

harvest
carefully

1. Farmers are very busy during ………………
2. You should wash regularly to ensure ……………
3. Swimming is good for your ……………
4. My father always drivers ……………
5. She always helps her mother do the housework. She’s very …………… to her mother.
6. He’s a new student. Everything is ……………to him.
II. Viết câu cảm thán:
1. You should brush your teeth after meals.
.......................................................................................................................................
2. You should not play soccer in the street.
.......................................................................................................................................
3. You should wash and iron your own clothes.
.......................................................................................................................................
4. You should not eat too much candy.
.......................................................................................................................................
5. You should wash your hands before meals.
.......................................................................................................................................
6. You should not worry about the examination.
.......................................................................................................................................
7. You should tidy your room every day.
.......................................................................................................................................
8. You should not forget to write to your parents.
.......................................................................................................................................
III.Đặt câu hỏi với What và trả lời theo gợi ý:
1. Nam// play soccer.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. they// visit their grandparents
1

.......................................................................................................................................
.......................................................................................
UNIT 10 – HEALTH AND HYGIENE
A. PERSONAL HYGIENE
I. Điền vào chỗ trống các từ thích hợp
health personal hygiene harvest
helpful strange carefully
1. Farmers are very busy during ………………
2. You should wash regularly to ensure ……………
3. Swimming is good for your ……………
4. My father always drivers ……………
5. She always helps her mother do the housework. She’s very …………… to her mother.
6. He’s a new student. Everything is ……………to him.
II. Viết câu cảm thán:
1. You should brush your teeth after meals.
.......................................................................................................................................
2. You should not play soccer in the street.
.......................................................................................................................................
3. You should wash and iron your own clothes.
.......................................................................................................................................
4. You should not eat too much candy.
.......................................................................................................................................
5. You should wash your hands before meals.
.......................................................................................................................................
6. You should not worry about the examination.
.......................................................................................................................................
7. You should tidy your room every day.
.......................................................................................................................................
8. You should not forget to write to your parents.
.......................................................................................................................................
III.Đặt câu hỏi với What và trả lời theo gợi ý:
1. Nam// play soccer.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. they// visit their grandparents
1
Bài 10 Tiếng anh 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 10 Tiếng anh 7 - Người đăng: linhkulcute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 10 Tiếng anh 7 9 10 869