Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng câu trực tiếp, gián tiếp trong Tiếng anh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương)

Câu trực tiếp, gián tiếp

CÂU TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)
Giáo viên: VŨ MAI PHƯƠNG
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Câu trực tiếp, gián tiếp thuộc khóa học LTĐH
KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) tại website Hocmai.vn, để có thể nắm vững kiến thức liên
quan đến Câu trực tiếp, gián tiếp, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này.

I. GIỚI THIỆU
Khi thuật lại lời nói của người khác, ta có thể nhắc lại nguyên văn. Trường hợp này gọi là lời nói trực tiếp
(Direct Speech) và khi viết phải đặt trong ngoặc kép.
Ex: Nam said, “I am going to the cinema”.
Nhưng ta cũng có thể sửa đổi chút ít và lồng vào câu nói của mình. Trường hợp này gọi là lời nói gián tiếp
(Indirect speech).
Ex: Nam said that he was going to the cinema.
II. QUI TẮC CHUYỂN LỜI NÓI TRỰC TIẾP SANG GIÁN TIẾP
Muốn chuyển một câu trần thuật từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp cần phải chú ý những thay đổi sau đây:
1. Đổi ngôi thứ của đại từ nhân xưng, tính từ và đại từ sở hữu cho thích hợp.
Ex:
DIRECT
INDIRECT
I am going to repair your bicycle;
Nam told me that he was going to
you can take mine.
repair my bicycle and I could take his.
We did the work ourselves.

They said that they had done the work
themselves.

2. Nếu nhắc lại lời nói trong quá khứ và dùng động từ ở thì quá khứ trong mệnh đề chính (He
said…; they told…) thì động từ trong lời nói gián tiếp phải lùi về quá khứ một bước theo các quy tắc và thí
dụ sau đây:
3. Thay đổi những tính từ, phó từ hay cụm phó từ chỉ nơi chốn, thời gian… cho thích hợp,
theo những quy tắc và thí dụ sau đây.
DIRECT
This, these, here, now,
tomorrow, yesterday
Three days, ago
Last week, next week

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

INDIRECT
today, That, those, there, then, that day, the
next day, the previous day (the day
before).
Three days, before.
The previous week, the next week (the
following week).

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương)

Câu trực tiếp, gián tiếp

Ex:
I met the man here in this office today

He said (that) he had met the man there,
in that office that day.

We spoke to him the day before He said (that) they had spoken to him
yesterday.
two days before.
We shall be home tomorrow.

They would be home the next day.

I will do it here and now.

He would do it there and then.

Chuyển những câu sau đây sang lời nói gián tiếp:
1. He said: “My son will be here soon”.
2....
Khóa hc LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương)
Câu trc tiếp, gián tiếp
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
I. GII THIU
Khi thut li li i của ngưi kc, ta có th nhc lại nguyên văn. Trưng hp này gi là li nói trc tiếp
(Direct Speech) và khi viết phi đt trong ngoc kép.
Ex: Nam said, “I am going to the cinema”.
Nhưng ta cũng thể sửa đổi chút ít và lng vào câu nói của mình. Trường hp này gi là li nói gián tiếp
(Indirect speech).
Ex: Nam said that he was going to the cinema.
II. QUI TC CHUYN LI NÓI TRC TIP SANG GIÁN TIP
Mun chuyn mt câu trn thut t li nói trc tiếp sang gián tiếp cn phi chú ý nhng thay đổi sau đây:
1. Đổi ngôi th của đại t nhân xưng, tính từ đại t s hu cho thích hp.
Ex:
DIRECT
INDIRECT
I am going to repair your bicycle;
you can take mine.
We did the work ourselves.
Nam told me that he was going to
repair my bicycle and I could take his.
They said that they had done the work
themselves.
2. Nếu nhc li li nói trong quá kh và dùng động t thì quá kh trong mnh đ chính (He
said…; they told…) thì động t trong li nói gián tiếp phi lùi v quá kh một bưc theo các quy tc và thí
d sau đây:
3. Thay đổi nhng tính t, phó t hay cm pt ch nơi chốn, thi giancho thích hợp,
theo nhng quy tc và thí d sau đây.
DIRECT
INDIRECT
This, these, here, now, today,
tomorrow, yesterday
Three days, ago
Last week, next week
That, those, there, then, that day, the
next day, the previous day (the day
before).
Three days, before.
The previous week, the next week (the
following week).
CÂU TRC TIP, GIÁN TIP
(TÀI LIU BÀI GING)
Giáo viên: VŨ MAI PHƯƠNG
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm vi bài ging Câu trc tiếp, gián tiếp thuc khóa hc LTĐH
KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) ti website Hocmai.vn, để có th nm vng kiến thc liên
quan đến Câu trc tiếp, gián tiếp, Bn cn kết hp xem tài liu cùng vi bài ging này.
Bài giảng câu trực tiếp, gián tiếp trong Tiếng anh - Trang 2
Bài giảng câu trực tiếp, gián tiếp trong Tiếng anh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng câu trực tiếp, gián tiếp trong Tiếng anh 9 10 18