Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Dẫn luận ngôn ngữ học

Được đăng lên bởi hoangduy1609-gmail-com
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 1432 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG I
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ HỌC
1. Mục tiêu : Trình bày các khái niệm và nội dung nghiên cứu của
ngôn ngữ học.
2. Số tiết : 9 tiết.
3. Tóm tắc nội dung : Nội dung của chương gồm 4 phần chính :
- Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học
- Bản chất và chưc năng của Ngôn ngữ
- Ngôn ngư là hệ thống tín hiệu
- Các loại hình Ngôn ngữ

Bài 1.
NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ HỌC
1. Khái niệm ngôn ngữ: Ngôn ngữ (NN) là một hệ thống các đơn vị (âm
vị, hình vị, từ, câu) và những quy tắc kết hợp để tạo thành lời nói trong
giao tiếp. Những đơn vị NN và quy tắc kết hợp các đơn vị NN để tạo
thành lời nói được cộng đồng sử dụng NN ấy quy ước và được phản ánh
trong ý thức của họ .

2. Mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và lời nói: Trong hoàn cảnh giao tiếp cụ
thể, bằng một số đơn vị từ, người nói sử dụng những quy tắc ngữ pháp để
kết hợp các từ, tạo thành lời nói. Những đơn vị từ và những quy tắc vận
dụng trong các tình huống giao tiếp cụ thể, đó chính là ngôn ngữ. Ngôn
ngữ có tính khái quát, có tính xã hội, tính thống nhất và tính quy ước
trong một cộng đồng sử dụng chung ngôn ngữ .
Như vậy giữa Ngôn ngữ và lời nói có sự gắn bó chặt chẽ với nhau: NN
được hiện thực hóa trong lời nói và lời nói chính là NN đang hoạt động.
Lời nói vừa mang tính cá nhân của người sử dụng vừa mang tính xã hội
của cộng đồng ngôn ngữ .
Mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và lời nói có thể nhận thức được trên cơ sở
những quan điểm biện chứng giữ cái chung và cái riêng, giữa cái bản chất
và cái hiện tượng, giữa cái trừu tượng và cái cụ thể. Trong đó, NN được
xem là cái chung, cái bản chất, cái trừu tượng, còn lời nói như là cái riêng,
cái hiện tượng và cái cụ thể .
3. Đối tượng nghiên cứu của Ngôn ngữ học: Ngôn ngữ học là một khoa
học nghiên cứu về Ngôn ngữ. Ngôn ngữ có thể tồn tại hai trạng thái: trạng
thái động và trạng thái tĩnh
- Ở trạng thái tĩnh : Ngôn ngữ là một hệ thống các yếu tố và các quy tắc
ngữ pháp của chúng. Nó mang tính xã hội, tính quy ước chung của cộng
đồng Ngôn ngữ nói thứ tiếng đó .

- Ở trạng thái động của ngôn ngữ là trạng thái khi sử dụng thành lời nói .
Ngôn ngữ chịu sự chi phối của nhiều nhân tố ngoài ngôn ngữ: hoàn cảnh
giao tiếp, nội dung giao tiếp, thời gian, không gian của hoạt động giao
tiếp và cách thức sử dụng ngôn ngữ của cá nhân tham gia giao tiếp. Do
vậy, ngôn ngữ có những biến đổi so với khi chúng ở trạng thái tĩnh .
Xuất phát từ những chuyển biến của ngôn ngữ khi nó đi vào hoạt động
hành chức nên đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ là cả hai trạng thái:
Trạng thái tĩnh và trạng thái động. D...
CHƯƠNG I
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ HỌC
1. Mục tiêu : Trình bày các khái niệm và nội dung nghiên cứu của
ngôn ngữ học.
2. Số tiết : 9 tiết.
3. Tóm tắc nội dung : Nội dung của chương gồm 4 phần chính :
- Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học
- Bản chất và chưc năng của Ngôn ngữ
- Ngôn ngư là hệ thống tín hiệu
- Các loại hình Ngôn ng
Bài 1.
NGÔN NGỮ VÀ NGÔN NGỮ HỌC
1. Khái niệm ngôn ngữ: Ngôn ngữ (NN) là một hthống c đơn v(âm
vị, hình vị, từ, câu) và những quy tắc kết hợp đtạo thành li nói trong
giao tiếp. Những đơn vị NN và quy tắc kết hợp các đơn vị NN để tạo
thành lời nói được cộng đồng sdụng NN ấy quy ước và được phản ánh
trong ý thức của họ .
Bài giảng môn Dẫn luận ngôn ngữ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Dẫn luận ngôn ngữ học - Người đăng: hoangduy1609-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
Bài giảng môn Dẫn luận ngôn ngữ học 9 10 548