Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tiếng Nhật

Được đăng lên bởi Xuân Tùng
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
準備 ( じゅんび ) 
CHUẨN BỊ
DownvởtậpviếtchữcáitiếngNhật

DownsáchMinanoNihongo

Chuẩnbịbútchìvàtẩy

BÀI 0:  BẢNG CHỮ CÁI

TiếngNhậtsửdụng3loạichữ:
1.BảngchữmềmHiragana:
ĐâylànhữngchữphiênâmcủatừtiếngNhật,giúpngườita
dễđọcvàchiađộngtừ
Vídụ: わたし (watashi):tôi    あなた (anata):bạn

2.BảngchữchữcứngKatakana
Thườngdùngđểviếtnhữngtừmượnởnướcngoài,bảngnàyítsửdụnghơnHiragana

Vídụ: カメラ (kamera):Máyảnh    

3.ChữHánKanji
Giúpchothểhiệnýnghĩangắngọnhơn,dễhiểuhơn,khinhìnvàođoạnvănsẽkhôngbị
rối

Vídụ: 学生(がくせい) :Họcsinh,sinhviên    

BÀI 0:  BẢNG CHỮ CÁI
I.BảngchữHiragana
Chialàm5bảngnhỏ:

1.
2.
3.
4.
5.

BảngGojuuon(Bảng50âm)
Bảngdakuon(Âmđục)
Bảnghandakuon(Bánđụcâm)
Bảngyoun(Âmđôi)
Bảngsokuon(Thúcâm)

Vềcáchhọc:

1.Đầutiêncácbạnđọctocácbảngchữcáivànhớmặtchữtrước
Chẳnghạnchữ あ cácbạnnhậnrađọclàa,saukhinhuầnnhuyễnrồicácbạnmới
tậpnhớngượclạichữ“a”viếtlà[ あ ]

2.TậpviếtbảngchữcáitheovởtậpviếttiếngNhậtdownloadtheođường
linkphíadưới

BÀI 0:  BẢNG CHỮ CÁI
1.Bảnggojuon(Bảng50âm)
Bảngnàythựctếchỉcó46âm

1.

あ
a

2.

か
ka

3.

さ
sa

4.

た
ta

い
i

き
ki

し
shi

ち
chi

う

え

お

u

e

o

く

け

こ

ku

す
se

つ
tsu

ke

せ
su

ko

そ
so

て

と

te

to

BÀI 0:  BẢNG CHỮ CÁI
1.Bảnggojuon(Bảng50âm)
5.

な

に

ぬ

ni

nu

は

ひ

ふ

ha

hi

fu

ま

み

む

め

も

ma

mi

mu

me

mo

ら

り

る

れ

ろ

ra

ri

ru

re

ro

na

6.

7.

8.

ね
ne

へ
he

の
no

ほ
ho

BÀI 0:  BẢNG CHỮ CÁI
1.Bảnggojuon(Bảng50âm)

9.

10.

や

い

ゆ

え

よ

ya

i

yu

e

yo

わ

い

う

え

を

u

e

wo

wa

i

11.

ん
n

BÀI 0:  BẢNG CHỮ CÁI
1.Bảnggojuon(Bảng50âm)
Tạisaogọilàbảng50âm?
Vìvốnnólàmộtbảng5 x 10,nhưngcó5âmbịmờ, 5âmnày
khôngđượcdùngnêncoinhưbỏquanênkhôngtínhvàobảng,
tacòn45âm.Âm“n”làâmđặcbiệtnên
khôngđượcxếpvàocộtnàohết.Tổngcộngtacó46âm.

BÀI 0:  BẢNG CHỮ CÁI
2.Bảngdakuon(Đụcâm– 20âm)

1.

2.

が

ぎ

ぐ

げ

ga

gi

gu

ge

ざ

じ

ず

ぜ

za

3.

4.

ji

だ

ぢ

da

di

ば

び

ba

bi

zu

ze

ご
go

ぞ
zo

づ

で

ど

du

de

do

ぶ

べ

ぼ

bu

be

bo

BÀI 0:  BẢNG CHỮ CÁI
3.Bảnghandakuon(Bánđụcâm)
1.

ぱ

ぴ

pa

pi

ぷ
pu

ぺ
pe

ぽ
go

BÀI 0:  BẢNG CHỮ CÁI
4.Bảngyouon(Âmđôi– 36âm)
1.

きゃ
kya

2.

しゃ
sha

3.

ちゃ
chya

4.

にゃ
nya

きゅ

きょ

kyu

kyo

しゅ

しょ

shu

sho

ちゅ

ちょ

chu

cho

にゅ

にょ

nyu

nyo

BÀI 0:  BẢNG CHỮ CÁI
4.Bảngyouon(Âmđôi– 36âm)
5.

ひゃ
hya

6.

みゃ
mya

7.

りゃ
rya

8.

ぎゃ
gya

ひゅ

ひょ

huu

hyo

みゅ

みょ

myu

myo

りゅ

りょ

ryu

ryo

ぎゅ

ぎょ

gyu

gyo

BÀI 0:  BẢNG CHỮ CÁI
4.Bảngyouon(Âmđôi– 36âm)
9.

じゃ
ja

10.

ぢゃ
dya

11.

びゃ
bya

12.

ぴゃ
pya

じゅ
ju

じょ
jo

ぢゅ

ぢょ

dyu

dyo

びゅ

びょ

byu

byo

ぴゅ

ぴょ

py...
準備 ( じゅん ) 
CHUẨN BỊ
DownsáchMinanoNihongo
DownvởtậpviếtchữcáitiếngNhật
Chuẩnbịbútchìvàtẩy
Bài giảng Tiếng Nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tiếng Nhật - Người đăng: Xuân Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài giảng Tiếng Nhật 9 10 151