Ktl-icon-tai-lieu

BÀI HỌC PHÁT ÂM TỪ VỰNG CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Phạm Huyền Diệu
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1792 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHỮNG BÀI HỌC PHÁT ÂM TỪ VỰNG CƠ BẢN
Unit 1:
Long vowel /i:/
Nguyên âm dài /i:/

Introduction
Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng
miệng sang 2 bên

Examples
Example

Transcription

Meaning

sheep

/∫i:p/

con cừu

meal

/mi:l/

bữa ăn

marine

/mə'ri:n/

thuộc biển

see
bean
heel
peel
cheap
seat
eat
leek
cheek
meat
cheese
tea
pea

/si:/
/bi:n/
/hi:l/
/pi:l/
/t∫i:p/
/si:t/
/i:t/
/li:k/
/t∫i:k/
/mi:t/
/t∫i:z/
/ti:/
/pi:/

nhìn, trông
hạt đậu
gót chân
cái xẻng
rẻ
chỗ ngồi
ăn
tỏi tây
má
thịt
phó mát
trà
đậu Hà Lan

three
key
fleece
machine

/θri:/
/ki:/
/fli:s/
/mə'∫i:n/

số 3
chìa khóa
lông cừu
máy móc

Identify the vowels which are pronounce /i:/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /i:/)
Các nguyên âm khác nhau sẽ cùng được phát âm sau là /i:/ trong những hợp cụ thể như sau:
1. Âm "e" được phát âm là/i:/ khi đứng liền trước hình thức tận cùng bằng phụ âm + e và trong những
chữ be, he, she, me ...
Example

Transcription

Meaning

scene

/si:n/

phong cảnh

complete

/kəm'pli:t/

hoàn toàn

cede

/si:d/

nhường, nhượng bộ

secede

/sɪ'si:d/

phân ly, ly khai

benzene

/'benzi:n/

chất băng din

kerosene

/'kerəsi:n/

dầu hoả, dầu hôi

Vietnamese

/vjetnə'mi:z/

người Việt Nam

2. Âm "ea" thường được phát âm là /i:/ khi: từ có tận cùng là"ea" hoặc "ea" + một phụ âm.
Example

Transcription

Meaning

tea

/ti:/

trà

meal

/mi:l/

bữa ăn

easy

/'i:zɪ/

dễ dàng

cheap

/t∫i:p/

rẻ

meat

/mi:t/

thịt

dream

/dri:m/

giấc mơ, mơ

heat

/hi:t/

hơi nóng

neat

/ni:t/

gọn gàng

breathe

/bri:ð/

thở, thổi nhẹ

creature

/'kri:t∫ə/

tạo vật

East

/i:st/

hướng Đông

3. "ee" thường được phát âm là /i:/
Example

Transcription

Meaning

three

/θri:/

số 3

see

/si:/

nhìn, trông, thấy

free

/fri:/

tự do

heel

/hi:l/

gót chân

screen

/skri:n/

màn ảnh

cheese

/t∫i:z/

pho-mát

agree

/ə'gri:/

đồng ý

guarantee

/gærən'ti:/

bảo đảm, cam đoan

Lưu ý: khi "ee" đứng trước tận cùng là "r" của 1 từ thì không phát âm là /i:/ mà phát âm là /iə/. Ví dụ
beer /biə/, cheer /t∫iə/
4. "ei" được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:
Example

Transcription

Meaning

receive

/rɪ'si:v/

nhận được

ceiling

/'si:lɪŋ/

trần nhà

receipt

/rɪ'si:t/

giấy biên lai

seize

/si:z/

nắm lấy, túm lấy

deceive

/dɪ'si:v/

đánh lừa, lừa đảo

seignior

/'si:njə/

lãnh chúa

Lưu ý: trong một số trường hợp khác "ei" được phát âm là /ei/, /ai/, /εə/ hoặc /e/
Example

Transcription

Meaning

eight

/eɪt/

số tám

heigh...
NHỮNG BÀI HỌC PHÁT ÂM TỪ VỰNG CƠ BẢN
Unit 1:
Long vowel /i:/
Nguyên âm dài /i:/
Introduction
Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng
miệng sang 2 bên
Examples
Example Transcription Meaning
sheep /∫i:p/ con cừu
meal /mi:l/ bữa ăn
marine /mə'ri:n/ thuộc biển
see /si:/ nhìn, trông
bean /bi:n/ hạt đậu
heel /hi:l/ gót chân
peel /pi:l/ cái xẻng
cheap /t∫i:p/ rẻ
seat /si:t/ chỗ ngồi
eat /i:t/ ăn
leek /li:k/ tỏi tây
cheek /t∫i:k/
meat /mi:t/ thịt
cheese /t∫i:z/ phó mát
tea /ti:/ trà
pea /pi:/ đậu Hà Lan
BÀI HỌC PHÁT ÂM TỪ VỰNG CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI HỌC PHÁT ÂM TỪ VỰNG CƠ BẢN - Người đăng: Phạm Huyền Diệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
BÀI HỌC PHÁT ÂM TỪ VỰNG CƠ BẢN 9 10 149