Ktl-icon-tai-lieu

bài kiểm tra 1 tiết anh 8.2014

Được đăng lên bởi hoangsen77
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1537 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

ĐỀ THI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3
MÔN: TIẾNG ANH 8

Điểm

Lớp: ............. Họ và tên:...............................................................................
Thời gian làm bài 45 phút – không kể thời gian giao đề. - Đề thi có: 02 trang
PRONUNCIATION
I. Khoanh tròn vào 1 chữ cái trước từ có phần được gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại:
(1đ)
1. A. ambulance
B. bandage
C. damage
D. patient
2. A. forget
B. present
C. emergency
D. overhead
3. A. watch
B. school
C. chart
D. handkerchief
4. A. refill
B. press
C. melt
D. smell
II. Hãy chọn 1 từ mà không thuộc nhóm từ còn lại: (1đ)
5. A. reduce
B. reuse
C. refill
D. recycle
6. A. garbage
B. waste
C. rubbish
D. glassware
7. A. flower
B. glass
C. metal
D. plastic
8. A. cans
B. paper
C. bottles
D. bags

VOCABULARY & GRAMMAR:
I. Khoanh tròn vào 1 chữ cái trước các đáp án để hoàn thành câu. (3đ)

1. It’s easy ............................ this question .
a. to answer
b. answer
c. answering
2. Would you mind ............................. for a few minutes?
a. to wait
b. wait
c. waiting
3. Do you mind if I .......................... here?
a. sitting
b. to sit
c. sit
4. Look! I can see a boy ...................... a water buffalo.
a. ride
b. riding
c. to ride
5. Would you mind If I ..................... a photo?
a. take
b. took
c. taking
6. Milk ............................... to the houses by the milkman every day.
a. brings
b. is bring
c. is brought
7. Cool the burns immediately so as to …………… tissue damage.
a. ease
b. relieve
c. minimize
8. She is happy ...................she gets good marks
a. this
b. that
c. while
9. One ton of _______ paper saves approximately eight trees.
a. recycling
b. recycle
c. to recycle
10. Milk bottles can be
after being cleaned.
a. collect
b. thrown away
c. broken
11. We have lived in this city __________ over 20 years.
a. for
b. in
c. from
12. This house ............ by Mr. Smith yesterday.
a. is painted
b. was painted
c. will be painted

d. answered
d. be waiting
d. sat
d. rode
d. to take
d. has brought
d. maximize
d. during
d. recycled
d. reused
d. since
d. painting

II. Hãy gạch chân 1 đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu dưới đây:(1đ)

1. Is it easy (meet/ to meet/ meeting) him at this time of the day?
2. Tom doesn’t enjoy (laughing/ to laugh/ be laugh) at by other people.
3. The woman (held/ to holding/ holding) a brown handbag is Nam’s mother.
4. Would you mind (suggested/ suggesting/ to suggest) one?

READING:
A- Đọc kỹ ...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3
MÔN: TIẾNG ANH 8
Lớp: ............. Họ và tên:...............................................................................
Thời gian làm bài 45 phút – không kể thời gian giao đề. - Đề thi có: 02 trang
PRONUNCIATION
I. Khoanh tròn vào 1 chữ cái trước từ có phần được gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại:
(1đ)
1. A. ambulance B. bandage C. damage D. patient
2. A. forget B. present C. emergency D. overhead
3. A. watch B. school C. chart D. handkerchief
4. A. refill B. press C. melt D. smell
II. Hãy chọn 1 từ mà không thuộc nhóm từ còn lại: (1đ)
5. A. reduce B. reuse C. refill D. recycle
6. A. garbage B. waste C. rubbish D. glassware
7. A. flower B. glass C. metal D. plastic
8. A. cans B. paper C. bottles D. bags
VOCABULARY & GRAMMAR:
I. Khoanh tròn vào 1 chữ cái trước các đáp án để hoàn thành câu. (3đ)
1. It’s easy ............................ this question .
a. to answer b. answer c. answering d. answered
2. Would you mind ............................. for a few minutes?
a. to wait b. wait c. waiting d. be waiting
3. Do you mind if I .......................... here?
a. sitting b. to sit c. sit d. sat
4. Look! I can see a boy ...................... a water buffalo.
a. ride b. riding c. to ride d. rode
5. Would you mind If I ..................... a photo?
a. take b. took c. taking d. to take
6. Milk ............................... to the houses by the milkman every day.
a. brings b. is bring c. is brought d. has brought
7. Cool the burns immediately so as to …………… tissue damage.
a. ease b. relieve c. minimize d. maximize
8. She is happy ...................she gets good marks
a. this b. that c. while d. during
9. One ton of _______ paper saves approximately eight trees.
a. recycling b. recycle c. to recycle d. recycled
10. Milk bottles can be after being cleaned.
a. collect b. thrown away c. broken d. reused
11. We have lived in this city __________ over 20 years.
a. for b. in c. from d. since
12. This house ............ by Mr. Smith yesterday.
a. is painted b. was painted c. will be painted d. painting
II. Hãy gạch chân 1 đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu dưới đây:(1đ)
1. Is it easy (meet/ to meet/ meeting) him at this time of the day?
2. Tom doesn’t enjoy (laughing/ to laugh/ be laugh) at by other people.
3. The woman (held/ to holding/ holding) a brown handbag is Nam’s mother.
4. Would you mind (suggested/ suggesting/ to suggest) one?
Điểm
bài kiểm tra 1 tiết anh 8.2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài kiểm tra 1 tiết anh 8.2014 - Người đăng: hoangsen77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
bài kiểm tra 1 tiết anh 8.2014 9 10 55