Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra tiếng Anh 1 tiết

Được đăng lên bởi haudinh3366
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ BÀI SỐ 2-Tiết PPCT 40- HỌC KỲ I – Lớp 7
Nhận biết
(50%)
TNKQ
TL

Thông hiểu
(30%)
TNKQ
TL

I. Phonetics
-Vowels
-Consonant
-Stress
II. Listening
-A text about recess
activities
III. Language focus
-Progressive tense
-Present simple tense
-Prepositions of position
-Modals : suggestions,
invitations
-school subjects
-Time
-Adverbs of frequency
-Language functions

2

2

IV. Reading
A text about after-school
activities
V. Writing
-Adverbs of frequency
-Suggestions
-schedule
-compound adjective
-school subjects

2

Chủ đề
Units : 4, 5, 6

Cộng
Tổng chung

Vận dụng
(20%)
TNKQ
TL

2
0,5

1
4

0,5

8

1

4
2

12
1

2
0,5

3

1
1

2
0,5

4
0,5

6
1,5

2

8
1

16

7
2

1

1,5
10

1

2

4
0,5

2,5

24
1

6
4

3

4

2

15
4,5

TL

4

2

3,5

TNKQ

0
,5

0,5

14

Tổng cộng

13
6

4

37
1,5

10,0

Trường : THCS Đề Thám
Phòng : ……….
Mã số học sinh : …………………….
Mark

Bài kiểm tra định kỳ số 2-HK I
Năm học: 2014-2015
Môn: Tiếng Anh 7
Thời gian : 45/
Teacher’s comment

Mã đề : 01

I. Pronunciation. (1m)
*Choose the word whose underlined part is pronounced differently from of the others.(Chọn từ
có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại)
1. A. event
B. bell
C. relax
D. essay
2. A. change
B. lunch
C. much
D. schedule
*Choose the word that has different stress pattern from these others. (Chọn từ có trọng âm khác
với các từ còn lại)
3. A. science
B. history
C. physics
D. computer
4. A. convenient
B. interesting
C. comfortable
D. compliment
II. Choose the suitable words or phrases to fill in the blanks (3 ms )
(Chọn từ hoặc ngữ thích hợp để hoàn thành những câu sau)
1. At lunchtime, students often go to the………………to buy snacks.
A. library
B. classroom
C. museum
D. cafeteria
2. Would you like ………………to the movie theater with me ?
A. go
B. goes
C. to go
D. going
3. What time does the play start?
A. It starts at a quater past ten
B. It starts at ten to a quater
C. It starts at ten fifteen
D. Both A & C are correct
4. In ………………….., we learn about books and write essays
A. Physics
B. History
C. Geography
D. Literature
5. The shelves on the………………..have English and science books
A. front
B. left
C. middle
D. back
6. The United States’ Library of Congress is one of the ………………libraries in the world.
A. large
B. larger
C. larger than
D. largest
7. Hoa likes acting. Her group …………….. a new play at present.
A. is doing
B. are rehearsing C. is rehearsing
D. does
8. …………………….does she help her mom? – Every day
A. How long
B. How much
C. How often
D. How
9. H...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45’ BÀI SỐ 2-Tiết PPCT 40- HỌC KỲ I – Lớp 7
Chủ đề
Units : 4, 5, 6
Nhận biết
(50%)
Thông hiểu
(30%)
Vận dụng
(20%)
Tổng cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
I. Phonetics
-Vowels
-Consonant
-Stress
2
0,5
2
0
,5
4
1
II. Listening
-A text about recess
activities
2
0,5
2
0,5
4
1
III. Language focus
-Progressive tense
-Present simple tense
-Prepositions of position
-Modals : suggestions,
invitations
-school subjects
-Time
-Adverbs of frequency
-Language functions
8
2
4
1
12
3
IV. Reading
A text about after-school
activities
2
0,5
2
1
1
0,5
2
0,5
4
1
3
1,5
V. Writing
-Adverbs of frequency
-Suggestions
-schedule
-compound adjective
-school subjects
6
1,5
4
1
10
2,5
Cộng
14
3,5
2
1
8
2
7
2
2
0,5
4
1
24
6
13
4
Tổng chung
16
4,5
15
4
6
1,5
37
10,0
Bài kiểm tra tiếng Anh 1 tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài kiểm tra tiếng Anh 1 tiết - Người đăng: haudinh3366
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài kiểm tra tiếng Anh 1 tiết 9 10 53