Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 8

Được đăng lên bởi Kieu Anh Truong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài kiểm tra học kì I
THỜI GIAN : 60 phút
Tổng điểm : 100đ

Câu 1. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau. (20đ)
1. I’d like (buy) …………………some stamps for overseas mail.
2. It often (take) ………………..me twenty minutes to go to school. How long it (take) ………………
you ,Linh?
3. We (rehearse) ……………….. a play at the moment.
4. Where they (spend) …………………their summer vacation next year?
5. Students in the USA usually (not wear) …………….uniform.
6. “Hung (be) ……………..in hospital”. – “Yes, I know. I (visit) ………………….. him tomorrow.”
7. My brother (go) ………………to the Youth Club every weekend. He enjoys (play) …………...
sports very much.
Câu 2. Ở phần gạch chân trong mỗi câu sau có một lỗi sai, em hãy xác định lỗi sai đó và chữa lại
cho đúng.(10đ)
Ví dụ: 0. My sister teach English at a school in the countryside.
A

B

C

D

Trả lời: A teachs
1. It takes Huy three hours doing his homework every day.
A

B

C

D

2. How many does it cost to send this letter to China?
A

B

C

D

3. My father has less days off than Tim’s father.
A

B

C

D

4. Hoa playing the piano in her room at the moment.
A

B

C

D

5. Does Nam’s mother go always to work by bus?
A

B

C

D

Câu 3. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. (20đ)
Let me tell you something about my family. My father is sixty-four. He’s a lot older
………………….(1) my mother. She is only fifty-one. Dad has his…………………..(2) business (an

export business). Mum helps him ……………………..(3) the business. I have two brothers and two
sistera, so ……………………(4) are seven of us altogether in the family.
The oldest is my brother Thomas. He’s twenty-eight. He is ………………..(5) and has two children.
The ………………………(6) oldest is my sister Helen. She’s twenty-three. She’s ………………..(7)
accountant and she works in a bank. Then there’s me . I’m twenty. I’m in my second year
…………………(8) university. The next youngest is Susan. She’s eighteen and is in
……………………(9) last year at hight school. Then there’s Tony. He’s the youngest. He’s fifteen. He
……………………(10) to secondary school.

Câu 4. Em hãy tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác so với những từ còn lại. (10đ)
Ví dụ:
Trả lời:

0. A. stool

B. room

C. afternoon

D. door

D. door

1.

A. teenager

B. together

C. guess

D. regular

2.

A. chicken

B. coach

C. orchestra

D. change

3.

A. meat

B. reader

C. overseas

D. realize

4.

A. horrible

B. hour

C. hundred

D. hold

5.

A. much

B. drug

C. future

D.buffalo

Câu 5. Em hãy cho dạng đúng c...
Bài kiểm tra học kì I
THỜI GIAN : 60 phút
Tổng điểm : 100đ
Câu 1. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau. (20đ)
1. I’d like (buy) …………………some stamps for overseas mail.
2. It often (take) ………………..me twenty minutes to go to school. How long it (take) ………………
you ,Linh?
3. We (rehearse) ……………….. a play at the moment.
4. Where they (spend) …………………their summer vacation next year?
5. Students in the USA usually (not wear) …………….uniform.
6. “Hung (be) ……………..in hospital”. “Yes, I know. I (visit) ……………….. him tomorrow.”
7. My brother (go) ………………to the Youth Club every weekend. He enjoys (play) …………...
sports very much.
Câu 2. phần gạch chân trong mỗi câu sau một lỗi sai, em hãy xác định lỗi sai đó chữa lại
cho đúng.(10đ)
Ví dụ: 0. My sister teach English at a school in the countryside.
A B C D
Trả lời: A teachs
1. It takes Huy three hours doing his homework every day.
A B C D
2. How many does it cost to send this letter to China?
A B C D
3. My father has less days off than Tim’s father.
A B C D
4. Hoa playing the piano in her room at the moment.
A B C D
5. Does Nam’s mother go always to work by bus?
A B C D
Câu 3. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. (20đ)
Let me tell you something about my family. My father is sixty-four. He’s a lot older
………………….(1) my mother. She is only fifty-one. Dad has his…………………..(2) business (an
Bài kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 8 - Trang 2
Bài kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 8 - Người đăng: Kieu Anh Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 8 9 10 155