Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ANH VĂN 1

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 5444 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Giới thiệu môn học

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
===== 	 =====

SÁCH BÀI TẬP

TIẾNG ANH (A1)
Biên soạn :

Ths. NGUYỄN THỊ THIẾT
Ths. LÊ HỒNG HẠNH

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006
2

Unit 1: Hello

UNIT I: HELLO
1. Complete the dialogues
Example:

A: What’s your name?
B: It’s Smith.

1. A: ………………, Mr Smith?
B: James.

4. A: ………………photographer?
B: No, ………………accountant.
A: Oh!

2. A: ………………?
B: I’m an electrician.

5. A: ………………pilot?
B: Yes, ………………

3. A: ………………doctor?
B: No, ………………actress.
2. Write the questions and answers.
Example: Denise Quinton / Jean Sheppard
ÆIs your name Denise Quinton?
No, it isn’t. It’s Jean Sheppard.
1. Gavin Jowitt / Luis Dorrington
Æ………………………………………………………
………………………………………………………………
2. Luis Dorrington / James Wharton
Æ………………………………………………………
………………………………………………………………
3. Gillian Sharpy / Jean Sheppard
Æ………………………………………………………
………………………………………………………………
3

Unit 1: Hello

4. Jean Sheppard / Denise Quinton
Æ………………………………………………………
………………………………………………………………
3. Translate into Vietnamese.
1. What do you do?

Æ…………………………………………………

2. How are you?

Æ…………………………………………………

3. I’m an engineer.

Æ…………………………………………………

4. She’s an engineer.

Æ…………………………………………………

4. Am/ ’m not, is/ isn’t, are/ aren’t.
1. Hello. How ……… you?
2. How ………your daughter today?
3. ‘Are you English?’

‘Yes, I………’

4. ‘………Judith a doctor.’
5. ‘Are you an artist?’

‘No, she………. She’s a dentist.’

‘No, I ………’

5. Complete the dialogues.
1.

A: ………?
B: Not bad. And you?
A: ……………….

2.

A: ………?
B: Good afternoon, Mr Kowalsaki. I’m fine, thank you. And you?
A: ……………….

3.

A: Hello. I’m Polly. What’s your name?
B: ………………

6. Translate these into Vietnamese.
1. Hello, my name’s Mary Lake.

Æ……………………………………

2. Hello.Yes, room three one two, Mrs Lake. Æ……………………………………
3. Thank you.
4

Æ……………………………………

Unit 1: Hello

4. What’s your name?

Æ……………………………………

5. Cartherine.

Æ……………………………………

6. What’s your name?

Æ……………………………………

7. John.

Æ……………………………………

8. Is your name Mark Perkins?

Æ……………………………………

9. No, it isn’t. It’s Harry Brown.

Æ…………………………...………

7. Correct these sentences.
Example: Whats your name? Æ What’s your name?
1. How old are you

Æ…………………………………………………

2. Im an engineer.

Æ…………………………………………………

3. Suzanne is French.

Æ…………………………………………………

4. Are you an architect. Æ…………………………………………………
5. John isn’t England.

Æ…………………………………………………

6. Shes twenty-seven.

Æ…………………………………………………

8. Match a question in A with an answer in B.
A

B

1. Where’s the Acropolis?

a. No, I am not.
...
Gii thiu môn hc
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
===== =====
SÁCH BÀI TP
TING ANH (A1)
Biên son : Ths. NGUYN TH THIT
Ths. LÊ HNG HNH
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
2
Bài tập ANH VĂN 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ANH VĂN 1 - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Bài tập ANH VĂN 1 9 10 473