Ktl-icon-tai-lieu

bài tập bổ trợ tiếng anh 7

Được đăng lên bởi Moor Land
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3132 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 7 (PHẦN 1)
Tiếng Anh 7 có đến 15 unit, mình sẽ post tất cả nhưng tạm thời một vài bài bổ trợ thôi, khi nào có
thời gian post tiếp nhé!

UNIT 1: I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở mõi câu sau:
1. Lan ( not have)…………………… many friends in her new school.
2. Hung (come)………………………from Vinh but he (stay) ……………………with
his relatives in Ho Chi Minh city at the moment.
3. We not (drive)…………......... to work every day. We (go)…………………. by bus.
4. Who you (talk)………………….to on the phone now, Minh?
5. Where your new friend ( live)…………………………., Nga?
- She (live)…………………….on Hang Bac street.
6. You (be)…………………..in class 7A ?
- No. I (be)……………………in class 7D.
II. Em hãy nhìn vào tấm thẻ hội viên sau rồi sử dụng những thông tin đó để hoàn
thành đoạn hội thoại bên dưới.
MEMBERSHIP CARD
NAME : Nguyen Huu Son
AGE : 14
GRADE : 7
SCHOOL : Ngo Si Lien Secondary School
HOME ADDRESS : 137 Ngo Quyen Street
Foreigner : Good evening . What’s your name?
Son : My name is Son.
Foreigner : What (1)………………………………………� �……...............................?
Son : It’s Nguyen.
Foreigner : How (2)………………………………………�
�…………………………...?
Son : I’m 14 years old.
Foreigner : Good . And which (3)………………………………………�
�………………?
Son : I’m in grade 7.
Foreigner : What (4)………………………………………�
�…………………………..?
Son : I study at Ngo Si Lien Secondary School.
Foreigner : And the last question. Where (5)………………………………………�
�………?
Son : 137 Ngo Quyen street.
III. Em hãy chọn điền “lot, lots, any, many, a, an” vào mỗi chỗ trống.
1.There are ……………….............. trees behind my house.
2. Linh has a…………………...... of friend in Ha Long city but he dosen’t have
………………………….. friend in Ha Noi.
3. Is there………………………eraser on the table ?

-No. There is only ………………………… ruler and ………………………….pens.
4. Are there …………………….. flowers in your school’s garden?
5. My new school has ……………………………..of classrooms.
6. How ……………………... store are there in your street ?
-There are a ………………………….
IV. Em hãy sử dụng những từ gợi ý để viết thành một đoạn hội thoại ngắn theo mẫu
dưới đây.
Ví dụ : 0. your house / school / 3km / go / bicycle.
S1 : How far is it from your house to school ?
S2 : It’s three kilometers.
S1 : How do you go to school ?
S2 : I go by bicycle.
1.Mirs. Nga’s house / hospital / 10km / travel / motorbike.
2.Your house / university / 400m / walk.
3.Lien and Lan’s house / uncle’s farm / 5km / cycle.
4.Mirs. Chi’s town / Ho Chi Minh City / over 1,000km / there / plane.
5.Mir. Thanh’s house / factory /16km /car.
V. Em hãy đ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 7 (PHẦN 1)
Tiếng Anh 7 có đến 15 unit, mình sẽ post tất cả nhưng tạm thời một vài bài bổ trợ thôi, khi nào có
thời gian post tiếp nhé!
UNIT 1:I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở mõi câu sau:


 
!"#"
$"#%& '
("&)'
*+,
-./0'
*)1/2
II. Em hãy nhìn vào tấm thẻ hội viên sau rồi sử dụng những thông tin đó để hoàn
thành đoạn hội thoại bên dưới.
3 ,34+15042
)0 36)+
0736$
740236/
+886)+++
8 302243++6!/)9+
:67";'
+6 +
:6"'
+61;)
:6
'
+61;$
:670!
'
+61;/
:6"$
'
+61)+++
:60<"(
'
+6!/)9
III. Em hãy chọn điền “lot, lots, any, many, a, an” vào mỗi chỗ trống.
=
;
)
!1'
bài tập bổ trợ tiếng anh 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập bổ trợ tiếng anh 7 - Người đăng: Moor Land
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
bài tập bổ trợ tiếng anh 7 9 10 714