Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập câu hỏi đuôi Tiếng Anh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TAG-QUESTIONS
(Câu hỏi đuôi)
Câu hỏi đuôi là thành phần được thêm vào phía sau mệnh đề chính, nó được phân
biệt cụ thể với mệnh đề chính bằng một dấu phẩy đứn trước nó, câu hỏi đuôi được xem
là yếu tố xác thực, cần thiết để xác nhận ý nghĩa của mệnh đề chính đứng trước nó.
Cuối câu hỏi đuôi có dấu chấm hỏi.
 The basic structure is:
+

-

Positive statement,

nagative
tag?

Ex: Snow is white,

isn't it?

Peter helped you,

didn't he?

Mary will come,

won't she?

The weather should be
bad,

shouldn't it?

-

+

Negative statement

positive
tag?

Ex: There wasn’t
enough time,

was there?

But he can't swim,

can he?

We'd never have
known,

would we?

This won't work,

will it?

Nếu động từ được sử dụng trong mệnh đề chính ở dạng thức khẳng định, thì động
từ được sử dụng trong câu hỏi đuôi phải ở dạng thức phủ định.
Eg: - Mr. Green is a professor, isn’t he?
Ông Green là một giáo sư, phải không?

- The children may amuse in the yard, may not they?
Trẻ con được phép nô đùa trong sân phải không?
Nếu động từ được sử dụng trong mệnh đề chính ở dạng thức phủ định thì động
từ được sử dụng trong câu hỏi đuôi phải ở dạng thức khẳng định.
Eg: - Your sister can’t swim across the river, can she?
Chị gái của bạn không thể bơi qua sông, phải không?
- Alice won’t accept your proposal, will she?
Alice sẽ không từ chối lời đề nghị của bạn, phải không?
Nếu động từ được sử dụng trong mệnh đề chính là các động từ đặc biệt (be, have,
can, may, must, shall, will, ought to) ở câu hỏi đuôi động từ được sử dụng lại một lần
nữa, nhưng phải thích hợp với ngôi và số của đại từ đứng sau nó, đồng thời phải cùng
thì (tense) với động từ được dùng trong mệnh đề chính.
Eg: - Mr. Allen was there for three days, wasn’t she?
Bà Allen đã ở đó ba ngày rồi, phải không?
(Was và wasn’t đều ở dạng quá khứ đơn)
- Nam couldn’t swim last year, could he?
Nam đã không thể đi bơi được hồi năm vừa rồi, phải không?
(Could và couldn’t đều ở dạng quá khứ đơn)
- Lien must stay in bed, mustn’t she?
Liên phải nằm nghỉ, phải không?
(Must và mustn’t đều ở dạng hiện tại đơn)
Nếu động từ được sử dụng trong mệnh đề chính là động từ thường (ordinary
verb), ở cuối câu hỏi đuôi phải sử dụng động từ TO DO, nhưng phải cùng ngôi và số,
cùng thì với đại từ đứng sau nó.
Eg: - Miss Mai reads a report, dosen’t she?
Cô Mai đọc một bản báo cáo, phải không?
READS là động từ thường ở dạng hiện tại đơn.
DOESN’T là dạng phủ định ở hiện tại đơn của động từ READS.

- Mr. Minh repairs his bycicle, dosen’t he?
Ông Minh sửa chữa chiếc ...
TAG-QUESTIONS
(Câu hỏi đuôi)
Câu hỏi đuôi thành phần được thêm vào phía sau mệnh đề chính, được phân
biệt cụ thể với mệnh đề chính bằng một dấu phẩy đứn trước nó, câu hỏi đuôi được xem
yếu tố xác thực, cần thiết để xác nhận ý nghĩa của mệnh đề chính đứng trước nó.
Cuối câu hỏi đuôi dấu chấm hỏi.
The basic structure is:
+ -
Positive statement,
nagative
tag?
Ex: Snow is white, isn't it?
Peter helped you, didn't he?
Mary will come, won't she?
The weather should be
bad, shouldn't it?
- +
Negative statement
positive
tag?
Ex: There wasn’t
enough time,
was there?
But he can't swim, can he?
We'd never have
known,
would we?
This won't work, will it?
Nếu động từ được sử dụng trong mệnh đề chính dạng thức khẳng định, thì động
từ được sử dụng trong câu hỏi đuôi phải dạng thức phủ định.
Eg: - Mr. Green is a professor, isn’t he?
Ông Green một giáo sư, phải không?
Bài tập câu hỏi đuôi Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập câu hỏi đuôi Tiếng Anh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập câu hỏi đuôi Tiếng Anh 9 10 301