Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập câu tường thuật Tiếng Anh lớp 8

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP VỀ CÂU TƯỜNG THUẬT
Tiếng Anh lớp 8

1. “Shall I help you with the exercises?” he said.
…………………………………………………………………………………………
2. “Shall we give him a birthday cake?” he said.
…………………………………………………………………………………………
3. “Could I leave early on Friday?” he said.
…………………………………………………………………………………………
4. “Where shall we meet tonight?” she said.
…………………………………………………………………………………………
5. “Will you have a drink?” he said.
…………………………………………………………………………………………
6. “How far is it from here to college?” he said.
…………………………………………………………………………………………
7. “Do you often have breakfast at 6.30 a.m?” he said
…………………………………………………………………………………………
8. “Don’t swim too far, boys” she said.
…………………………………………………………………………………………
9. “Do come in and have a drink” he said.
…………………………………………………………………………………………

10. “Remember to wake me up” she said.
…………………………………………………………………………………………
11. “If I were you, I would learn English”, she said.
…………………………………………………………………………………………
12. “Why don’t we go camping this Sunday?” he said.
…………………………………………………………………………………………
13. “Would you like to come to my birthday party next Sunday?” she said.
…………………………………………………………………………………………
14. “Let’s have a talk on the new film”, he said.
…………………………………………………………………………………………
15. “ Shall I do the cleaning up for you?” he said.
…………………………………………………………………………………………
16. “What a clever boy!” she said.
…………………………………………………………………………………………
17. “How ugly!” he said.
…………………………………………………………………………………………
18. “Did you prepare your meal?” he said. “No” I said.
…………………………………………………………………………………………
19. “Happy birthday”, he said.
…………………………………………………………………………………………
20. “Take your seat”, he said. “thank”, I said.
…………………………………………………………………………………………

...
BÀI TẬP VỀ CÂU TƯỜNG THUẬT
Tiếng Anh lớp 8
1. Shall I help you with the exercises?” he said.
…………………………………………………………………………………………
2. Shall we give him a birthday cake?” he said.
…………………………………………………………………………………………
3. Could I leave early on Friday?” he said.
…………………………………………………………………………………………
4. Where shall we meet tonight?” she said.
…………………………………………………………………………………………
5. Will you have a drink?” he said.
…………………………………………………………………………………………
6. How far is it from here to college?” he said.
…………………………………………………………………………………………
7. Do you often have breakfast at 6.30 a.m?” he said
…………………………………………………………………………………………
8. Don’t swim too far, boys” she said.
…………………………………………………………………………………………
9. Do come in and have a drink” he said.
…………………………………………………………………………………………
Bài tập câu tường thuật Tiếng Anh lớp 8 - Trang 2
Bài tập câu tường thuật Tiếng Anh lớp 8 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập câu tường thuật Tiếng Anh lớp 8 9 10 845