Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập câu tường thuật tiếng Anh

Được đăng lên bởi Bui Huu Tu
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1912 lần   |   Lượt tải: 6 lần
REPORTED SPEECH

A.Grammar:
**C©u tường thuËt lµ lo¹i c©u thuËt l¹i lêi nãi cña mét ngưêi kh¸c dưíi d¹ng gi¸n tiÕp.
Eg:Hoa said,”I want to go home”
Hoa said she wanted to go home.
*Remember:-Khi chuyÓn tõ mét lêi nãi trùc tiÕp sang gi¸n tiÕp chóng ta cÇn l ưu ý mét sè vÊn
®Ò sau:
a.NÕu ®éng tõ tưêng thuËt chia ë c¸c th× hiÖn t¹i th× chóng ta gi÷ nguyªn th× cña ®éng tõ
chÝnh,c¸c ®¹i tõ chØ ®Þnh,c¸c tr¹ng tõ chØ n¬i chèn còng nh ư tr¹ng tõ chØ thêi gian trong c©u
trùc tiÕp khi chuyÓn sang c©u gi¸n tiÕp.
Eg:Hoa says,”I want to go home”.
Động từ TT-V chinh
Hoa says she wants to go home.
-He says,”I am going to Hanoi next week”.
He says he is going to HN next week
b.NÕu ®éng tõ tuêng thuËt cña c©u ë th× qu¸ khø th× ph¶i lïi ®éng tõ chÝnh vÒ qu¸ khø 1 bËc khi
chuyÓn tõ lêi nãi trùc tiÕp sang lêi nãi gi¸n tiÕp theo quy t¾c sau:
Tenses:
Direct Speech(Lời nói trực tiếp)
Present simple
Hiện tại đơn
Present progressive Hiện tại tiếp diễn
Past simple
Quá khứ đơn
Past progresive
Quá khứ tiếp diễn
Present perfect
Hiện tại hoàn thành
Present perfect progressive
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Past perfect
Quá khứ hoàn
thành
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Will/shall àwould/should;
mustàhad to.

Reported Speech(lời nói gián tiếp)
Past simple
Quá khứ đơn
Past progressive
Quá khứ tiếp diễn
Past perfect
Quá khứ hoàn thành
Past perfect progressive QK hoàn thành tiếp diễn
Past perfect
Quá khứ hoàn thành
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Past perfect
Quá khứ hoàn thành
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

*Các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn cũng như đại từ chỉ định được thay đổi theo quy tắc
sau:
todayà that day
tonightàthat night
tomorrowàthe next day/the following day
yesterdayàthe day before/the previous day
agoàbefore
nowàthen

thisàthat
theseàthose
this/thatàthe
hereàthere.

next Sundayàthe next/following Sunday
last Tuesdayàthe previous Tuesday/the Tuesday before.
The day after tomorrowàin two days’ time/two days later.
àNguyên tắc trên được áp dụng cho tất cả các loại câu tường thuật.
**Có 3 loại câu tường thuật cơ bản:
1.Reported statements(tường thuật dạng câu kể)
S+say(s)/said+(that)+S+V
*says/say to+Oàtells/tell+O
said to+Oàtold+O
Eg:He said to me”I haven’t finished my work”àHe told me he hadn’t finished his work.
2.Reported questions:(Tường thuật dạng câu hỏi)
a.Yes/No questions:
S+asked/wanted to know/wondered+if/weather+S+V
Eg .”Are you angry?”he askedàHe asked if/whether I was angry.
(Chuyển câu hỏi ở...
REPORTED SPEECH
A.Grammar:
**C©u tường thuËt lµ lo¹i c©u thuËt l¹i lêi nãi cña mét ngưêi kh¸c dưíi d¹ng gi¸n tiÕp.
Eg:Hoa said,”I want to go home”
Hoa said she wanted to go home.
*Remember:-Khi chuyÓn tõ mét lêi nãi trùc tiÕp sang gi¸n tiÕp chóng ta cÇn lưu ý mét sè vÊn
®Ò sau:
a.NÕu ®éng tõ tưêng thuËt chia ë c¸c th× hiÖn t¹i th× chóng ta gi÷ nguyªn th× cña ®éng tõ
chÝnh,c¸c ®¹i tõ chØ ®Þnh,c¸c tr¹ng tõ chØ n¬i chèn còng như tr¹ng tõ chØ thêi gian trong c©u
trùc tiÕp khi chuyÓn sang c©u gi¸n tiÕp.
Eg:Hoa says,”I want to go home”.
Động t TT-V chinh
Hoa says she wants to go home.
-He says,”I am going to Hanoi next week”.
He says he is going to HN next week
b.NÕu ®éng tõ tuêng thuËt cña c©u ë th× qu¸ khø th× ph¶i lïi ®éng tõ chÝnh vÒ qu¸ khø 1 bËc khi
chuyÓn tõ lêi nãi trùc tiÕp sang lêi nãi gi¸n tiÕp theo quy t¾c sau:
Tenses:
Direct Speech(Lời nói trực tiếp) Reported Speech(lời nói gián tiếp)
Present simple Hiện tại đơn Past simple Quá khứ đơn
Present progressive Hiện tại tiếp diễn Past progressive Quá khứ tiếp diễn
Past simple Quá khứ đơn Past perfect Quá khứ hoàn thành
Past progresive Quá khứ tiếp diễn Past perfect progressive QK hoàn thành tiếp diễn
Present perfect Hiện tại hoàn thành Past perfect Quá khứ hoàn thành
Present perfect progressive
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Past perfect Quá khứ hoàn
thành
Past perfect Quá khứ hoàn thành
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Will/shall àwould/should;
mustàhad to.
*Các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn cũng như đại từ chỉ định được thay đổi theo quy tắc
sau:
todayà that day
tonightàthat night
tomorrowàthe next day/the following day thisàthat
yesterdayàthe day before/the previous day theseàthose
agoàbefore this/thatàthe
nowàthen hereàthere.
Bài tập câu tường thuật tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập câu tường thuật tiếng Anh - Người đăng: Bui Huu Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập câu tường thuật tiếng Anh 9 10 771