Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chữa lỗi sai kèm giải thích chi tiết

Được đăng lên bởi lily-nguyen-e8k46ulis
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3299 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Correct the mistake 1
Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting:
1. She always behaves childlike although she has grown up.
A. behaves
B. childlike
C. although
D. has grown up

Bổ nghĩa cho đông từ “behave” chúng ta cần 1 trạng từ. Cư xử như trẻ con chúng
ta có trạng từ là “childishly”
2. I was not aware about the place where the graduation ceremony would take place.
A. was
B. aware about
C. where
D. would take place

Giới từ đi với “aware” là “of”. Phrasal Verb “aware of st”: có nhận thức về cái gì
3. Stars in our universe vary in temperature, color, bright, size and mass.
A. stars
B. in
C. bright
D. mass

Chúng ta cần tuân thủ theo nguyên tắc trước và sau liên từ “and” thì các từ phải
cùng từ loại với nhau. Sau “vary in ”- khác nhau về cái gì là các danh từ. Ta đã có
“temperature, color, size và mass” đều là danh từ rồi=> “bright” sai,phải là
“brightness”- sự tỏa sáng.
4. Ice is less denser than the liquid from which it is formed.
A. denser
B. than
C. from
D. formed

Đây là câu so sánh hơn,có từ “less” mang nghĩa là ít hơn rùi nên tính từ “dense”
giữ nguyên không cần them đuôi “er” nữa 
5. The 1983 Nobel Prize in Medicine was awarded to Barbara McClintock for her

experiments with maize and her discoveries regardless the nature of DNA.
A. was awarded
B. experiments with
C. discoveries
D. regardless
Năm 1983, giải Nobel về Y học đã được trao cho Barbara McClintock cho những
thí nghiệm của cô ấy với ngô và những khám phá VỀ BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA
DNA. Khi muốn nói “đề cập đến cái gì đấy” ta có cụm phrasal verb “in regard to st”
hoặc “with regard to st”

6. Student suppose to read all the question carefully and find out the answers to them.
A. suppose
B. all the questions
C. out
D. them

Ta có cụm phrasal verb là “tobe SUPPOSED to do something ” là có bổn
phận,nhiệm vụ làm gì . => suppose phải them đuôi “ed”.
Những học sinh PHẢI đọc tất cả các câu hỏi 1 cách cẩn thận và tìm ra câu trả lời
cho chúng.
7. In the wild, tea plants become trees of approximately thirty feet in high.
A. in the wild
B. trees
C. approximately
D. in high

Khi nói đến chiều cao của cái gì ta viết theo form : kích thước + in height (ở dạng
danh từ,chứ ko phải “high”). Vậy D sai=> height
8. Reading requires more lighting than many activities; therefore, the possibility of

comfortable reading greatly vary depending on available lighting and time of day.
A. more lighting
B. greatly vary
C. depending on
D. lighting and time
Đây là 1 câu khá dài và dễ gây ...
Correct the mistake 1
Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting:
1. She always behaves childlike although she has grown up.
A. behaves
B. childlike
C. although
D. has grown up
Bổ nghĩa cho đông từ “behave” chúng ta cần 1 trạng từ. Cư xnhư trẻ con chúng
ta có trạng từ là “childishly”
2. I was not aware about the place where the graduation ceremony would take place.
A. was
B. aware about
C. where
D. would take place
Giới từ đi với “aware” là “of”. Phrasal Verb “aware of st”: có nhận thức về cái gì
3. Stars in our universe vary in temperature, color, bright, size and mass.
A. stars
B. in
C. bright
D. mass
Chúng ta cần tuân ththeo nguyên tắc trước và sau liên từ “and” thì các từ phi
cùng từ loại với nhau. Sau “vary in ”- khác nhau v cái gì là các danh từ. Ta đã có
“temperature, color, size và mass” đều danh từ rồi=> “bright” sai,phải
“brightness”- sự tỏa sáng.
4. Ice is less denser than the liquid from which it is formed.
A. denser
B. than
C. from
D. formed
Đây câu so sánh hơn,có từ “less” mang nghĩa ítn rùi nên tính từ dense”
giữ nguyên không cần them đuôi “er” nữa
5. The 1983 Nobel Prize in Medicine was awarded to Barbara McClintock for her
experiments with maize and her discoveries regardless the nature of DNA.
A. was awarded
B. experiments with
C. discoveries
D. regardless
Năm 1983, giải Nobel về Y học đã được trao cho Barbara McClintock cho những
thí nghiệm của cô y với n và những khám p VỀ BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA
DNA. Khi muốn nói “đề cập đến cái gì đấy” ta có cụm phrasal verb “in regard to st”
hoặc “with regard to st”
Bài tập chữa lỗi sai kèm giải thích chi tiết - Trang 2
Bài tập chữa lỗi sai kèm giải thích chi tiết - Người đăng: lily-nguyen-e8k46ulis
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập chữa lỗi sai kèm giải thích chi tiết 9 10 277