Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP DỊCH TIẾNG TRUNG

Được đăng lên bởi Lọc Hóa Dầu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
黃霸学 (Huáng Bà Xué)

1/4

汉语翻译练习(Hànyǔ fānyì liànxí)

汉语翻译练习
Hànyǔ fānyì liànxí
Hán ngữ phiên dịch luyện tập
BÀI TẬP DỊCH TIẾNG TRUNG

课文 11
汉
语:

问题一定能解决
张新从清华大学毕业,现在是工程师
在上海一家建筑公司工作。他的设计很有
特色。
最近,他设计了一座桥,但是还有些
问题。他从上海来找系主任。系主任答应
帮助他,问题一定能解决。

拼音:

Wèn tí yī dìng néng jiě jué
Zhāng xīn cóng Qīng Huá dàxué bìyè, xiàn zài shì gōng
chéng shī, zài shàng hǎi yī jiā jiàn zhù gōng sī gōng zuò. Tā de
shè jì hěn yǒu tè sè.
Zuì jìn, tā shè jì le yī zuò qiáo, dàn shì hái yǒu xiē wèn tí. Tā
cóng shàng hǎi lái zhǎo xì zhǔ rèn. Xì zhǔ rèn dā ying bāng zhù
tā, wèntí yī dìng néng jiě jué.

越
南語:

VẤN ĐỀ NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẢI QUYẾT
Trương Tân tốt nghiệp từ trường Đại học Thanh Hoa, hiện
tại là công trình sư. Làm việc tại một công ty kiến trúc tại
Thượng Hải. Thiết kế của anh ấy rất đặc sắc.

黃霸学 (Huáng Bà Xué)

2/4

汉语翻译练习(Hànyǔ fānyì liànxí)

Gần đây, anh thiết kế một cái cầu, nhưng mà lại gặp một vài
vấn đề. Ạnh ta từ Thượng Hải đến tìm chủ nhiệm khoa. Chủ
nhiệm khoa đồng ý trợ giúp anh ấy, vấn đề nhất định phải giải
quyết.
Hán
ngữ

问题

解决

张新

Phiên
âm

wèntí

jiě jué

Zhāng
Xīn

Hán
Việt

Tiếng
Việt

vấn đề

vấn đề

页: hiệt

giải
quyết

角: giác
刀: đao
牛: ngưu
冫: băng
夬: quyết

giải
quyết

Trương
Tân

Phân tích
từ

Cách viết chữ

弓: cung
Trương 长: trường
Tân (tên 亲: thân

người)

(立: lập, 朩:
mộc)

斤: cân

清华

毕业

Qīng
Huá

bìyè

Thanh
Hoa

tốt
nghiệpThanh
Hoa
(tên
riêng)

氵: thủy
青: thanh
化: hóa
十: thập

tốt
nghiệp

比: bì
十: thập
业: nghiệp黃霸学 (Huáng Bà Xué)

上海

Shàng
Hǎi

jiàn
zhù

kiến
trúc

sự xây
dựng

公司

gōng
sī

công
ti

công
ti

特色

最近

座

shèjì

tèsè

zuìjìn

zuò

汉语翻译练习(Hànyǔ fānyì liànxí)

Thượng 上: thượng
Thượng
Hải (tên 氵: thủy
Hải
每: mỗi
riêng)

建筑

设计

3/4

thiết kế thiết kế

đặc sắc

tối cận

tòa

讠: ngôn
殳: một
十: thập

riêng
biệt

牜: ngưu
寺: tự
色: sắc

gần
đây

日: nhật
取: tối
斤: cân
辶: sước

tòa
(nhà),
cái
lượng
từ廴: dẫn
聿: duật
: trúc
巩: củng

广: nghiễm
坐: tọa
(ngồi)黃霸学 (Huáng Bà Xué)

4/4

木: mộc
乔: kiều

桥

qiáo

kiều

cái cầu

但是

dànshì

đãn thị

nhưng

有些

yǒuxiē

hữu tá

một ít

此: this
二: nhị

找

zhǎo

trảo

tìm

扌: thủ
戈: quờ

系

xì

hệ

khoa

幺: yêu
(ma)
小: tiểu

主任

zhǔrèn

chủ
nhiệm

chủ
nhiệm

亻: nhân
壬: nhậm

dāying

đáp
ứng

đồng ý

: trúc
合: hợp
广: nghiễm

答应

帮助

bāng
zhù

bang
trợ

...
黃霸学 (Huáng Bà Xué)
1/4
汉语翻译练习(Hànyǔ fānyì liànxí)
Hànyǔ fānyì liànxí
Hán ngữ phiên dịch luyện tập
BÀI TẬP DỊCH TIẾNG TRUNG
11
:
在上海一家建筑公司工作。他的设计很有
特色。
问题。他从上海来找系主任。系主任答应
帮助他,问题一定能解决。
拼音:
Wèn tí yī dìng néng jiě jué
Zhāng xīn cóng Qīng Huá dàxué yè, xiàn zài shì gōng
chéng shī, zài shàng hǎi jiā jiàn zhù gōng gōng zuò. de
shè jì hěn yǒu tè sè.
Zuì jìn, tā shè jì le zuò qiáo, dàn shì hái yǒu xiē wèn tí.
cóng shàng hǎi lái zhǎo xì zhǔ rèn. zhǔ rèn ying bāng zhù
tā, wèntí yī dìng néng jiě jué.
南語:
VẤN ĐỀ NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẢI QUYẾT
Trương Tân tốt nghiệp từ trường Đại học Thanh Hoa, hiện
tại công trình . Làm việc tại một công ty kiến trúc tại
Thượng Hải. Thiết kế của anh ấy rất đặc sắc.
http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba https://sites.google.com/site/huynhbahoc/
BÀI TẬP DỊCH TIẾNG TRUNG - Trang 2
BÀI TẬP DỊCH TIẾNG TRUNG - Người đăng: Lọc Hóa Dầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI TẬP DỊCH TIẾNG TRUNG 9 10 155