Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hiện tại đơn trong tiếng anh

Được đăng lên bởi Dương Khánh Ly
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập về thì hiện tại đơn trong tiếng anh

Phần 01: Đọc những câu sau và chọn câu trả lời đúng:
1. I catch/catches robbers.
2. My dad is a driver. He always wear/wears a white coat.
3. They never drink/drinks beer.
4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.
5. She have/has a pen.
6. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.
7. Mark usually watch/watches TV before going to bed.
8. Maria is a teacher. She teach/teaches students.
Phần 02: Viết câu từ những gợi ý sau. Câu đầu tiên đã được hoàn thành cho bạn.
1. I/student → I am a student.
2. I/doctor.
3. We/hairdressers.
4. Teach/English
5. Has/radio
6. Wear/blue hat
7. Linda/astronaut
8. Watches/TV
Phần 03: Hoàn thành câu với hình thức đúng của thì hiện tại đơn.
1. Nina (walk)……………………….to school every day.
2. I (listen)………………………………to music every night.
3. They (love)……………………..English.
4. He (study)………………………..Information Technology every night.
5. He (carry)……………………..a big TV.
6. You (ride)……………………a bike every day.
7. They (sweep)………………………….the floor.
8. I (use)………………………… this pen to draw.
Phần 04: Viết động từ trong ngoặc ở dạng phù hợp
1. I usually (go) to school.
2. They (visit) us often.
3. You (play) basketball once a week.
4. Tom (work) every day.
5. He always (tell) us funny stories.
6. She never (help) me with that!
7. Martha and Kevin (swim) twice a week.
8. In this club people usually (dance) a lot.
9. Linda (take care) of her sister.
10. John rarely (leave) the country.
11. We (live) in the city most of the year.
12. Lorie (travel) to Paris every Sunday.
13. I (bake) cookies twice a month.
14. You always (teach) me new things.
15. She (help) the kids of the neighborhood.
Phần 05:
Từ câu 1 đến câu 8, bạn điền luôn cả 2 động từ đã chia vào, mỗi từ cách nhau bằng 1 khoảng trắng; từ
câu 9 đến câu 20, bạn phải điền cả câu hoàn chỉnh, viết đúng chính tả. Cuối câu phải có dấu chấm, 2 câu
phải cách nhau bằng 1 khoảng trắng, sau dấu chấm phải viết hoa chữ cái đầu tiên.
1. Jane ___________ (read) “The Guardian' newspaper, but I ______________ (read)'The Independent'.
2. Fred ____________ (cycle) to work, but his wife ___________ (go) by car.
3. Jeff ____________ (buy) his food in small shops, but Jane ____________ (do) all her shopping at the
supermarket.
4. Diana ____________ (like) Physics, Chemistry and biology; she always __________ (get) good marks
in her science exams.
5. Susan ________________ (live) in Leeds, but she _______________ (work) in Bradford.

6. I _____________ (leave) work at 6 ...
Bài tập về thì hiện tại đơn trong ếng anh
Phần 01: Đọc những câu sau và chọn câu trả lời đúng:



 !""
#$ 
%  &
'()
*$
Phần 02: Viết câu từ những gợi ý sau. Câu đầu ên đã được hoàn thành cho bạn.
+"

,
-
#
%,
'
*,(
Phần 03: Hoàn thành câu với hình thức đúng của thì hiện tại đơn.



!"#
$!%&
'(%
)*+
,*
Phần 04: Viết động từ trong ngoặc ở dạng phù hợp

-
(*%%

$!"
'.*/
)01
,%**
23"
45
6"
37.
%
 (
$.*"%
Phần 05:
./01/*23045607.0892":.;<6=>.
/?01/@23 6046/9A210BC6DE/ 6FGG"2/
6;<6=2GG" 61H;0I!J
5888888888889:;**<%88888888888888;*;
=888888888888<%"88888888888%
5>888888888888%"*<%5888888888888**
*
?8888888888887<@%A8888888888
B
$.88888888888888883<%888888888888888C"
bài tập hiện tại đơn trong tiếng anh - Trang 2
bài tập hiện tại đơn trong tiếng anh - Người đăng: Dương Khánh Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập hiện tại đơn trong tiếng anh 9 10 635