Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HIỆN TẠI ĐƠN

Được đăng lên bởi nguyenthanhthuy668
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 2 lần
01> Cách dùng thì hiện tại đơn trong tiếng anh
Thì hiện tại đơn (The simple present) là một thì rất quan trọng trong tiếng
Anh và được dùng thường xuyên để diễn tả :
Thì hiện tại đơn dùng để chỉ thói quen hằng ngày:


They drive to the office every day. Hằng ngày họ lái xe đi làm.



She doesn't come here very often. Cô ấy không đến đây thường xuyên.



The news usually starts at 6.00 every evening. Bản tin thường bắt đầu
vào lúc 6 giờ.



Do you usually have bacon and eggs for breakfast? Họ thường ăn sáng
với bánh mì và trứng phải không?

Thì hiện tại đơn dùng để chỉ 1 sự việc hay sự thật hiển nhiên:


We have two children. Chúng tôi có 2 đứa con.



Water freezes at 0° C or 32° F. Nước đóng băng ở 0° C hoặc 32° F.



What does this expression mean? Cụm từ này có nghĩa là gì?



The Thames flows through London. Sông Thames chảy qua London.

Sự việc sẽ xảy ra trong tương lai theo thời gian biểu hay lịch trình:


Christmas Day falls on a Monday this year. Năm nay giáng sinh rơi vào
ngày thứ Hai.



The plane leaves at 5.00 tomorrow morning. Máy bay cất cánh vào lúc
5 giờ sáng ngày mai.



Ramadan doesn't start for another 3 weeks. Ramadan sẽ không bắt
đầu trong 3 tuần tới.



Does the class begin at 10 or 11 this week? Lớp học sẽ bắt đầu sẽ
ngày 10 hay 11 tuần này vậy?

Thì hiện tại đơn dùng để chỉ suy nghĩ và cảm xúc tại thời điểm
nói (Tuy những suy nghĩ và cảm xúc này có thể chỉ mang tính nhất thời và
không kéo dài chúng ta vẫn dùng thì hiện tại đơn chứ không dùng hiện tại
tiếp diễn.)


They don't ever agree with us. Họ chưa bao giờ đồng ý với chúng ta.



I think you are right. Tôi nghĩ anh đúng.



She doesn't want you to do it. Cô ấy không muốn anh làm điều đó.



Do you understand what I am trying to say? Anh có hiểu tôi đang muốn
nói gì không thế?

02> Cấu trúc của thì hiện tại đơn

Câu khẳng định: S +
V(s/es) + (O)
Nếu chủ ngữ là ngôi
thứ 3 số ít ( He, She, it)
thì thêm s/es sau động
từ (V)
Vd :
+ I use internet
everyday.
+ She often goes to
school at 7 o’ clock.

Câu nghi vấn: (Từ
để hỏi +) Do/does +
S + V + (O)?
Câu phủ định: S
+ do not/don't
+ V + (O)
S + does
not/doen't + V
+ (O)
Vd :
I don’t think so
She does not
like it

Vd: What does she
do ?
(Từ để hỏi +)
Don't/doesn't + S +
V + (O)?
Vd: Why don’t you
study Enghlish ?
(Từ để hỏi +)
Do/does S + not +
V + (O)?
Vd: Why does she
not goes to beb now
?

03> Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn
1. Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả những sự việc mà bạn thường xuyên làm,
hoặc thói quen...
01> Cách dùng thì hiện tại đơn trong tiếng anh

 !"#$ %&'()#*+,
Thì hiện tại đơn dùng để chỉ thói quen hằng ngày:

 !" #$%&'(
)''*++,-%&./0'
1*&
2'''.."3%&4
5.678-" 3
Thì hiện tại đơn dùng để chỉ 1 sự việc hay sự thật hiển nhiên:
9)1 :;7
9<+=>;=?@%5:.4A+=B>;=?
983CD:E63
F)'G -H'G
Sự việc sẽ xảy ra trong tương lai theo thời gian biểu hay lịch trình:
2I@4J
7
8K++)I.!1
K&
L>)"LM" ./
0'>'05
2.N+NN)"3G58M./0'M
N+NN'0O3
Thì hiện tại đơn dùng để chỉ suy nghĩ và cảm xúc tại thời điểm
nóiP'Q'E-1:RST!&
" "U1VW6XYJ7" WXY
#8Z[
)'%.&\]51
BÀI TẬP HIỆN TẠI ĐƠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP HIỆN TẠI ĐƠN - Người đăng: nguyenthanhthuy668
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÀI TẬP HIỆN TẠI ĐƠN 9 10 908