Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Được đăng lên bởi hanhlytm-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ACTIVE or PASSIVE VOICE
( Chuû Ñoäng vaø Thuï Ñoäng Caùch)
A:
P:

S + V +
S

+ BE

O

+ V3ed +

Ex:
by

O

(chia thì theo ñoäng töø cuûa caâu Active)

ACTIVE
V1 / Vs/es
V2ed

1/ A:
P:
2/ A:
P:

(A : Active

Tom eats apples every day.
Apples are eaten by Tom every day.
They saw him in the shop.
He was seen in the shop ( by them )

P : Passive)

PASSIVE
Am/ is /are

Notes:
1. Khi chủ ngữ và
túc từ trong câu chủ
Was / were
động là đại từ, ta
Am/ is /are
Am/ is /are
phải thay đổi cho
+ V3ed
+ Ving
+ being
phù hợp.
Was / were
Was / were
Ex: The teacher
punished me.
Has / have
Has / have
 I was punished by
+ V3ed
+ been
the teacher.
Had
Had
2. Khi chủ ngữ trong
Will (would)
Will (would)
câu chủ động là:
people, I, we, you,
Shall (should)
Shall (should)
they, someone,
Can(could)
Can(could)
somebody, everyone,
May (might)
May (might)
+ V3ed
everybody,
Must
+
V1
Must
+
be
anybody…khi đổi
Be going to
Be going to
sang bị động thường
Be able to
Be able to
được bỏ đi
Have to
Have to
Ex: They built this
bridge last year.
Ought to
Ought to
 This bridge was built
Used to
Used to
last year (by them)
3. Khi trong câu chủ động có 2 túc từ thì dùng tức từ nào làm chủ ngữ cũng được, tuy nhiên, túc từ chỉ
người được sử dụng nhiều hơn.
Ex: My mother bought me a new shirt.
 I was bought a new shirt by my mother.
 A new shirt was bought to me by my mother.
4. Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là Noone/ noboby khi đổi sang bị động ta bỏ by noone/ nobody nhưng
động từ phải đổi sang thể phủ định.
Ex: No one believes his story.
 His story isn’t believed.
5.Vị trí của trạng từ.
Trạng từ chỉ thể cách được đặt trứơc Past Participle.
Ex: I do my homework carefully.  My homework is carefully done.
Trạng từ chỉ thời gian có thể đặt ở đầu câu hoặc sau by + O
Ex: I lent him money yesterday.  He was lent money yesterday.
 Trạng từ chỉ nơi chốn được đặt trước by + O
Ex: Mary bought the gift from that shop.  the gift was bought from that shop by Mary.

MOÄT SOÁ DAÏNG BÒ ÑOÄNG ÑAËC BIEÄT
1. Câu bị đông có 2 tân ngữ:
A:

S + V + OI +

P: S + BE + V3ed +
OR:

Ex:

OD
OD +

by + O

( S + BE + V3ED + for/ to + OI + by + O)

A: Lan gave Mary some books.
OI
OD
P: Mary was given some books by Lan.
OR:

(Some books were given to Mary by Lan.)

2/ Các động từ: say, know, think, believe, report, rumor, claim, consider, prove, declare,…
Active:
S + V.1 + (that) + Clause ( S.2 + V.2 + O.2)
Passive: * It + (be) + V.1 (V3/V_ed) + (that) + Clause
* S.2 + (be) + V.1 (V.3/V_ed) + to infinitive/ to have +...
ACTIVE or PASSIVE VOICE
( Chuû Ñoäng vaø Thuï Ñoäng Caùch)
Ex: 1/ A: Tom eats apples every day.
P: Apples are eaten by Tom every day.
2/ A: They saw him in the shop.
P: He was seen in the shop ( by them )
(A : Active P : Passive)
Notes:
1. Khi chủ ngữ và
túc từ trong câu chủ
động là đại từ, ta
phải thay đổi cho
phù hợp.
Ex: The teacher
punished me.
I was punished by
the teacher.
2. Khi chủ ngữ trong
câu chủ động là:
people, I, we, you,
they, someone,
somebody, everyone,
everybody,
anybody…khi đổi
sang bị động thường
được bỏ đi
Ex: They built this
bridge last year.
This bridge was built
last year (by them)
3. Khi trong câu chủ động có 2 túc từ thì dùng tức từ nào làm chủ ngữ cũng được, tuy nhiên, túc từ chỉ
người được sử dụng nhiều hơn.
Ex: My mother bought me a new shirt.
I was bought a new shirt by my mother.
A new shirt was bought to me by my mother.
4. Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là Noone/ noboby khi đổi sang bị động ta bỏ by noone/ nobody nhưng
động từ phải đổi sang thể phủ định.
Ex: No one believes his story. His story isn’t believed.
5.Vị trí của trạng từ.
Trạng từ chỉ thể cách được đặt trứơc Past Participle.
Ex: I do my homework carefully. My homework is carefully done.
Trạng từ chỉ thời gian có thể đặt ở đầu câu hoặc sau by + O
Ex: I lent him money yesterday. He was lent money yesterday.
Trạng từ chỉ nơi chốn được đặt trước by + O
Ex: Mary bought the gift from that shop. the gift was bought from that shop by Mary.
A: S + V + O
P: S + BE + V
3
ed
+ by O
(chia thì theo ñoäng töø cuûa caâu Active)
ACTIVE PASSIVE
V
1
/ V
s/es
V
2
ed
Am/ is /are
Was / were
+ V
3
ed
+ V
3
ed
Am/ is /are
+ V
ing
Was / were
Am/ is /are
+ being
Was / were
Has / have
+ V
3
ed
Had
Has / have
+ been
Had
Will (would)
Shall (should)
Can(could)
May (might)
Must + V
1
Be going to
Be able to
Have to
Ought to
Used to
Will (would)
Shall (should)
Can(could)
May (might)
Must + be
Be going to
Be able to
Have to
Ought to
Used to
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh - Người đăng: hanhlytm-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 9 10 960