Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ngữ pháp tiếng hoa cơ bản

Được đăng lên bởi luna
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 5494 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo trình Ngữ pháp cơ bản

Khoa Trung – Đại học Hà Nội

练习部分
练习部分
1.“
“ 是 ……的
…… 的 ” 格式
一、 指出下列各组句中哪个是正确的:
指出下列各组句中哪个是正确的:
1. A: 不下苦工夫,不是学得会的。
B: 不下苦工夫,是学不会的。
2. A: 我是下午四点钟回宿舍来的。
B: 我是下午四点钟回的宿舍来。
3. A: 我是不在阅览室看杂志的。
B: 我不是在阅览室看杂志的。
4. A: 昨天晚上睡觉前我是喝的茶,不是喝的咖啡。
B: 昨天晚上睡觉前我是喝茶的,不是喝咖啡的。
5. A: 他得了关节炎,是不是因为洗冷水澡洗的?
B: 他得了关节炎,是不是因为洗冷水澡的?
6. A: 我不是会赞成他的主张的。
B: 我是不会赞成他的主张的。
7. A: 你填那个表,是不是用的钢笔?
B: 你填那个表,是不是用钢笔的?
8. A: 我不是从来吸烟的。
B: 我是从来不吸烟的。
二、 把下列句子改为“
把下列句子改为“是…的”格式句:
格式句:
1. 我不在北京语言学院学汉语。
2. 我朋友从外文书店买来了《英汉辞典》。
3. 昨天我在北京饭店遇见了我的老同学。
4. 他下午四点半给你打来了电话。
5. 马同志跟张同至一起去南方了。
6. 昨天中午我吃西餐,晚上吃中餐。
7. 屋子里太冷了,谁把窗户打开了?
8. 他喝茶喝得睡不着觉了。
三、 用“是……的
的”格式和指定词语回答问题:
格式和指定词语回答问题:
1. 噢,你学中文吗?(中医)


1

Giáo trình Ngữ pháp cơ bản

Khoa Trung – Đại học Hà Nội

2. 你的毛衣真好看,是在王府井买的吗?(妈妈)
3. 安娜为什么腿疼呢?(爬山)
4. 昨天你们是不是看京戏去了?(大剧院)
5. 一七 00 年有颐和园了没?(1749 年)
6. 啊、你好!你骑车还是坐车来呢?(自行车)
7. 王华一个人去南方吗?(女朋友)
8. 你什么时候大学毕业?(三年前)
9. 你带这些书来给我吗?(小王)
10. 嘿,你看过这本小说吗?(图书馆)
四、 根据下面句子的意思重点,
的”式特指疑问句:
根据下面句子的意思重点,把它们改为“
把它们改为“是…的
式特指疑问句:
1. 小王的对象是他姐姐介绍的。

6. 是小明打破了杯子。

2. 雨是半夜下的。
3. 我是在书店买的地图。

7. 今天没有肉,他们是吃的素
菜。

4. 他女儿是学的音乐。

8. 那篇文章是林达写的。

5. 工作主要是小王做的。

9. 颐和园是 1979 年兴建的。
10. 我没有车,今天是走路来的。

五、 整理句子:
整理句子:
1. 是/ 下午/ 去/ 的/ 上星期/ 研究所/ 我/ 一。
2. 的/ 首都/ 参加/ 时候,我们/国庆节/是/在/的/ 庆祝/ 活动。
3. 运动/昨天/参加/会/我/了/我/ 是/ 一起/ 去/ 的/ 跟/ 阿里。
4. 完/ 参观/展览/ 农业/是/ 学校/ 骑车/ 我们/ 回/ 的。
5. 从/ 个/ 国家/ 来/ 你/ 是/ 哪/ 的?
6. 他们/最后/他们/上个月/ 是/ 的首都/ 一天/ 从/ 出发/ 的。
7. 自行车/ 骑/ 是/小张/ 去/ 的,汽车/ 坐/ 的/ 小王/ 是/ 去。
8. 的/ 是/ 打/ 他/ 电话/ 来/ 上午。
9. 认识/我们/十年/ 是/ 以前/ 他/ 的。
六、 把下面短文中的错句挑出来并改正:
把下面短文中的错句挑出来并改正:
我们班来了一个新同学。他昨天来。他的名字叫史密斯。他的中国话说得
不太好。我问他:“你是什么时候来中国?”他说:“我是上个月刚来了。”“你
的父亲、母亲是美国人吗?”“我的父亲、母亲都是中国人。他们 1948 年是去
美国的,已经在美国住了三十多年了。
”我说:“欢迎你来学习汉语,你有什么
困难,我一定帮助你。”他高兴地说:“谢谢,我要在中国是学习一年的。
”

2 

Giáo trình Ngữ pháp cơ bản

Khoa Trung – Đại học Hà Nội

2. 动态助词 “了
了”
一、 改错句:
改错句:
1. 晚上她写了信。

8. 他们让了我唱一个中国民歌。

2. 明天我下了课就去看电影了。

9. 代表团坐了飞机去中国。

3. 昨天我去了他家的时候,他正
看电视了。

10. 有时候我跟他一起钓鱼了。
11. 老师问我了一个问题。

4. 去年我常常参加了足球比赛。

12. 同学们都试试了中国筷子。

5. 冬天我没有滑冰了。

13. 小花作了练习。

6. 他起床了很早。

14. 你学了中文多长时间了。

7. 我想了看中国电影。

15. 我妈妈干活了在农村。

二、 用“了”填在适当的地方:
填在适当的地方:
1. 昨晚他吃完 A 晚饭 B 就到 C 办公室去 D。
2. A 他们 B 喝酒 C 没有 D?
3. 我敲 A 半天 B 门,也没有 C 把门敲开 D。
4. 这个练习不 A 难 B,我们都作 C 完 D。
5. 谁也不会料到 A 事情没办成 B 还惹出 C 一大堆麻烦 D。
6. 嗯,A 从 B 一九四六年起 C 十八年 D。
7. 山南海北,A 我们也分 B 开 C 好多年呢 D。
8. 今天我想 A 写 B 作业 C 就去 D 看朋友。
9. 昨天,我和他谈 A 谈 B 去 C 上海开会的体会 D。
10. 我没说 A 过吃 B 饭就去逛 C 商店 D。
三、 用动词,
了”,“
“形+了
了”填空:
用动词,形容词和“
形容词和“了”或者“
或者“动+了
填空:
昨天下午,我们班(1)______一个工厂。回学校时,阿里觉得不舒服,我们
就跟他一起去医院(2)______。(3)_______...
Giáo trình Ngữ pháp cơ bản Khoa Trung – Đại học Hà Nội
http://web.hanu.vn/cn
1
1.
指出下列各组句中哪个是正确
指出下列各组句中哪个是正确指出下列各组句中哪个是正确
指出下列各组句中哪个是正确
1. A: 下苦工夫,不是学得会的。
B: 不下苦工夫,是学不会的。
2. A: 是下午四点钟回宿舍来的。
B: 我是下午四点钟回的宿舍来。
3. A: 是不在阅览室看杂志的。
B: 我不是在阅览室看杂志的。
4. A: 天晚上睡觉前我是喝的茶,不是喝的咖啡。
B: 昨天晚上睡觉前我是喝茶的,不是喝咖啡的。
5. A: 得了关节炎,是不是因为洗冷水澡洗的?
B: 他得了关节炎,是不是因为洗冷水澡的?
6. A: 不是会赞成他的主张的。
B: 我是不会赞成他的主张的。
7. A: 填那个表,是不是用的钢笔
B: 你填那个表,是不是用钢笔的?
8. A: 不是从来吸烟的。
B: 我是从来不吸烟的。
把下列句子改为
把下列句子改为把下列句子改为
把下列句子改为
“是
是…
格式句
格式句格式句
格式句
1. 我不在北京语言学院学汉语。
2. 我朋友从外文书店买来了《英汉辞典》
3. 昨天我在北京饭店遇见了我的老同学。
4. 他下午四点半给你打来了电话。
5. 马同志跟张同至一起去南方了。
6. 昨天中午我吃西餐,晚上吃中餐。
7. 屋子里太冷了,谁把窗户打开了?
8. 他喝茶喝得睡不着觉了。
“是
……
格式和指定词语回答问题
格式和指定词语回答问题格式和指定词语回答问题
格式和指定词语回答问题:
1. 噢,你学中文吗?(中医)
练习
练习练习
练习部分
部分部分
部分
Bài tập ngữ pháp tiếng hoa cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ngữ pháp tiếng hoa cơ bản - Người đăng: luna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Bài tập ngữ pháp tiếng hoa cơ bản 9 10 293