Ktl-icon-tai-lieu

bài tập phần đuôi ed và es/s

Được đăng lên bởi nguyentrinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 18484 lần   |   Lượt tải: 82 lần
Lưu ý:
- Khi *th phát âm là / θ / thì –s /–es mới phát âm là / s / như baths, …
- Khi *th phát âm là / ð / thì –s /–es phát âm là / z / như cloths, clothes, bathes,…
- Khi *gh phát âm là / f / thì –s phát âm là / s / như laughs, coughs, ….
- Khi *gh là âm câm thì –s phát âm là / z / như ploughs,
Hãy chọn từ có phần được gạch dưới có cách phát âm khác với các từ còn lại:S/ES
1.
A. proofs
B. books
C. points
D. days
2.
A. helps
B. laughs
C. cooks
D. finds
3.
A. neighbors
B. friends
C. relatives
D. photographs
4.
A. snacks
B. follows
C. titles
D. writers
5.
A. streets
B. phones
C. books
D. makes
6.
A. cities
B. satellites
C. series
D. workers
7.
A. develops
B. takes
C. laughs
D. volumes
8.
A. phones
B. streets
C. books
D. makes
9.
A. proofs
B. regions
C. lifts
D. rocks
10. A. involves
B. believes
C. suggests
D. steals
11. A. remembers
B. cooks
C. walls
D. pyramids
12. A. miles
B. words
C. accidents
D. names
13. A. sports
B. plays
C. chores
D. minds
14. A. nations
B. speakers
C. languages
D. minds
15. A. proofs
B. looks
C. lends
D. stops
16. A. dates
B. bags
C. photographs
D. speaks
17. A. parents
B. brothers
C. weekends
D. feelings
18. A. chores
B. dishes
C. houses
D. coaches
19. A. works
B. shops
C. shifts
D. plays
20. A. coughs
B. sings
C. stops
D. sleeps
21. A. signs
B. profits
C. becomes
D. survives
22. A. works
B. stops
C. shifts
D. plays
23. A. wishes
B. practices
C. introduces
D. leaves
24. A. grasses
B. stretches
C. comprises
D. potatoes
25. A. desks
B. maps
C. plants
D. chairs
26. A. pens
B. books
C. phones
D. tables
27. A. dips
B. deserts
C. books
D. camels
28. A. miles
B. attends
C. drifts
D. glows
29. A. mends
B. develops
C. values
D. equals
30. A. repeats
B. classmates
C. amuses
D. attacks
31. A. humans
B. dreams
C. concerts
D. songs
32. A. manages
B. laughs
C. photographs
D. makes
33. A. dishes
B. oranges
C. experiences
D. chores
34. A. fills
B. adds
C. stirs
D. lets
35. A. wants
B. books
C. stops
D. sends
36. A. books
B. dogs
C. cats
D. maps
37. A. biscuits
B. magazines
C. newspapers
D. vegetables
38. A. knees
B. peas
C. trees
D. niece
39. A. cups
B. stamps
C. books
D. pens
40. A. houses
B. faces
C. hates
D. places

Hãy chọn từ có phần được gạch dưới có cách phát âm khác với các từ còn lại:ED
1. A. failed B. reached
C. absorbed
D. solved
2. A. invited
B. attended
C. celebrated
D. displayed
3. A. removed
B. washed
C. hoped
D. missed
4. A. looked
B. laughed
C. moved
D. stepped
5. A. wanted
B. parked
C. stopped
D. watched
6. A. laughed
B. passed
C...
Lưu ý:
- Khi
*
th phát âm là / θ / thì –s /–es mới phát âm là / s / như baths, …
- Khi
*
th phát âm là / ð / thì –s /–es phát âm là / z / như cloths, clothes, bathes,…
- Khi
*
gh phát âm là / f / thì –s phát âm là / s / như laughs, coughs, ….
- Khi
*
gh là âm câm thì –s phát âm là / z / như ploughs,
Hãy chọn từ có phần được gạch dưới có cách phát âm khác với các từ còn lại:S/ES
1. A. proofs B. books C. points D. days
2. A. helps B. laughs C. cooks D. finds
3. A. neighbors B. friends C. relatives D. photographs
4. A. snacks B. follows C. titles D. writers
5. A. streets B. phones C. books D. makes
6. A. cities B. satellites C. series D. workers
7. A. develops B. takes C. laughs D. volumes
8. A. phones B. streets C. books D. makes
9. A. proofs B. regions C. lifts D. rocks
10. A. involves B. believes C. suggests D. steals
11. A. remembers B. cooks C. walls D. pyramids
12. A. miles B. words C. accidents D. names
13. A. sports B. plays C. chores D. minds
14. A. nations B. speakers C. languages D. minds
15. A. proofs B. looks C. lends D. stops
16. A. dates B. bags C. photographs D. speaks
17. A. parents B. brothers C. weekends D. feelings
18. A. chores B. dishes C. houses D. coaches
19. A. works B. shops C. shifts D. plays
20. A. coughs B. sings C. stops D. sleeps
21. A. signs B. profits C. becomes D. survives
22. A. works B. stops C. shifts D. plays
23. A. wishes B. practices C. introduces D. leaves
24. A. grasses B. stretches C. comprises D. potatoes
25. A. desks B. maps C. plants D. chairs
26. A. pens B. books C. phones D. tables
27. A. dips B. deserts C. books D. camels
28. A. miles B. attends C. drifts D. glows
29. A. mends B. develops C. values D. equals
30. A. repeats B. classmates C. amuses D. attacks
31. A. humans B. dreams C. concerts D. songs
32. A. manages B. laughs C. photographs D. makes
33. A. dishes B. oranges C. experiences D. chores
34. A. fills B. adds C. stirs D. lets
35. A. wants B. books C. stops D. sends
36. A. books B. dogs C. cats D. maps
37. A. biscuits B. magazines C. newspapers D. vegetables
38. A. knees B. peas C. trees D. niece
39. A. cups B. stamps C. books D. pens
40. A. houses B. faces C. hates D. places
bài tập phần đuôi ed và es/s - Trang 2
bài tập phần đuôi ed và es/s - Người đăng: nguyentrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập phần đuôi ed và es/s 9 10 400