Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thì hiện tại hoàn thành cơ bản

Được đăng lên bởi Kabuto210520
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. I (not/work)……………………….today.
2. We (buy).............................................a new lamp.
3. We (not / plan).......................................our holiday
yet.
4. Where (be / you) ………………………..?
5. He (write)................................................five letters.
6. She (not / see).........................................him for a
long time.
7. (be / you)..................................................at school?
8. School (not / start)...................................yet.
9. (speak / he)..............................................to his boss?
10. No, he (have / not)....................................the time
yet.
11. Dan (already/to buy)................................two tablets
this year.
12. The girls(not/eat)..................................... their lunch
yet.
13. He (work)……………………………there since
July.
14. He (teach)…………………................ here for a
month.
15. He (drive) …………………………… that car for
five years.
16. My father (not/ play)………………… any sport
since last year.
17. How long (you/know)……………….. each other?
18. We (finish) ……………………three English
courses.
19. I’d better have a shower. I (not/have)……….
……………. one since Thursday.
20. I (work)………………………. here for three years.

...
1. I (not/work)……………………….today.
2. We (buy).............................................a new lamp.
3. We (not / plan).......................................our holiday
yet.
4. Where (be / you) ………………………..?
5. He (write)................................................five letters.
6. She (not / see).........................................him for a
long time.
7. (be / you)..................................................at school?
8. School (not / start)...................................yet.
9. (speak / he)..............................................to his boss?
10. No, he (have / not)....................................the time
yet.
11. Dan (already/to buy)................................two tablets
this year.
12. The girls(not/eat)..................................... their lunch
yet.
13. He (work)……………………………there since
July.
14. He (teach)…………………................ here for a
month.
15. He (drive) …………………………… that car for
five years.
16. My father (not/ play)………………… any sport
since last year.
17. How long (you/know)……………….. each other?
18. We (finish) ……………………three English
courses.
19. I’d better have a shower. I (not/have)……….
……………. one since Thursday.
20. I (work)………………………. here for three years.
Bài tập thì hiện tại hoàn thành cơ bản - Người đăng: Kabuto210520
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập thì hiện tại hoàn thành cơ bản 9 10 533