Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập Tiếng Anh

CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH
1. The infinitive : Động từ nguyên thể
* Có hai dạng: bare infinitive (động từ nguyên thể không có “to”) và to- infinitive (động từ
nguyên thể có “to”). Chúng ta so sánh cách sử dụng của hai dạng động từ này như sau:
Bare infinitive:
- Được sử dụng như một động từ chính khi theo sau động từ khuyết thiếu trong câu (trừ
“ought”)
- Một vài động từ như “see, feel, watch, sense, hear” + a direct object + bare infinitive
Ví dụ:
I saw them play football in the street.
- Một vài động từ như “make, bid, let, have” cũng được sử dụng tương tự trường hợp trên:
I made my daughter study hard.
- “Bare infinitive” được sử dụng trong câu mệnh lệnh:
Ví dụ:
Clean the floor now!
To-infinitive
- Được sử dụng như một tính từ hoặc phó từ để thể hiện ý định hoặc mục đích
Ví dụ:
The letter says I'm to wait outside
He is the man to talk to
(In order) to meditate, one must free one's mind."
- Được sử dụng sau rất nhiều động từ khác (có thể có hoặc không có tân ngữ)
Ví dụ:
She failed to pass the exam.
I agreed to leave
- Được sử dụng như chủ ngữ của câu:
Ví dụ:
To know me is to love me
To save money now seems impossible.
2. The present participle (V-ing)
* Ví dụ: running, speaking, working….

1

Bài tập Tiếng Anh

* V-ing có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:
– Là chủ ngữ của câu: dancing bored him
– Bổ ngữ của động từ: her hobby is painting
– Là bổ ngữ: seeing is believing
– Sau giới từ: he was accused of smuggling
– Sau một vài động từ: she enjoys listening to music.
– Trong những biển hiệu cấm ngắn gọn: (No fishing, No waiting)
3. The past participle (P2)
* Ví dụ: worked, studied, spoken….
* P2 được sử dụng trong các trường hợp sau:
– Như một tính từ: stolen money, broken glass, fallen tree….
– Để hình thành thì hoàn thành hoặc thể bị động
Ví dụ:
She has seen her old boyfriend.
It was broken
– P2 có thể thay thế a subject + passive verb
Ví dụ:
She enters. She is accompanied by her mother. = She enters, accompanied by her mother.
The bridge had been weakened by successive storms and was no longer safe. =
Weakened by successive storms, the bridge was no longer safe.
– Các P2 nằm ở cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc.

2

Bài tập Tiếng Anh

BÀI TẬP
CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH
Chia động từ trong ngoặc theo đúng dạng.
1.

His plan is (keep) the affair secret.

2.

It is dangerous (lean) out of the window.

3.

You had better (say) nothing.

4.

(Open) the window!

5.

He made me (move) my car.

6.

You are too yo...
Bài tập Tiếng Anh
1
CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG T TIẾNG ANH
1. The infinitive : Động t nguyên thể
* hai dạng: bare infinitive (động từ nguyên thể không “to”) to- infinitive (động từ
nguyên thể có to”). Chúng ta so sánh cách s dụng của hai dạng động từ này như sau:
Bare infinitive:
- Được sử dụng như một động từ chính khi theo sau động từ khuyết thiếu trong câu (trừ
“ought”)
- Một vài động từ như see, feel, watch, sense, hear” + a direct object + bare infinitive
dụ:
I saw them play football in the street.
- Một vài động từ như make, bid, let, have” cũng được sử dụng tương tự trường hợp trên:
I made my daughter study hard.
- Bare infinitive” được s dụng trong câu mệnh lệnh:
dụ:
Clean the floor now!
To-infinitive
- Được s dụng như một tính t hoặc phó t để thể hiện ý định hoặc mục đích
dụ:
The letter says I'm to wait outside
He is the man to talk to
(In order) to meditate, one must free one's mind."
- Được s dụng sau rất nhiều động t khác ( thể hoặc không tân ngữ)
dụ:
She failed to pass the exam.
I agreed to leave
- Được s dụng như chủ ng của câu:
dụ:
To know me is to love me
To save money now seems impossible.
2. The present participle (V-ing)
* Ví dụ: running, speaking, working….
Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh - Trang 2
Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh 9 10 893