Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4171 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài tập Tiếng Anh

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TRONG TIẾNG ANH
1. Định nghĩa về thì quá khứ hoàn thành:
Đây là thì tương đối khó và đòi hỏi bạn bạn học thuộc lòng càng nhiều từ càng tốt trong bảng
động từ bất quy tắc. Nói thì này khó vì khái niệm của nó xa lạ với người Việt Nam chúng ta.
Thật ra ta có thể hiểu thì quá khứ hoàn thành một cách rất đơn giản như sau: Thì quá khứ
hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành
động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn
thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.
2. Công thức sử dụng thì quá khứ hoàn thành
Câu khẳng định:
Chủ ngữ + had + past participle
VD:
I, You, He, She, We, They had
finished before I arrived.

Câu phủ định

Câu nghi vấn

Chủ ngữ + had + not (hadn’t)
+ past participle

Từ để hỏi + had + Chủ ngữ +
past participle

VD:

VD:

I, You, He, She, We, They
hadn’t eaten before he finished
the job.

What -> had he, she, you, we,
they thought before I asked the
question?

3. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành
Thì quá khứ hoàn thành dùng để chỉ:
Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ hoàn thành cho
hành động xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.









I met them after they had divorced each other. (Tôi gặp họ sau khi họ ly dị nhau.)
Lan said she had been chosen as a beauty queen two years before. (Lan nói rằng trước đó
hai năm, cô ta từng được chọn làm hoa hậu.)
An idea occured to him that she herself had helped him very much in the everyday life.
(Hắn chợt nghĩ ra rằng chính cô ta đã giúp hắn rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày.)
Thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra và đã hoàn tất trước một thời điểm
trong quá khứ, hoặc trước một hành động khác cũng đã kết thúc trong quá khứ.
We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến chúng tôi đã ăn trưa xong.)

Khi thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường
dùng kèm với các giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when,
till, untill, as soon as, no sooner…than




No sooner had he returned from a long journey than he was ordered to pack his
bags.(Anh ta mới đi xa về thì lại được lệnh cuốn gói ra đi.)
When I arrived John had gone away.(Khi tôi đến thì John đã đi rồi.)
1

Bài tập Tiếng Anh



Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau khi tôi
đã làm xong bài tập.)

Hành động xảy ra như là điều kiện tiên quy...
Bài tập Tiếng Anh
1
THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TRONG TIẾNG ANH
1. Định nghĩa v t quá khứ hoàn thành:
Đây t tương đối khó đòi hỏi bạn bạn học thuộc lòng càng nhiều từ càng tốt trong bảng
động từ bất quy tắc. Nói thì này khó khái niệm của xa lạ với người Việt Nam chúng ta.
Thật ra ta thể hiểu thì quá khứ hoàn thành một cách rất đơn giản như sau: Thì quá khứ
hoàn thành dùng để diễn t một hành động xảy ra trước một hành động khác c hai hành
động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước t dùng t quá kh hoàn
thành. Hành động xảy ra sau t dùng t quá khứ đơn.
2. Công thức s dụng thì q khứ hoàn thành
Câu khẳng định: Câu phủ định Câu nghi vấn
Chủ ngữ + had + past participle
VD:
I, You, He, She, We, They had
finished before I arrived.
Chủ ngữ + had + not (hadn’t)
+ past participle
VD:
I, You, He, She, We, They
hadn’t eaten before he finished
the job.
Từ để hỏi + had + Chủ ngữ +
past participle
VD:
What -> had he, she, you, we,
they thought before I asked the
question?
3. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành
Thì quá khứ hoàn thành dùng để chỉ:
Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng thì q khứ hoàn thành cho
hành động xảy ra trước quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau.
I met them after they had divorced each other. (Tôi gặp h sau khi họ ly d nhau.)
Lan said she had been chosen as a beauty queen two years before. (Lan nói rằng trước đó
hai năm, ta từng được chọn làm hoa hậu.)
An idea occured to him that she herself had helped him very much in the everyday life.
(Hắn chợt ng ra rằng chính cô ta đã giúp hắn rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày.)
Thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra đã hoàn tất trước một thời điểm
trong quá khứ, hoặc trước một hành động khác cũng đã kết thúc trong quá khứ.
We had had lunch when she arrived. (Khi cô y đến chúng tôi đã ăn trưa xong.)
Khi thì quá khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với thì quá khứ đơn, ta thường
dùng m với các giới t liên t như: by (có nghĩa như before), before, after, when,
till, untill, as soon as, no sooner…than
No sooner had he returned from a long journey than he was ordered to pack his
bags.(Anh ta mới đi xa về thì lại được lệnh cuốn gói ra đi.)
When I arrived John had gone away.(Khi tôi đến thì John đã đi rồi.)
Bài tập thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh - Trang 2
Bài tập thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh 9 10 112