Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiếng Anh

Được đăng lên bởi nhungnk86
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Teacher : Nguyen Thi Nhung

English 6
UNIT 9 : THE BODY

I.

Multiple choice :

1. She has a ____________ face.
A. oval
B. thin
C. long
D. round
2. There are _________________on the feet.
A. toes
B. fingers
C. eyes
D. hands
3. His sister isn’t ________________. She is tall
A. thin
B. short
C. fat
D. heavy
4. What does he do ? He is a ________________ .
A. weight lifter
B. engineer
C. strong
D. weak
5. This woman is old. She is a ______________.
A. strong
B. weak
C. thin
D. tall
6. Does Mai have full________________ ?
A. hair
B. lips
C. eyes
D. shoulders.
7. Lan has long black_________________.
A. eye
B. hair
C. nose
D. leg
8. The boy has a small.________________.
A. nose
B. eye
C. ear
D. lip
9. What color are Ba’s eyes___________________ ?.
A. He’s black
B. They’re black
C. we’re blue
D. It’s brown
10. What color is their hair ? - _______________
A. It’s red
B. They’re white
C. It’s long
D. Their hair are black
11. I _________________ many books.
A. have
B. has
C. am having
D. to have
12. The girl ________________ black eyes.
A. is
B. have
C. has
D. are
13. Mrs Hoa _________________ a small nose .
A. isn’t has
B. isn’t have
C. don’t have
D. doesn’t have
14. We _______________ breakfast at present.
A. have
B. having
C. are having
D. is have
15. My brother _______________ in Ben Tre Province.
A. live
B. lives
C. is living
D. living
II.

Complete the passage :
small
black

thin
tall

has
oval
eyes
full

Susan is a singer. She is( 1)____________and tall. She _( 2)_____________long _( 3 )______________ hair
and an (4)_______________face. She has black (5)_________________ a (6)_________________ nose and
(7)____________ lips. She is beautiful.
III MAKE QUESTIONS :
1. My hair is black.
=> ……………………………………………………………………………?
2. My brother is a weight lifter.
=> …………………………………………………………………………… ?
3. I read books everyday.
=> ……………………………………………………………………………. ?
4. Mai watches television after school.
1

Teacher : Nguyen Thi Nhung

English 6

 ……………………………………………………………………………. ?
5. Mr. Linh is tall and thin.
 …………………………………………………………………………….. ?
6. Nam walks to school every morning.
=> …………………………………………………………………………….. ?
7. Her eyes are brown.
=> …………………………………………………………………………….. ?
IV Sentence building :
1. is / Miss Lan / tall / thin / and.
=> ……………………………………………………………………………………………
2. round / She / a / has / face .
=> ……………………………………………………………………………………….
3. brown / has / hair / long / She
=> …………………………………………………………………………………………
4. blue/ eyes / have / They
=> ……………………………………………………………………………………...
Teacher : Nguyen Thi Nhung English 6
UNIT 9 : THE BODY
I. Multiple choice :
1. She has a ____________ face.
A. oval B. thin C. long D. round
2. There are _________________on the feet.
A. toes B. fingers C. eyes D. hands
3. His sister isn’t ________________. She is tall
A. thin B. short C. fat D. heavy
4. What does he do ? He is a ________________ .
A. weight lifter B. engineer C. strong D. weak
5. This woman is old. She is a ______________.
A. strong B. weak C. thin D. tall
6. Does Mai have full________________ ?
A. hair B. lips C. eyes D. shoulders.
7. Lan has long black_________________.
A. eye B. hair C. nose D. leg
8. The boy has a small.________________.
A. nose B. eye C. ear D. lip
9. What color are Ba’s eyes___________________ ?.
A. He’s black B. They’re black C. we’re blue D. It’s brown
10. What color is their hair ? - _______________
A. It’s red B. They’re white C. It’s long D. Their hair are black
11. I _________________ many books.
A. have B. has C. am having D. to have
12. The girl ________________ black eyes.
A. is B. have C. has D. are
13. Mrs Hoa _________________ a small nose .
A. isn’t has B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have
14. We _______________ breakfast at present.
A. have B. having C. are having D. is have
15. My brother _______________ in Ben Tre Province.
A. live B. lives C. is living D. living
II. Complete the passage :
Susan is a singer. She is( 1)____________and tall. She _( 2)_____________long _( 3 )______________ hair
and an (4)_______________face. She has black (5)_________________ a (6)_________________ nose and
(7)____________ lips. She is beautiful.
III MAKE QUESTIONS :
1. My hair is black.
=> ……………………………………………………………………………?
2. My brother is a weight lifter.
=> …………………………………………………………………………… ?
3. I read books everyday.
=> ……………………………………………………………………………. ?
4. Mai watches television after school.
1
small thin has oval
black tall eyes full
Bài tập tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tiếng Anh - Người đăng: nhungnk86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập tiếng Anh 9 10 713