Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiếng Anh câu bị động

Được đăng lên bởi Ngọc Linh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 714 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Active-Passive Profiled by Minh HuÖ
- 1 -
C©u chñ ®éng vµ C©u bÞ ®éng
tenses (c¸c th×) active (chñ ®éng) passive (bÞ ®éng)
1. The simple present
Th× hiÖn t¹i ®¬n gin
S+ V(s, es) +O S + am/ is / are + P
2
+ by
O
2. The present continuous
Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn
S +am / is / are + V +ing + O S +am / is / are + being +
P
2
+ by O
3. The present perfect
Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh
S + have / has + P
2
+ O S + have / has + been + P
2
+ by O
4. The simple past
Th× qu¸ khø ®¬n gin
S + V + ed + O S + were / was + P
2
+ by O
5. The past continuous
Th× qu¸ khø tiÕp diÔn
S + were / was + V + ing + O S + were / was + being + P
2
+ by O
6. The past perfect
Th× qu¸ khø hoµn thµnh
S + had + P
2
+ O S + had +been + P
2
+ by O
7. The near future
Th× t¬ng lai gÇn
S + is/am/ are + going to + V
(infinitive) + O
S + am/is/are + going to +
be +P
2
+ by O
8. The simple future
Th× t¬ng lai ®¬n gin
S + will / shall + V (infinitive)
+ O
S + will/ shall + be + P
2
+
by O
mét sè quy t¾c chuyÓn tõ c©u chñ ®éng sang c©u bÞ ®éng
1. C©u chñ ®éng phi cã ®ñ 3 thµnh phÇn : chñ ng÷ (S), ®éng tõ (V), vµ t©n ng÷ (O) th×
míi cã thÓ biÕn sang c©u bÞ ®éng. Trong ®ã t©n ng÷ phi chÞu t¸c ®éng cña hµnh ®éng.
VÝ dô: "She has got a dog" kh«ng thÓ chuyÓn sang c©u bÞ ®éng.
"She reads." kh«ng cã t©n ng÷ nªn kh«ng thÓ chuyÓn sang c©u bÞ ®éng
2. C¸ch chuyÓn ®æi
Active (chñ ®éng) Passive (bÞ ®éng)
chñ ng÷ (S)
t©n ng÷ (O)
®éng tõ (V)
P
2
t©n ng÷ (O)
chñ ng÷ (S)
3. DÊu hiÖu nhËn biÕt (time expression) cña c©u chñ ®éng vµ bÞ ®éng gièng nhau
4. Dïng c©u bÞ ®éng khi:
- Kh«ng biÕt ngêi thùc hiÖn hµnh ®éng
- Kh«ng quan t©m ®Õn ngêi thùc hiÖn hµnh ®éng
- ChØ quan t©m ®Õn bn th©n hµnh ®éng
5. Cã thÓ bá By + O nÕu O lµ c¸c trêng hîp sau:
- C¸c ®¹i tõ bÊt ®Þnh: Someone, Every body ................
- People, You, Them
ACTIVE AND PASSIVE
1. The room is cleaned everyday.
- Somebody ……………………………………………….
2. They cancelled all the flights because of fog.( to cancel: ho·n)
- All the flights ………………………………………………..
3. This road is not used very often.
- This road ……………………………
4. How do people learn languages?
- People …………………………………….
5. People advised us not to go out alone.( to advise: khuyªn)
- We ………………………………………………
6. The girl did not give me the money.
- I ………………………………………………………………..
- The money ………………………………………………….
7. A man asked me several difficult questions at the interview.
- I ………………………………………………………..
8. Nobody told me the story.
- I …………………………………………….
- The story ………………………………………….
9. Oil lamps were used years ago.
- People ……………………………………….
Bài tập tiếng Anh câu bị động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tiếng Anh câu bị động - Người đăng: Ngọc Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập tiếng Anh câu bị động 9 10 147