Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 học kì 1

Được đăng lên bởi quochung236
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GRADE 11

WORKBOOK 1

THE FIRST SEMESTER

UNIT 1: FRIENDSHIP
 
I.

VOCABULARY:
Words
Acquaintance (n)
Acquaint (v)
→
Be capable of something
Quality (n)
Unselfishness (n)
Be concerned with
Two-sided (adj)
Affair (n)
Give-and-take (n)
Constancy (n)
Constant (adj)
Enthusiasm (n)
Enthusiast (n)
Enthusiastic (adj)
Attraction (n)
Attractive (adj)
Changeable (adj)
Change (n) (v)
Lifelong (adj)
Loyalty (n)
Loyal (adj)
Suspicion (n)
Rumour (n)
Gossip (n)
Trust (n)
Mutual (adj)
Secret (n)
Sympathy (n)
Sympathetic (adj)
Sympathize (v)
→
Aim (n)
Sorrow (n)
Pursuit (n)
Pleasure (n)
Hospitable

Transcriptions

Meanings

/əˈkweɪnt/

/ˈkwɒləti /
/ ʌnˈselfɪʃnəs/
/ əˈfeə(r)/
/ ˈkɒnstənsi/
/ˈkɒnstən/
/ ɪnˈθjuːziæzəm/
/ɪnˈθjuːziæst/
/ɪnˌθjuːziˈæstɪk/
/ əˈtrækʃn/
/əˈtræktɪv/
/ ˈtʃeɪndʒəbl/
/ ˈtʃeɪndʒ/
/ ˈlaɪflɒŋ/
/ ˈlɔɪəlti/
/ˈlɔɪəl/
/ səˈspɪʃn /
/ ˈruːmə(r)/
/ ˈɡɒsɪp/
/ trʌst /
/ ˈmjuːtʃuəl/
/ ˈsiːkrət/
/ ˈsɪmpəθi/
/ˌsɪmpəˈθetɪk/
/ˈsɪmpəθaɪz/
/ eɪm/
/ ˈsɒrəʊ/
/ pəˈsjuːt/
/ ˈpleʒə(r)/
/ hɒˈspɪtəbl/ or / ˈhɒspɪtəbl/

II. GRAMMAR
1. Infinitive with “to”:
Ta dùng to infinitive trong các trường hợp sau:
- Sau________________________________
E.g. _________________________________________________________________________
- Sau________________________________
E.g. _________________________________________________________________________
- Sau________________________________
Page 1

NGUYỄN QUỐC HÙNG

GRADE 11

WORKBOOK 1

THE FIRST SEMESTER

E.g. _________________________________________________________________________

- ________________________________

E.g. _________________________________________________________________________
-

________________________________
E.g. _________________________________________________________________________

-

________________________________
+ ________________________________
E.g. _________________________________________________________________________
+ ________________________________
E.g. _________________________________________________________________________
+ ________________________________
E.g. _________________________________________________________________________

2.

Infinitive without “to”

Ta dùng bare infinitive trong các trường hợp sau:
-

Sau ________________________________

E.g. _________________________________________________________________________
Page 2
NGUYỄN QUỐC HÙNG

GRADE 11
WORKBOOK 1
- Sau ________________________________

THE FIRST SEMESTER

E.g. ____________________________________________________...
GRADE 11 WORKBOOK 1 THE FIRST SEMESTER
Page 1 NGUYỄN QUỐC NG
UNIT 1: FRIENDSHIP
 
I. VOCABULARY:
Words
Transcriptions
Meanings
Acquaintance (n)
Acquaint (v)
/əˈkweɪnt/
Be capable of something
Quality (n)
/ˈkwɒləti /
Unselfishness (n)
/ ʌnˈselfɪʃnəs/
Be concerned with
Two-sided (adj)
Affair (n)
/ əˈfeə(r)/
Give-and-take (n)
Constancy (n)
/ ˈkɒnstənsi/
Constant (adj)
/ˈkɒnstən/
Enthusiasm (n)
/ ɪnˈθjuːziæzəm/
Enthusiast (n)
/ɪnˈθjuːziæst/
Enthusiastic (adj)
/ɪnˌθjuːziˈæstɪk/
Attraction (n)
/ əˈtrækʃn/
Attractive (adj)
/əˈtræktɪv/
Changeable (adj)
/ ˈtʃeɪndʒəbl/
Change (n) (v)
/ ˈtʃeɪndʒ/
Lifelong (adj)
/ ˈlaɪflɒŋ/
Loyalty (n)
/ ˈlɔɪəlti/
Loyal (adj)
/ˈlɔɪəl/
Suspicion (n)
/ səˈspɪʃn /
Rumour (n)
/ ˈruːmə(r)/
Gossip (n)
/ ˈɡɒsɪp/
Trust (n)
/ trʌst /
Mutual (adj)
/ ˈmjuːtʃuəl/
Secret (n)
/ ˈsiːkrət/
Sympathy (n)
/ ˈsɪmpəθi/
Sympathetic (adj)
/ˌsɪmpəˈθetɪk/
Sympathize (v)
/ˈsɪmpəθaɪz/
Aim (n)
/ eɪm/
Sorrow (n)
/ ˈsɒrəʊ/
Pursuit (n)
/ pəˈsjuːt/
Pleasure (n)
/ ˈpleʒə(r)/
Hospitable
/ hɒˈspɪtəbl/ or / ˈhɒspɪtəbl/
II. GRAMMAR
1. Infinitive withto”:
Ta dùng to infinitive trong các trường hợp sau:
- Sau________________________________
E.g. _________________________________________________________________________
- Sau________________________________
E.g. _________________________________________________________________________
- Sau________________________________
Bài tập Tiếng Anh lớp 11 học kì 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tiếng Anh lớp 11 học kì 1 - Người đăng: quochung236
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Bài tập Tiếng Anh lớp 11 học kì 1 9 10 28