Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiếng anh lớp 3

Được đăng lên bởi Thai Dinh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng TiÓu häc
Hïng dòng

§Ò kiÓm tra chÊt lîng Häc Sinh giái
(vßng 3) M«n: TiÕng Anh 3

Thêi gian: 40 phót

Ex1 (3,0®): G¹ch ch©n ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh c©u:
a) Nam (is, has, have) a new pen.
b) There (am, is, are) two dogs in the kitchen.
c) Is your school (big, bag, five) ?
d) ( How, How old, How many ) is your sister ?
( She, He, I ) is 16.
e) ( Do, Does, Are) you have any toys ? Yes, I do.
Ex2 (2,0®): Khoanh trßn tõ cã c¸ch ph¸t ©m phÇn g¹ch ch©n kh¸c víi c¸c tõ kia:
1. a) go
b) open
c) close
d) toy
2. a) brother
b) here
c) teacher
d) father
3. a) balls
b) dolls
c) ships
d) pens
4. a) name
b) table
c) have
d) way
Ex3 (2,0®): Khoanh trßn mét tõ kh¸c lo¹i:
1. large
big
small
nine
2. sit
stand
down
open
3.father
teacher
mother
brother
4. her
we
they
you
Ex4 (4,0®): T×m c©u hái cho c©u tr¶ lêi:
1. A:.....................................................
B: Yes, my ruler is new.
2. A:.....................................................
B: There is a television in the living room.
3. A:......................................................
B: It is sunny in Thai Binh today.
4. A:....................................................
B: I have a brother.
Ex5 (5,0®): §äc ®o¹n v¨n, ®iÒn mét tõ thÝch hîp vµo chç chÊm råi tr¶ lêi c©u hái:
This................my house. It is big..............nice. It...........six rooms. ...........is a
living room in my house. There are three bedrooms.,................bathroom and a kitchen. I
love my house.
a) Is this your house ? .....................................
b) Is it small ? ................................................
c) How many rooms does your house have ? .................................................
d) Is there a living room in it ? .......................................................................
e) Do you love your house ? .........................................................................
Ex6 (3,0®): S¾p xÕp l¹i c¸c tõ, côm tõ thµnh c©u:
a) my, has, sister, new, doll, a.
..................................................................
b) toys, your, What, does, have, brother ?...............................................................
c) school, new, my, is, library.
...............................................................
Ex7 ( 1,0®): Mçi c©u cã mét lçi. H·y t×m vµ söa:

a) She doesn't has any pets.  ..............................................
b) My brother and I am ten years old.  .................................................................
The end

BiÓu ®iÓm TiÕn...
Trêng TiÓu häc
Hïng dòng
§Ò kiÓm tra chÊt lîng Häc Sinh giái
(vßng 3) M«n: TiÕng Anh 3
Thêi gian: 40 phót
Ex1 (3,0®): G¹ch ch©n ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh c©u:
a) Nam (is, has, have) a new pen.
b) There (am, is, are) two dogs in the kitchen.
c) Is your school (big, bag, five) ?
d) ( How, How old, How many ) is your sister ?
( She, He, I ) is 16.
e) ( Do, Does, Are) you have any toys ? Yes, I do.
Ex2 (2,0®): Khoanh trßn tõ cã c¸ch ph¸t ©m phÇn g¹ch ch©n kh¸c víi c¸c tõ kia:
1. a) go b) open c) close d) toy
2. a) brother b) here c) teacher d) father
3. a) balls b) dolls c) ships d) pens
4. a) name b) table c) have d) way
Ex3 (2,0®): Khoanh trßn mét tõ kh¸c lo¹i:
1. large big small nine
2. sit stand down open
3.father teacher mother brother
4. her we they you
Ex4 (4,0®): T×m c©u hái cho c©u tr¶ lêi:
1. A:.....................................................
B: Yes, my ruler is new.
2. A:.....................................................
B: There is a television in the living room.
3. A:......................................................
B: It is sunny in Thai Binh today.
4. A:....................................................
B: I have a brother.
Ex5 (5,0®): §äc ®o¹n v¨n, ®iÒn mét tõ thÝch hîp vµo chç chÊm råi tr¶ lêi c©u hái:
This................my house. It is big..............nice. It...........six rooms. ...........is a
living room in my house. There are three bedrooms.,................bathroom and a kitchen. I
love my house.
a) Is this your house ? .....................................
b) Is it small ? ................................................
c) How many rooms does your house have ? .................................................
d) Is there a living room in it ? .......................................................................
e) Do you love your house ? .........................................................................
Ex6 (3,0®): S¾p xÕp l¹i c¸c tõ, côm tõ thµnh c©u:
a) my, has, sister, new, doll, a. ..................................................................
b) toys, your, What, does, have, brother ?...............................................................
c) school, new, my, is, library. ...............................................................
Ex7 ( 1,0®): Mçi c©u cã mét lçi. H·y t×m vµ söa:
Bài tập tiếng anh lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tiếng anh lớp 3 - Người đăng: Thai Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập tiếng anh lớp 3 9 10 915