Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiếng Anh lớp 4

Được đăng lên bởi coiham-vt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Tiếng Anh lớp 4
Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)
1. A. Speak

B. Song

C. Play

D. Swim

2. A. Countryside

B. City

C. Street

D. Map

3. A. Milk

B. Chicken

C. Bread

D. Fish

4. A. August

B. November

C. May

D. Match

5. A. Maths

B. English

C. Science

D. Vietnam

Bài 2. Chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm)
1.Where are you today?
A. I’m at home

B. I’m from Vietnam

C. I’m ten years old

2. How many students are there in Mai’s class?
A. There are 30 students

B. There is a teacher

C. There are 30 students in his class

3. Can your mother speak English ?
A. Yes , I can

B. No , she can’t

C. No , he can’t

4. Would you like ……………….. orange juice?
A. some

B. an

C. a

5. When is your birthday?
A. It’s in September

B. It’s in September 2nd

C. Your birthday’s in September

Bài 3. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)
1. Yes, I’d like some milk.

____________________________________________

2. He has Maths and Art on Monday. ____________________________________________
3. Because I like to sing songs.

____________________________________________

4. There are four books on my desk.

____________________________________________

5. My pen friend is from America.

____________________________________________

Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp. (1 diểm)
A

B

A-> B

1. What sports do you like?

A. I am ten

1 ->

2. Can you draw a picture?

B. I like football

2 ->

3. How old are you?

C. I have it on Tuesday

3 ->

4. When do you have Vietnamese?

D. I have ten

4 ->

5. How many pens do you have?

E. No, I can’t

5 ->

Bài 5. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)
1. doll / for / This/ you/ is.

____________________________________________

2. is / My / classroom / big.

____________________________________________

3. subjects / What / like / he/ does?

____________________________________________

4. you / do / like / Why/ English?

____________________________________________

5. was / I / in/ April / born.

____________________________________________

Bài 6. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (2 điểm)
1. What do you do ………. Science lessons?

4. He is …………… Australia.

2. There …………. three maps on the wall.

5. I can ……….. a bike.

3. She ………… like Maths because it’s difficult.

The end

...
Bài tập Tiếng Anh lớp 4
Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)
1. A. Speak B. Song C. Play D. Swim
2. A. Countryside B. City C. Street D. Map
3. A. Milk B. Chicken C. Bread D. Fish
4. A. August B. November C. May D. Match
5. A. Maths B. English C. Science D. Vietnam
Bài 2. Chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm)
1.Where are you today?
A. I’m at home B. I’m from Vietnam C. I’m ten years old
2. How many students are there in Mai’s class?
A. There are 30 students B. There is a teacher C. There are 30 students in his class
3. Can your mother speak English ?
A. Yes , I can B. No , she can’t C. No , he can’t
4. Would you like ……………….. orange juice?
A. some B. an C. a
5. When is your birthday?
A. It’s in September B. It’s in September 2nd C. Your birthday’s in September
Bài 3. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)
1. Yes, I’d like some milk. ____________________________________________
2. He has Maths and Art on Monday. ____________________________________________
3. Because I like to sing songs. ____________________________________________
Bài tập tiếng Anh lớp 4 - Trang 2
Bài tập tiếng Anh lớp 4 - Người đăng: coiham-vt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập tiếng Anh lớp 4 9 10 371