Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiếng Anh lớp 4

Được đăng lên bởi Ле Куоц Дунг
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT EA SÚP

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

TRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÊ

MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4

HỌ TÊN:

NĂM HỌC 2014 - 2015

Lớp 4

Thời gian: 40 phút

Mark
Q1

Q2

Listening
Q3 Q4

Q5

Reading and Writing
Q6 Q7 Q8 Q9

speaking

PART 1: LISTENING
Question 1 : Listen and match (1m)

1

2

Question 2: Listen and number (1m)

3

4

Total

Question 3: Listen and tick (

)(1m)

1.

2.

3.

4.

A
QUESTION 4: listen and color(1m)

B

Question 5 : Listen and write the missing words or numbers (1m)
short

blouse

T-shirt

skirt

1. A: what’s your sister wearing today/
B: she’s wearing …….., jean and shoes.
2. A: what’s she wearing today?
B: she’s wearing a t- shirt, a long ……. and shoes
3. A: what’s she wearing today?
B: she’s wearing a blouse , a ……..skirt and shoes.
4. A: what’s she wearing today?
B: she’s wearing a ……., jeans and shoes
PART 2: READING AND WRITING
Questions 6: Look and read. Put the tick ( ) or cross (X) in the box (1m)
1.
I prefer badminton
2.
She is wearing a T-shirt
and jeans
3.
He goes to school at
6:30

4
My favourite food is
noodles.

Question 7 : Look and read. Write YES or NO (1m)
Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from
my parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to Tet
markets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachers
and friends too. I love Tet very much.
1. I get some new clothes from my sisters.

……….

2. We eat very much fruit on Tet holiday.

……….

3. We go to Tet market.

………..

4. We visit our grandparents, teachers and friends.

………..

Question 8 : Look at the pictures and the letters. Complete the
sentences (1m)
1. He’s a bus dr………………….

2. Are they ti……………….….?

3. w…y do you like monkeys?

4. We visited Phu Quoc Isl….

Question 8: Complete the passage (1m)
camera,

buy,

countryside,

friends

Linda and his (1) ……………………… are going to have a picnic next
Sunday. They are going to the (2) ……………………….. They are going to
(3) ……………………………… some food, fruit and drinks. Linda is going
to take a (4) …………………………. so they are going to take some photos.
And they are going to have a lot of fun.

ANSWER KEY
PART 1: LISTENING
Question 1: Listen and match(1m)
1- C

2-D

3-B

4-A

Question 2: Listen and number (1 m)
1. D

2. C

3. B

Question 3: Listen and tick (
1-A

2-B

3-A

4. A
)(1m)
4-A

Question 4: listen and color(1m
1. The jean is blue
2. The blouse is pink
3. The shoes are green
4. The T- shirt is red
Question 5 : Listen and write the missing words or numbers ...
PHÒNG GD&ĐT EA SÚP
TRƯỜNG TIỂU HỌC EA
HỌ TÊN:
Lớp 4
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4
NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian: 40 phút
Mark Listening Reading and Writing speaking Total
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
PART 1: LISTENING
Question 1 : Listen and match (1m)
Question 2: Listen and number (1m)
2
1
3
4
Bài tập tiếng Anh lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tiếng Anh lớp 4 - Người đăng: Ле Куоц Дунг
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập tiếng Anh lớp 4 9 10 201