Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiếng Anh lớp 6

Được đăng lên bởi nguyenanhmai9194
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Test 1
I. Chän mét tõ cã c¸ch ph¸t ©m ë phÇn g¹ch ch©n kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i
1. a. name
b. classmate
c. paper
d. thank
2. a. seven
b. ten
c. evening
d. eleven
3. a. hi
b. fine
c. night
d. children
4. a. old
b. morning
c. bingo
d. hello
5. a. waste
b. name
c. stand
d. eraser
6. a. spell
b. desk
c. pencil
d. basket
7. a. sit
b. five
c. window
d. morning
8. a. open
b. old
c. close
d. do
II. Chän mét ®¸p ¸n ®óng
1. What’s this?
- It’s a .............. .
A. stool.
B. books
C. lamps
D. chairs
2. What are these?
- They are .............. .
A. couches
B. desk
C. chair
D. stool
3. Twenty, thirty, ..........., fifty, sixty.
A. fourteen
B. nineteen
C. fourty
D. forty
4. Na: How many......... are there in your bag, Ha? Ha: There are five.
A. telephone
B. desk
C. pens
D. ruler
5. Father, mother, sister, .............., me.
A. teacher
B student
C. engineer
D. brother
6. My, your, his, their,..................
A. I
B. her
C. she
D. he
7. Twelve + seven = ..................
A. ten
B. twenty
C. thirty
D. nineteen
8. .How many people are there in ........................... family?
A. you
B. your
C. yours
D. he
9. That is Kien. He is a .............................. .
A. engineer
B. student
C. doctors
D. teachers
10.sixty, seventy, ............................... ninety.
A. eighty
B. eighteen
C. eight
D. nine
III. GhÐp c¸c c©u ë cét A víi c©u ë cét B:
A
B
GhÐp
a.Where do you live?
1.That is a desk.
a
b.How old are you?
2.Yes, that is my teacher. b
c.What’s that?
3.My name is Lan.
c
d.Who’s that?
4.I am thirteen years old.
d
e.How many students are there in your class? 5.That is Mrs. Nhung.
e
f.How do you spell your name?
6.I live in Phuc Thanh
f
g.Is that your teacher?
7.I’m a doctor.
g
h.What’s your name?
8.L-A-N, Lan.
h
i.What do you do?
9.I’m fine, thanks.
i
j.How are you?
10.There are thirty.
j
IV.T×m mét tõ kh«ng cïng nhãm víi c¸c tõ cßn l¹i:
1. a. morning
b. afternoon
c. evening
d. bye
2. a. fine
b. good
c. night.
d. old
3.a. children
b. we
c. you
d. I
4. a. am
b. are
c. is
d. yes
5. a. pencil
b. ruler
c. window
d. eraser
6. a. open
b. live
c. spell
d. am
7. a. clock
b. teacher
c. student
d. school
V. §iÒn “a” , “an” hoÆc “0“vµo chç trèng
1) That is Susan. She is ________ student.
2) I live in ________ house, but this isn’t my ________ house.
3) This is ________ eraser and that is ________ ruler.
4) –These are ________ pens . –Is this your pen?

5 –Is this ________ book? –No, it’s ________ notebook.
6) Hello, I’m ________ David Clark. I’m ________ doctor.
VI. §äc ®...
Test 1
I. Chän mét tõ cã c¸ch ph¸t ©m ë phÇn g¹ch ch©n kh¸c víi c¸c tõ cßn l¹i
1. a. name b. classmate c. paper d. thank
2. a. seven b. ten c. evening d. eleven
3. a. hi b. fine c. night d. children
4. a. old b. morning c. bingo d. hello
5. a. waste b. name c. stand d. eraser
6. a. spell b. desk c. pencil d. basket
7. a. sit b. five c. window d. morning
8. a. open b. old c. close d. do
II. Chän mét ®¸p ¸n ®óng
1. What’s this? - It’s a .............. .
A. stool. B. books C. lamps D. chairs
2. What are these? - They are .............. .
A. couches B. desk C. chair D. stool
3. Twenty, thirty, ..........., fifty, sixty.
A. fourteen B. nineteen C. fourty D. forty
4. Na: How many......... are there in your bag, Ha? Ha: There are five.
A. telephone B. desk C. pens D. ruler
5. Father, mother, sister, .............., me.
A. teacher B student C. engineer D. brother
6. My, your, his, their,..................
A. I B. her C. she D. he
7. Twelve + seven = ..................
A. ten B. twenty C. thirty D. nineteen
8. .How many people are there in ........................... family?
A. you B. your C. yours D. he
9. That is Kien. He is a .............................. .
A. engineer B. student C. doctors D. teachers
10.sixty, seventy, ............................... ninety.
A. eighty B. eighteen C. eight D. nine
III. GhÐp c¸c c©u ë cét A víi c©u ë cét B:
A B GhÐp
a.Where do you live? 1.That is a desk. a
b.How old are you? 2.Yes, that is my teacher. b
c.What’s that? 3.My name is Lan. c
d.Who’s that? 4.I am thirteen years old. d
e.How many students are there in your class? 5.That is Mrs. Nhung. e
f.How do you spell your name? 6.I live in Phuc Thanh f
g.Is that your teacher? 7.I’m a doctor. g
h.What’s your name? 8.L-A-N, Lan. h
i.What do you do? 9.I’m fine, thanks. i
j.How are you? 10.There are thirty. j
IV.T×m mét tõ kh«ng cïng nhãm víi c¸c tõ cßn l¹i:
1. a. morning b. afternoon c. evening d. bye
2. a. fine b. good c. night. d. old
3.a. children b. we c. you d. I
4. a. am b. are c. is d. yes
5. a. pencil b. ruler c. window d. eraser
6. a. open b. live c. spell d. am
7. a. clock b. teacher c. student d. school
V. §iÒn “ a” , “ an” hoÆc “ 0 “vµo chç trèng
1) That is Susan. She is ________ student.
2) I live in ________ house, but this isn’t my ________ house.
3) This is ________ eraser and that is ________ ruler.
4) –These are ________ pens . –Is this your pen?
Bài tập tiếng Anh lớp 6 - Trang 2
Bài tập tiếng Anh lớp 6 - Người đăng: nguyenanhmai9194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập tiếng Anh lớp 6 9 10 43