Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề Friendship

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 2 lần
UNIT I: FRIENDSHIP
A. WORDS AND PHRASES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

acquaintance (n)
………………….. (v)
…………………...(a)
………………….. (v)
………………….. (n)
appearance (n)
…………………...(v)
…………………...(v)
attraction (n)
…………………...(v)
…………………...(a)
………………….. (n)
caring (a)
…………………...(v)
change (n,v)
………………….. (a)
………………….. (n)
constancy (n)
………………….. (a)
………………….. (a)
enthusiasm (n)
…………………...(a)
………………….. (v)
………………….. (n)
………………….. (a)
good-looking (a)
………………….. (a)
………………….. (n)
………………….. (a)
………………….. (a)
………………….. (a)
………………….. (a)
……………… (v) (n)

1. (be) incapable ………..
2. (be) interested ………..
3. (be) concerned ……….

[ə'kweintəns]

người quen

[ə'kweɪnt]

làm cho quen với

[əkw'eɪntɪd]

quen với

[əd'maiə]

ngưỡng mộ

[eim]

mục đích

[ə'piərəns]

vẻ bề ngoài

[ə'pɪə]

xuất hiện

[‚dɪsə'pɪə]

biến mất

[ə'træk∫n]

sự thu hút, hấp dẫn

[ə'trækt]

thu hút, lôi cuốn

[ə'træktiv]

đẹp, hấp dẫn

['benifit]

lợi ích

[keəriη]

chu đáo

[keə]

quan tâm, để ý

[t∫eindʒ]

(sự) thay đổi

['t∫eindʒəbl]

có thể thay đổi

[kən'di∫n]

điều kiện

['kɔnstənsi]

sự kiên định

['kɔnstənt]

kiên định

[di'laitid]

vui mừng

[in'θju:ziæzm]

lòng nhiệt tình

[ɪn‚θjuːzɪ'æstɪk]

nhiệt tình

[ig'zist]

tồn tại

['fi:t∫ə]

đặc điểm, đặc trưng

['dʒenərəs]

rộng rãi, rộng lượng

[gud 'lukiη]

dễ nhìn

['gud'neit∫əd]

tốt bụng

['gɔsip]

chuyện phiếm, tán gẫu

['helpful]

hữu ích, hay giúp đỡ

['ɔnist]

trung thực

['hɔspitəbl]

hiếu khách

['hju:mərəs]

hài hước

['influəns]

ảnh hưởng/ sự ảnh hưởng

['ɪn'keɪpəbl]

không có khả năng

['ɪntərestɪd ]

thích thú, say mê

[kən'sɜːnd]

quan tâm đến

4. have sympathy ………..
5. (be) tired ……………..
6. (be) loyal …………….
7. (be) based ……………
8. take ………………….
9. think ………………...
10. insist ……………….
11. …………… common

['sɪmpəθɪ]

cảm thông với

['taɪ əd]

chán, mệt mỏi với

['lɔɪəl]

trung thành với

[beɪst]

dựa vào, dựa trên

[teɪk ʌp]

có, nhận

[θɪŋk əv]

nghĩ về

[ɪn'sɪst]

khăng khăng, nài nĩ

['kɒmən]

chung

MAIN IDEAS
1. There must be a __________trust between friends.
a. mutual

b. together

c. exchanging

d. common

c. everyone

d. teacher

2. ___________ is the person that you know.
a. friend

b. acquaintance

3. There are many people who don’t have friends. They seem to be ________of it.
a. interested

b. incapable

c. lasting

d. common

4. Selfish people are _________only with their own interests and feelings.
a. busy

b. capable

c. concerned

d. acquainted

5. friendship is a two-sided affair. I...
UNIT I: FRIENDSHIP
A. WORDS AND PHRASES
1. acquaintance (n)
………………….. (v)
…………………...(a)
2. ………………….. (v)
3. ………………….. (n)
4. appearance (n)
…………………...(v)
…………………...(v)
5. attraction (n)
…………………...(v)
…………………...(a)
6. ………………….. (n)
7. caring (a)
…………………...(v)
8. change (n,v)
………………….. (a)
9. ………………….. (n)
10. constancy (n)
………………….. (a)
11. ………………….. (a)
12. enthusiasm (n)
…………………...(a)
13. ………………….. (v)
14. ………………….. (n)
15. ………………….. (a)
16. good-looking (a)
………………….. (a)
17. ………………….. (n)
18. ………………….. (a)
19. ………………….. (a)
20. ………………….. (a)
21. ………………….. (a)
22. ……………… (v) (n)
[ə'kweintəns]
[ə'kweɪnt]
[əkw'eɪntɪd]
[əd'maiə]
[eim]
[ə'piərəns]
[ə'pɪə]
[‚dɪsə'pɪə]
[ə'træk∫n]
[ə'trækt]
[ə'træktiv]
['benifit]
[keəriη]
[keə]
[t∫eindʒ]
['t∫eindʒəbl]
[kən'di∫n]
['kɔnstənsi]
['kɔnstənt]
[di'laitid]
[in'θju:ziæzm]
[ɪn‚θjuːzɪ'æstɪk]
[ig'zist]
['fi:t∫ə]
['dʒenərəs]
[gud 'lukiη]
['gud'neit∫əd]
['gɔsip]
['helpful]
['ɔnist]
['hɔspitəbl]
['hju:mərəs]
['influəns]
người quen
làm cho quen với
quen với
ngưỡng mộ
mục đích
vẻ bề ngoài
xuất hiện
biến mất
sự thu hút, hấp dẫn
thu hút, lôi cuốn
đẹp, hấp dẫn
lợi ích
chu đáo
quan tâm, để ý
(sự) thay đổi
thể thay đổi
điều kiện
sự kiên định
kiên định
vui mừng
lòng nhiệt tình
nhiệt tình
tồn tại
đặc điểm, đặc trưng
rộng rãi, rộng lượng
dễ nhìn
tốt bụng
chuyện phiếm, tán gẫu
hữu ích, hay giúp đỡ
trung thực
hiếu khách
hài hước
ảnh hưởng/ sự ảnh hưởng
1. (be) incapable ………..
2. (be) interested ………..
3. (be) concerned ……….
['ɪn'keɪpəbl]
['ɪntərestɪd ]
[kən'sɜːnd]
không khả năng
thích thú, say
quan tâm đến
Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề Friendship - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề Friendship - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề Friendship 9 10 984