Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề Personal experiences

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Unit 2

PERSONAL EXPERIENCES

Vocabulary

IPS

Meanings

1. embarrassing (a)

[im'bærəsiɳ]

làm lúng túng, gây ngại ngùng (vật)

[im'bærəst]

lúng túng, ngại ngùng (người)

[ɪksp'ɪəriəns]

trải nghiệm, trải qua/ kinh nghiệm

experienced (a) [in]

[ɪksp'ɪəriənst]

có kinh nghiệm

inexperienced (a) [in]

[,ɪnɪksp'ɪəriənst]

thiếu kinh nghiệm

3. happen (v) [to]

['hæpən]

xảy ra/ xảy đến [với]

4. wear (v) [wore/worn]

[wer /weə]

mang, mặc

5. exciting (a)

[ɪks'aɪtɪŋ]

nhộn nhịp, hào hứng (chỉ vật)

excited (a)

[ɪks'aɪtid]

quá vui, quá hào hứng (chỉ người)

excitement (n)

[ɪks'aɪtmənt]

sự hào hứng, sôi nổi

[dɪ'saɪd]

quyết định [làm gì]

decisive (v)

[dɪ'saɪsiv]

quyết đoán

Indecisive (v)

[indɪ'saɪsiv]

thiếu quyết đoán

7. glance (v) [at]

[glæns /glɑːns]

liếc nhìn

8. sneaky (a)

[sn'iːki]

lén lút, gian

9. imagine (v)

[ɪ'mædʒɪn]

tưởng tượng

[ɪ‚mædʒɪ'neɪʃn]

sự tưởng tượng, trí tưởng tượng

10. notice (n)

['nəʊtɪs]

để ý thấy, nhận thấy

11. steal (v) [stole/ stolen]

[stɪːl]

ăn trộm

12. careful/ careless

['keəfʊl]/ ['keəlɪs]

cẩn thận/ bất cẩn

13. make a fuss (v)

[meikiŋ a fʌs]

làm ầm ĩ, làm lớn chuyện

14. thief (n) thieves

[θɪːf]

tên trộm/ những tên trộm

15. complain (v) [to sb about st]

[kəm'pleɪn]

phàn nàn [về]

16. situation (n)

[‚sɪtjʊ'eɪʃn]

tình huống, hoàn cảnh

17. teenager (n)

[‘tɪːneɪdʒə(r)]

trẻ vị thành niên

18. imitate (v)

['ɪmɪteɪt]

bắt chước

19. native speaker

['neɪtɪv spi:kər]

người bản xứ

20. (be) seriously ill (vp)

['sɪrɪəslɪ il]

ốm nặng

embarrassed (a)
2. experience (v +n)

6. decide (v) [to do st]

Imagination (n)

21. lose (v) [lost/ lost]

[luːz]

mất, lạc

22. grow up (v)

[grəʊ ʌp]

trưởng thành

23. destroy (v)

[dɪ'strɔɪ]

phá hủy

24. realize (v)

['rɪəlaɪz]

nhận ra, thấy rỏ

25. cottage (v)

['kɒtɪdʒ]

ngôi nhà nhỏ

I. PHONETICS
A. STRESS
1. A. embarrassing

B.

experienced

C. happen

D.

extremely

2. A. excited

B.

imagine

C. schoolboy

D.

decide

3. A. notice

B.

schoolbag

C. sneaky

D.

complain

4. A. careful

B.

imitate

C. teenager

D.

destroy

5. A. serious

B.

cottage

C. realize

D.

situation

6. A. someone

B.

experience

C. influence

D.

nothing

7. A. imagine

B.

escape

C. protect

D.

memorable

8. A. avenue

B.

terrified

C. perfect

D.

apartment

9. A. inexpensive

B.

Vietnamese

C. understand

D.

comfortable

10. A. cottage

B.

marriage

C. attention

D.

package

3.

4.

Answer:
1. C

2.

5.

6.

A2: Hãy phân nhóm những từ trên theo trọng âm:
Nhóm I...
Unit 2 PERSONAL EXPERIENCES
Vocabulary IPS Meanings
1. embarrassing (a)
embarrassed (a)
2. experience (v +n)
experienced (a) [in]
inexperienced (a) [in]
3. happen (v) [to]
4. wear (v) [wore/worn]
5. exciting (a)
excited (a)
excitement (n)
6. decide (v) [to do st]
decisive (v)
Indecisive (v)
7. glance (v) [at]
8. sneaky (a)
9. imagine (v)
Imagination (n)
10. notice (n)
11. steal (v) [stole/ stolen]
12. careful/ careless
13. make a fuss (v)
14. thief (n) thieves
15. complain (v) [to sb about st]
16. situation (n)
17. teenager (n)
18. imitate (v)
19. native speaker
20. (be) seriously ill (vp)
[im'bærəsiɳ]
[im'bærəst]
[ɪksp'ɪəriəns]
[ɪksp'ɪəriənst]
[,ɪnɪksp'ɪəriənst]
['hæpən]
[wer /weə]
[ɪks'aɪtɪŋ]
[ɪks'aɪtid]
[ɪks'aɪtmənt]
[dɪ'saɪd]
[dɪ'saɪsiv]
[indɪ'saɪsiv]
[glæns /glɑːns]
[sn'iːki]
[ɪ'mædʒɪn]
[ɪ‚mædʒɪ'neɪʃn]
['nəʊtɪs]
[stɪːl]
['keəfʊl]/ ['keəlɪs]
[meikiŋ a fʌs]
[θɪːf]
[kəm'pleɪn]
[‚sɪtjʊ'eɪʃn]
[‘tɪːneɪdʒə(r)]
['ɪmɪteɪt]
['neɪtɪv spi:kər]
['sɪrɪəslɪ il]
làm lúng túng, gây ngại ngùng (vật)
lúng túng, ngại ngùng (người)
trải nghiệm, trải qua/ kinh nghiệm
kinh nghiệm
thiếu kinh nghiệm
xảy ra/ xảy đến [với]
mang, mặc
nhộn nhịp, hào hứng (ch vật)
quá vui, quá hào hứng (chỉ người)
sự hào hứng, sôi nổi
quyết định [làm gì]
quyết đoán
thiếu quyết đoán
liếc nhìn
lén lút, gian
tưởng tượng
sự tưởng tượng, trí tưởng tượng
để ý thấy, nhận thấy
ăn trộm
cẩn thận/ bất cẩn
làm m ĩ, làm lớn chuyện
tên trộm/ những tên trộm
phàn nàn [về]
tình huống, hoàn cảnh
trẻ v thành niên
bắt chước
người bản xứ
ốm nặng
Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề Personal experiences - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề Personal experiences - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề Personal experiences 9 10 314