Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề The post office

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Grade11-unit9-page1

UNIT 9

THE POST OFFICE

GLOSSARY
1.

architect ['ɑ:kitekt] kiến trúc sư

19.

pacifist ['pæsifist] = pacificist
[pə'sifisist] người theo chủ nghĩa hòa
bình

2.

arrogant ['ærəgənt] kiêu ngạo, kiêu
căng

3.

bother ['bɔðə] điều bực mình, điều
khó chịu, what a bother! chà, phiền
quá

20.

pickpocket ['pik,pɔkit] kẻ móc túi

21.

punctual ['pʌηkt∫uəl]
(không chậm trễ)

làm buồn bực, làm phiền, quấy rầy

22.

recipient [ri'sipiənt] người nhận

4.

brave [breiv] gan dạ, can đảm, dũng
cảm

23.

reduction [ri'dʌk∫n] sự thu nhỏ, sự
giảm bớt

5.

burglar ['bə:glə] kẻ trộm

24.

release [ri'li:s] sự thả, sự phóng thích

6.

capacity kə'pæsiti] sức chứa

25.

7.

communal ['kɔmjunl] công, chung,
công cộng

secure [si'kjuə] ( secure about
something) không có cảm giác lo âu,
nghi ngờ; an tâm; yên tâm; bảo đảm

8.

courteous 'kə:tjəs] lịch sự, nhã nhặn

26.

9.

coward ['kauəd] người nhát gan,
người nhút nhát; người hèn nhát

shoplifter ['∫ɔp'liftə] kẻ cắp giả làm
khách mua hàng

27.

spacious ['spei∫əs] rộng rãi

28.

speedy ['spi:di]nhanh chóng

29.

subscribe [səb'skraib]( to subscribe
to something) đặt mua dài hạn

(tính từ) nhát gan, nhút nhát; hèn
nhát

đúng

giờ

10.

cramped [kræmpt] chật hẹp, tù túng

11.

customer ['kʌstəmə] khách hàng

30.

12.

facsimile [fæk'simili] bản sao, bản
chép

surface mail: thư gửi bằng đường bộ
hay đường biển

31.

13.

fax [fæks] bản sao của một tài liệu;
bản fax

telecommunications
[,telikə,mju:ni'kei∫nz] viễn thông

32.

telegram ['teligræm] bức điện tín

14.

graphics ['græfiks] hình vẽ; đồ hoạ

33.

15.

in operation: hoạt động, có tác dụng

tenant 'tenənt] người thuê, người
mướn

16.

make: mác, hiệu

34.

17.

network ['netwə:k] mạng lưới, hệ
thống

thoughtful ['θɔ:tfl] có suy nghĩ, chín
chắn, thận trọng, thâm trầm, chu
đáo; quan tâm; ân ần

35.

transaction [træn'zæk∫n] sự giao dịch

36.

transfer ['trænsfə:] sự di chuyển, sự
dời chỗ;

37.

transmission [trænz'mi∫n] sự phát, sự
truyền

18.

notify ['noutifai] ( to notify
somebody of something; to notify
something to somebody) báo tin ;
thông báo; cho hay; cho biết

 notification

1

Grade11-unit9-page2

Reading comprehension
1. What is Thanh Ba Post Office equipped with?
…………………………………………………………………………………………
2. What services are offered at Thanh Ba Post Office?
…………………………………………………………………………………………
3. What are the three different ways of sending a letter?
…………………………………………………………………………………………
4. What is the Messenger Call Service used for?
…………………………………………………...
1
Grade11-unit9-page1
UNIT 9 THE POST OFFICE
GLOSSARY
1. architect ['ɑ:kitekt] kiến trúc
2. arrogant ['ærəgənt] kiêu ngo, kiêu
căng
3. bother ['bɔðə] điều bực mình, điều
khó chịu, what a bother! chà, phiền
quá
làm buồn bực, làm phiền, quấy rầy
4. brave [breiv] gan dạ, can đảm, dũng
cảm
5. burglar ['bə:glə] k trộm
6. capacity kə'pæsiti] sức chứa
7. communal ['kɔmjunl] công, chung,
công cộng
8. courteous 'kə:tjəs] lịch sự, nhã nhặn
9. coward ['kauəd] người nt gan,
người nhút nhát; người hèn nt
(tính từ) nhát gan, nhút nhát; n
nhát
10. cramped [kræmpt] chật hẹp, túng
11. customer ['kʌstəmə] khách ng
12. facsimile [fæk'simili] bản sao, bản
chép
13. fax [fæks] bản sao của một i liệu;
bản fax
14. graphics ['græfiks] hình vẽ; đồ hoạ
15. in operation: hoạt động, tác dụng
16. make: mác, hiệu
17. network ['netwə:k] mng lưới, hệ
thống
18. notify ['noutifai] ( to notify
somebody of something; to notify
something to somebody) báo tin ;
thông o; cho hay; cho biết
notification
19. pacifist ['pæsifist] = pacificist
[pə'sifisist] người theo chủ nghĩa hòa
bình
20. pickpocket ['pik,pɔkit] kẻ c túi
21. punctual ['pʌηkt∫uəl] đúng giờ
(không chậm trễ)
22. recipient [ri'sipiənt] người nhận
23. reduction [ri'dʌk∫n] sự thu nhỏ, s
giảm bớt
24. release [ri'li:s] sự thả, sự phóng thích
25. secure [si'kjuə] ( secure about
something) không có cảm giác lo âu,
nghi ngờ; an tâm; yên tâm; bảo đảm
26. shoplifter ['∫ɔp'liftə] kẻ cắp giả làm
khách mua hàng
27. spacious ['spei∫əs] rộng rãi
28. speedy ['spi:di]nhanh chóng
29. subscribe [səb'skraib]( to subscribe
to something) đặt mua i hạn
30. surface mail: thư gửi bằng đường bộ
hay đường biển
31. telecommunications
[,telikə,mju:ni'kei∫nz] viễn thông
32. telegram ['teligræm] bức điện tín
33. tenant 'tenənt] người thuê, người
mướn
34. thoughtful ['θɔ:tfl] có suy nghĩ, chín
chắn, thận trọng, thâm trầm, chu
đáo; quan tâm; ân ần
35. transaction [træn'zæk∫n] sự giao dịch
36. transfer ['trænsfə:] sự di chuyển, sự
dời chỗ;
37. transmission [trænz'mi∫n] sự pt, sự
truyền
Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề The post office - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề The post office - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập Tiếng Anh theo chủ đề The post office 9 10 914