Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP TIẾNG ANH - THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

I. Hoàn thành các câu sau:
1) Tom ..................... stamps. (not/to collect)
2) You ..................... songs in the bathroom. (not/to sing)
3) Julie ..................... in the garden. (not/to work)
4) I ..................... at home. (not/to sit)
5) Tina and Kate ..................... the windows. (not/to open)
6) Adam ..................... French. (not/to speak)
7) His sister ..................... lemonade. (not/to like)
8) We ..................... to music. (not/to listen)
9) My father ..................... the car every Saturday. (not/to clean)
10) Johnny and Danny ..................... in the lake. (not/to swim)

II. Hoàn thành các câu sau:
1) I don’t stay/doesn’t stay at home.
2) We don’t wash/doesn’t wash the family car.
3) Doris don’t do/doesn’t do her homework.
4) They don’t go/doesn’t go to bed at 8.30 pm.
5) Kevin don’t open/doesn’t open his workbook.
6) Our hamster don’t eat/doesn’t eat apples.
7) You don’t chat/doesn’t chat with your friends.
8) She don’t use/doesn’t use a ruler.
9) Max, Frank and Steve don’t skate/doesn’t skate in the yard.
10) The boy don’t throw/doesn’t throw stones.

III. Hoàn thành các câu sau:
1) We ..................... handball at school. (not/to play)
2) Laura ..................... her room. (not/to clean)
3) Mark ..................... his homework. (not/to do)
4) Susan and Jerry ..................... TV. (not/to watch)
5) They ..................... at 6.30. (not/to wake up)
6) You ..................... shopping. (not/to go)
7) Mrs Smith ..................... a big box. (not/to carry)
Page 1 of 11

BÀI TẬP TIẾNG ANH - THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
8) My brother ..................... English. (not/to teach)
9) The teachers ..................... stories. (not/to tell)
10) I ..................... in a plane. (not/to fly)

IV. Hoàn thành các câu sau: (Chuyển sang câu phủ định)
1) They play volleyball every week. - They ..................... volleyball every week.
2) John is nice. - John ..................... nice.
3) This car makes a lot of noise. - This car ..................... a lot of noise.
4) I like computer games. - I ..................... computer games.
5) We are from Greece. - We ..................... from Greece.
6) You wear pullovers. - You ..................... pullovers.
7) They speak English. - They ..................... English.
8) He watches TV. - He ..................... TV.
9) I am from Spain. - I ..................... from Spain.
10) Steve draws nice pictures. – Steve ...
BÀI TẬP TIẾNG ANH - THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
Page 1 of 11
I. Hoàn thành các câu sau:
1) Tom ..................... stamps. (not/to collect)
2) You ..................... songs in the bathroom. (not/to sing)
3) Julie ..................... in the garden. (not/to work)
4) I ..................... at home. (not/to sit)
5) Tina and Kate ..................... the windows. (not/to open)
6) Adam ..................... French. (not/to speak)
7) His sister ..................... lemonade. (not/to like)
8) We ..................... to music. (not/to listen)
9) My father ..................... the car every Saturday. (not/to clean)
10) Johnny and Danny ..................... in the lake. (not/to swim)
II. Hoàn thành các câu sau:
1) I don’t stay/doesn’t stay at home.
2) We don’t wash/doesn’t wash the family car.
3) Doris don’t do/doesn’t do her homework.
4) They don’t go/doesn’t go to bed at 8.30 pm.
5) Kevin don’t open/doesn’t open his workbook.
6) Our hamster don’t eat/doesn’t eat apples.
7) You don’t chat/doesn’t chat with your friends.
8) She don’t use/doesn’t use a ruler.
9) Max, Frank and Steve don’t skate/doesn’t skate in the yard.
10) The boy don’t throw/doesn’t throw stones.
III. Hoàn thành các câu sau:
1) We ..................... handball at school. (not/to play)
2) Laura ..................... her room. (not/to clean)
3) Mark ..................... his homework. (not/to do)
4) Susan and Jerry ..................... TV. (not/to watch)
5) They ..................... at 6.30. (not/to wake up)
6) You ..................... shopping. (not/to go)
7) Mrs Smith ..................... a big box. (not/to carry)
Bài tập Tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập Tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành 9 10 258