Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập từ loại tiếng Anh

Được đăng lên bởi nguyenthidung2906
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIỚI THIỆU
Nắm vững được từ loại Tiếng Anh sẽ giúp các bạn học sinh thêm hiểu và làm bài tập Tiếng Anh một
cách tốt nhất, qua đó sẽ vận dụng được vốn từ vựng của mình một cách chính xác và nhuần nhuyễn.
Hãy cùng VnDoc.com luyện tập thêm với đề bài Tiếng Anh dưới đây để nâng cao khả năng Tiếng Anh
của mình.
BÀI TẬP NHẬN BIẾT TỪ LOẠI TIẾNG ANH
CHỨC NĂNG CỦA TỪ LOẠI
I. Danh từ (nouns): danh thường được đặt ở những vị trí sau
1. Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)
Ex: Maths is the subject I like best.
N
Yesterday Lan went home at midnight.
N
2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful....
Ex: She is a good teacher.
Adj N
His father works in hospital.
Adj N
3. Làm tân ngữ, sau động từ
Ex: I like English.
We are students.
4. Sau “enough”
Ex: He didn’t have enough money to buy that car.
5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a
few, little, a little,.....(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)
Ex: This book is an interesting book.
6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at......
Ex: Thanh is good at literature.
II. Tính từ (adjectives): Tính từ thường đứng ở các vị trí sau
1. Trước danh từ: Adj + N
Ex: My Tam is a famous singer.

2. Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj
Ex: She is beautiful
Tom seems tired now.
Chú ý: cấu trúc keep/make + O + adj
Ex: He makes me happy
O adj
3. Sau “ too”: S + tobe/seem/look....+ too +adj...
Ex: He is too short to play basketball.
4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough...
Ex: She is tall enough to play volleyball.
5. Trong cấu trúc so...that: tobe/seem/look/feel.....+ so + adj + that
Ex: The weather was so bad that we decided to stay at home
6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh( lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less,
as....as)
Ex: Meat is more expensive than fish.
Huyen is the most intelligent student in my class.
7. Tính từ trong câu cảm thán: How +adj + S + V
What + (a/an) + adj + N
III. Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau
1. Trước động từ thường(nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom....)
Ex: They often get up at 6am.
2. Giữa trợ động từ và động từ thường
Ex: I have recently finished my homework.
TĐT adv V
3. Sau đông từ tobe/seem/look...và trước tính từ: tobe/feel/look... + adv + adj
Ex: She is very nice.
Adv adj
4. Sau “too”: V(thường) + too + adv
Ex: The teacher speaks too quickly.
5. Trước ...

Nắm vững được từ loại Tiếng Anh sẽ giúp các bạn học sinh thêm hiểu và làm bài tập Tiếng Anh một
cách tốt nhất, qua đó sẽ vận dụng được vốn từ vựng của mình một cách chính xác và nhuần nhuyễn.
Hãy cùng VnDoc.com luyện tập thêm với đề bài Tiếng Anh dưới đây để nâng cao khả năng Tiếng Anh
của mình.
BÀI TẬP NHẬN BIẾT TỪ LOẠI TIẾNG ANH
CHỨC NĂNG CỦA TỪ LOẠI
I. Danh từ (nouns): danh thường được đặt ở những vị trí sau
 !!"
#$%&!'()'*!+'('
,
-''./01'23'3!.!
,
4567%3//22'!!'!22.('89*
#$%5'!22.''
:.),
!9'12+!2;!*
:.),
<0=3>7
#$%*!+'#*!
?''.'
@5A'2B
#$%'.!.CD''232'/2(/
E5F327'2GF7!''2'''D'/(2223'/9'1
9'1*!H*'*!H*'0IJKLL'M.)M2"
#$%!(22+!!''8(22+
N5!O!7%!2291!.'(2
#$%!22.*!''
II. Tính từ (adjecZves): Tính từ thường đứng ở các vị trí sau
O.7%:.)M,
#$%&/3!932!'
Bài tập từ loại tiếng Anh - Trang 2
Bài tập từ loại tiếng Anh - Người đăng: nguyenthidung2906
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập từ loại tiếng Anh 9 10 804