Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về thì hiện tại đơn

Được đăng lên bởi Chi Nguyen Quynh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 6599 lần   |   Lượt tải: 25 lần
PRESENT SIMPLE (Thì hiện tại đơn)
I. Loại 1: Với động từ Tobe:
1. Form: Công thức.
(+): I
+ am (‘m) + a student
He/ She/ It
+ is (‘s)
+ lazy
You/ we/ they + are (‘re)
+ are in the classroom
(-): I
+ am not
+ a student
He/ She/ It
+ is not (isn’t)
+ lazy
You/ we/ they + are not (aren’t) + are in the classroom
(?): Am
+ I
+ a student?
Yes, I am/ No, I am not
Is
+ he/ she/ It
+ lazy?
Yes, S + is/ No, S + isn’t.
Are
+ you/ we/ they + are in the classroom? Yes, S + are/ No, S + aren’t.
VD:
I'm an Engineer
The milk is sweet.
Fruits are good for
health.

I am not an English student.
She isn’t fat
These people are not from
HP

Are you from downtown?
No, I’m not.
Is it your cat? Yes, it is.
Are they students? No, they aren’t
Where are they from?
They’re from Vietnam.

II. Loại thứ 2: Thì hiện tại đơn với động từ thường.
1. Form: Công thức.
(+): I/ we/ you/ they (S1) + V
He/ she/ it
(S2) + Vs/es
(-): I/ we/ you/ they + do not (don’t)
+ V
He/ she/ it
+ does not (doesn’t) + V
(?): Do + S1 + V?
Yes, S1 + do/ No, S1 + don’t.
Does + S2 + V? Yes, S2 + does/ No, S2 + doesn’t.
I read books at night
I don’t read books at night
Do you read books at night?
Yes, I do/ No, I don’t
What do you do in the morning?

She reads books at night
She doesn’t read books at night
Does she read books at night?
Yes, she does/ No, she doesn’t.
What does she do in the afternoon?

2. Use: Cách dùng.
2.1. Diễn tả sự việc hay sự thật hiển nhiên:
The Sun rises in the East and sets in the West.
Water freezes at 0° C or 32° F.
The Thames flows through London.
1

2.2. Diễn tả thói quen hằng ngày
They drive to the office every day.
Tom doesn’t go to school in the morning.
Do you usually have bacon and eggs for breakfast?
Adverbs of frequency (trạng từ chi tần suất):
Always: luôn luôn, Often: thường xuyên, Usually: thường, Sometimes: thỉnh thoảng,
Occasionally: thỉnh thoảng, From time to time: thỉnh thoảng, Every other day: ngày
cách ngày, Seldom: ít khi, Rarely: hiếm khi, Never: không bao giờ
Adverbs of time (trạng từ chỉ thời gian)
Every morning/noon/afternoon/evening/night: Mỗi sáng/trưa/chiều/tối/đêm
Every day/week/month: Mỗi ngày/tuần/tháng
Once/ twice a month: Tháng một/ hai lần
2.3. Diễn tả tình huống lâu dài.
I live in Haiphong
He works as a teacher.
They study at Ngo Quyen High School.
2.4. Diễn tả thời gian biểu hay lịch trình
I have English class every Sunday afternoon.
The bus comes at 7 a.m
When does the plane take off/ land?
2.5. Diễn tả suy nghĩ, cảm xúc.
I like ice cream and I hate coff...
PRESENT SIMPLE (Thì hiện tại đơn)
I. Loại 1: Với động từ Tobe:
1. Form: Công thức.
(+): I + am (‘m) + a student
He/ She/ It + is (‘s) + lazy
You/ we/ they + are (‘re) + are in the classroom
(-): I + am not + a student
He/ She/ It + is not (isn’t) + lazy
You/ we/ they + are not (aren’t) + are in the classroom
(?): Am + I + a student? Yes, I am/ No, I am not
Is + he/ she/ It + lazy? Yes, S + is/ No, S + isn’t.
Are + you/ we/ they + are in the classroom? Yes, S + are/ No, S + aren’t.
VD:
I'm an Engineer
The milk is sweet.
Fruits are good for
health.
I am not an English student.
She isn’t fat
These people are not from
HP
Are you from downtown?
No, I’m not.
Is it your cat? Yes, it is.
Are they students? No, they aren’t
Where are they from?
They’re from Vietnam.
II. Loại thứ 2: Thì hiện tại đơn với động từ thường.
1. Form: Công thức.
(+): I/ we/ you/ they (S1) + V
He/ she/ it (S2) + Vs/es
(-): I/ we/ you/ they + do not (don’t) + V
He/ she/ it + does not (doesn’t) + V
(?): Do + S1 + V? Yes, S1 + do/ No, S1 + don’t.
Does + S2 + V? Yes, S2 + does/ No, S2 + doesn’t.
I read books at night She reads books at night
I don’t read books at night She doesn’t read books at night
Do you read books at night? Does she read books at night?
Yes, I do/ No, I don’t Yes, she does/ No, she doesn’t.
What do you do in the morning? What does she do in the afternoon?
2. Use: Cách dùng.
2.1. Diễn tả sự việc hay sự thật hiển nhiên:
The Sun rises in the East and sets in the West.
Water freezes at 0° C or 32° F.
The Thames flows through London.
1
Bài tập về thì hiện tại đơn - Trang 2
Bài tập về thì hiện tại đơn - Người đăng: Chi Nguyen Quynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập về thì hiện tại đơn 9 10 371