Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vị trí từ loại trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Thanh Tung Tran
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bin Cường – 01225.397.470 – Lý Thuyết + Bài Tập Từ Loại

BÀI 1: VỊ TRÍ CỦA CÁC TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH
--------------------------------1. Noun: Danh từ thường kết thúc bằng: -tion, -ment, -er, -or, -ism, -ity, -ness, -ance, -ence, -ar, -cy
Ex: distribution, information, development, teacher, actor, friendship, relationship, shoolarship, socialism, ability, sadness,
happiness...........
==> 1 số Danh từ đặc biệt: building, planning, funding, representatives,….








Sau a, an, the, this, that, these, those…. + N
Sau my, your, her, his….+ N
N + V ==> Đứng đầu câu (chủ ngữ)
V (Thường hoặc TOBE) + N ==> Đứng sau V là O (tân ngữ) của động từ: I am a student
Adj + N : beautiful voice, radical change,…
N + N = Compound noun (Danh từ ghép) : Maintenance Officer, Payroll Department, Book store, rain coat, pay increase,…
Preposition (Giới từ) + N/Ving

2. Adj: Tính từ thường kết thúc bằng: -ful, -less, -al, -ble, -ous, -like, -ic,-ent, -ed, -ant, -ing, -ive
Ex: helful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national, international, acceptable, impossible, active,
passive, attractive, famous, serious, dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy,
childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring, significant, subsequent
- Sau động từ tobe: (SAU TOBE + ADJ) - Ex: She is beautiful
- Trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ đó - Ex: This is an interesting book
- Sau các từ nhận thức tri giác ( phần này quan trọng có nhiều bạn không biết) : look, feel, seem, smell, taste, Find/Make + O +
adj, sound, stay, remain, become (chỉ cần nhớ những từ này thôi nhé)
3. Adv: Trạng từ thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ
Ex: beautifully, usefully, carefully, strongly, badly
Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ
Adj
Adv
good
well
late
late/lately
ill
ill
fast
fast
- Đứng đầu câu, TRƯỚC dấu phẩy.
Ex: Luckily, he passed the exam
- Bổ nghĩa cho động từ, đứng TRƯỚC hoặc SAU động từ
Ex: She drives carefully / She carefully drives her car
- Bổ nghĩa cho tính từ, đứng TRƯỚC tính từ
Ex: She is very beautiful / She is extremely beaufiful
- Bổ nghĩa cho trạng từ, đứng TRƯỚC trạng từ mà nó bổ nghĩa
Ex: She drives extremely carefully

* CÁCH LÀM BÀI TẬP TỪ LOẠI:

Bin Cường – 01225.397.470 – Lý Thuyết + Bài Tập Từ Loại

+ 6 từ đuôi “al” là Danh từ cần nhớ:
- potential: Tiềm năng
- removal: sự xóa bỏ
- renewal: sự đổi mới, làm mới
- arrival: sự đến
- proposal: đề xuất
- a...



!: "#$%&'()*+,*-.,*./,*/,*0-,*,*.00,*#&.,*.&.,*#/,*&
Ex: distribuon, informaon, development, teacher, actor, friendship, relaonship, shoolarship, socialism, ability, sadness,
happiness...........
==> 1 số Danh từ đặc biệt: building, planning, funding, representaves,.
 !!"!#$
%&&"'' !#$
$(()*+,-./01/2,34
156,"7/84$(()*+,!9:10,34/2-;,<%!=
=>$?@A9B" /'= /9/,
$("%C"="1D<,EC4F /G/'H&'"99DC'%""I!"'' /"C& /'!
H'C"! @"1 J <4$K ,
123)4$%&'()*56,*6.00,*#6,*'6.,*0,*6$.,*&,*.,*.2,*#,*,*7.
Ex: helful, beauful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, naonal, internaonal, acceptable, impossible, acve,
passive, a%racve, famous, serious, dangerous, childish, sel&sh, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy,
childlike, speci&c, scien&c, interested, bored, red, interesng, boring, signi&cant, subsequent
L-;,<"?1M8$DN4- Ex: She is beauful
L'5J/=<?O,P/"=<-Q- Ex: This is an interesng book
L/R/<S+/' , R/1C.:&T'U,/Q V?WIX,? Y49""IA9!%!%99!Z =KFI$$
=>!"=!&'% ?/"%1/[/.J3,<:&X E4
127)/ 89&6'(&:&;-8<67=
Ex: beaufully, usefully, carefully, strongly, badly
F;!\'W,<-7/? ]/., J
=>=B




L*+,-./0^_=`Ca&#
Ex: Luckily, he passed the exam
LO,P/"-;,<-+,^_"7/M-;,<
Ex: She drives carefully / She carefully drives her car
O,P/"b<-+,^_b<
Ex: She is very beauful / She is extremely beau&ful
LO,P/"'W,<-+,^_'W,<%:Q?O,P
Ex: She drives extremely carefully
cFdH
Bài tập vị trí từ loại trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vị trí từ loại trong tiếng Anh - Người đăng: Thanh Tung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài tập vị trí từ loại trong tiếng Anh 9 10 686