Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2620 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH BÀI SỐ 1
I. Hoàn thành các câu so sánh sau:
1. So sánh ngang bằng.
a. Mary/tall/her brother.
_______________________________________________
b. A lemon/not sweet/ an orange.
_______________________________________________
c. A donkey/not big/ a horse.
_______________________________________________
d. This dress/pretty/that one.
_______________________________________________
e. the weather/not cold/ yesterday.
_______________________________________________
2. So sánh hơn:
a. A rose/beautiful/ a weed.
_______________________________________________
b. A dog/intelligent/ a chicken.
_______________________________________________
c. Ba/ friendly/ Nam.
_______________________________________________
d .Your house/far/from school /my house.
_______________________________________________
e. A horse/ strong/ a person.
_______________________________________________

3. So sánh cao nhất:
a. The Nile/long/river/ in the world.
_______________________________________________
b. Lan/ tall/ student / in my class.
_______________________________________________
c. English coffee/bad/ of all.
_______________________________________________
d. Australia/ small/ continent in the world.
_______________________________________________
e. That/high/ mountain in the world.
_______________________________________________
 Bài tập bổ sung
Bài tập 1: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc
1. Her daughter is …………….her (beautiful).
2. Summer is………………..season of the year (hot)
3. That dog isn’t ………………..it looks (dangerous)
4. In the past, people were ………………..than today (polite)
5. It is ………..today than it was yesterday (cold)
6. Our hotel was …………..than all the others in the town (cheap)
7. What’s ………………..river in the world (long)
8. It was an awful day. It was ………….day of my life (bad)
9. Everest is……………mountain in the world. It is …..….than any other mountain (high)
10. I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)
Bài tập 2: Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ cho trước sao cho nghĩa không thay đồi.
1. This is the most delicious cake I’ve e ver tasted.
–> I’ve…………………………..

2. I’ve never met any more dependable person than George.
–> George is…………………………
3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother.
–> Your mother is ……………………
4. There is no better teacher in this school than Mr John.
–> Mr John is……………………………..
5. Have you got any bigger than that one?
–> Is this………………………………...?
Answer ke...

I. Hoàn thànhc câu so nh sau:

a. Mary/tall/her brother.
_______________________________________________
b. A lemon/not sweet/ an orange.
_______________________________________________
c. A donkey/not big/ a horse.
_______________________________________________
d. This dress/pretty/that one.
_______________________________________________
e. the weather/not cold/ yesterday.
_______________________________________________
2. S
a. A rose/beautiful/ a weed.
_______________________________________________
b. A dog/intelligent/ a chicken.
_______________________________________________
c. Ba/ friendly/ Nam.
_______________________________________________
d .Your house/far/from school /my house.
_______________________________________________
e. A horse/ strong/ a person.
_______________________________________________
Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh 9 10 273