Ktl-icon-tai-lieu

Bài thi khảo sát đầu năm anh 7

Được đăng lên bởi b2-2bacninh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường THCS Đông Ngàn

ĐỀ THI KHẢO SÁT HÈ 2014
Môn thi: Tiếng Anh 7
Thời gian: 45 phút

I. Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (2đ)
1. It's never ___________ in the winter. ( hot/ cold / cool/ warm)
2. Ho Chi Ming City is ________ than Ha Noi. ( big/ biger / bigger/ biggest)
3. What about _________ to Hue? ( go/ goes/ going/ to go)
4. I usually go to school ____ the morning? ( in/ on/ at/ for)
5. __________ are you going to stay here? - For a week. ( When/ What/ How long/
How often )
6.There isn't ______ milk in the bottle. ( a/ an/ any some)
7. How much is a _________ of toothpaste? ( can/ bar/ tube/box)
8. _________ you learn French? - No, I don't. ( would/ can/ does/ do)
II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. (2đ)
1. Lan and Hoa ( see) _______________ a movie tonight.
2. We (not have) ________________ Math on Mondays.
3. What time your mother (go) _____________ to work?
4. You should ( protect) ____________ the environment.
III. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi (2đ)
Senila lives in a village in Africa. Her day starts at 4 o'clock. She gets up, and
she walks three kilometers to the river. She collects some water, and she caries it
back to her house. The water is very heavy. It isn't clean but there isn't any water in
the village. Selina doesn't go to school. She can't read or write. She helps her mother
in the house.
1. Where does Senila live? _______________________________________
2. How does she go to the river? _________________________________
3. Is there any clean water in the village? ___________________________
4. Can she read or write? _______________________________________
IV. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (2đ)
1. Nga/ sometimes/ go / her friend's house/ weekend.
___________________________________________________________
2. Where / your children/ be/ at/ moment?
___________________________________________________________
3. I/ often/ go/ swimming/ summer.
_____________________________________________________
4. Mai/ get up/ early/ morning?
_________________________________________________________
V. Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau (2đ)
Lỗi sai
Sửa lại
1. I'm not go to the cinema every morning.
2. There are much eggs in this store.
3. You wearing dirty clothes at the moment?
4. We don't want go to school by motorbike.
THE END
Trường THCS Đông Ngàn
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT HÈ 2014
Môn thi: Tiếng Anh 7
Thời gian: 45 phút
I. Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (2đ)
1. It's never ___________ in the winter. ( hot/ cold / cool/ warm)
2....
Trường THCS Đông Ngàn ĐỀ THI KHẢO SÁT HÈ 2014
Môn thi: Tiếng Anh 7
Thời gian: 45 phút
I. Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (2đ)
1. It's never ___________ in the winter. ( hot/ cold / cool/ warm)
2. Ho Chi Ming City is ________ than Ha Noi. ( big/ biger / bigger/ biggest)
3. What about _________ to Hue? ( go/ goes/ going/ to go)
4. I usually go to school ____ the morning? ( in/ on/ at/ for)
5. __________ are you going to stay here? - For a week. ( When/ What/ How long/
How often )
6.There isn't ______ milk in the bottle. ( a/ an/ any some)
7. How much is a _________ of toothpaste? ( can/ bar/ tube/box)
8. _________ you learn French? - No, I don't. ( would/ can/ does/ do)
II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. (2đ)
1. Lan and Hoa ( see) _______________ a movie tonight.
2. We (not have) ________________ Math on Mondays.
3. What time your mother (go) _____________ to work?
4. You should ( protect) ____________ the environment.
III. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi (2đ)
Senila lives in a village in Africa. Her day starts at 4 o'clock. She gets up, and
she walks three kilometers to the river. She collects some water, and she caries it
back to her house. The water is very heavy. It isn't clean but there isn't any water in
the village. Selina doesn't go to school. She can't read or write. She helps her mother
in the house.
1. Where does Senila live? _______________________________________
2. How does she go to the river? _________________________________
3. Is there any clean water in the village? ___________________________
4. Can she read or write? _______________________________________
IV. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (2đ)
1. Nga/ sometimes/ go / her friend's house/ weekend.
___________________________________________________________
2. Where / your children/ be/ at/ moment?
___________________________________________________________
3. I/ often/ go/ swimming/ summer.
_____________________________________________________
4. Mai/ get up/ early/ morning?
_________________________________________________________
V. Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau (2đ)
Lỗi sai Sửa lại
1. I'm not go to the cinema every morning.
2. There are much eggs in this store.
3. You wearing dirty clothes at the moment?
4. We don't want go to school by motorbike.
THE END
Trường THCS Đông Ngàn ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT HÈ 2014
Môn thi: Tiếng Anh 7
Thời gian: 45 phút
I. Chọn từ đúng điền vào chỗ trống (2đ)
1. It's never ___________ in the winter. ( hot/ cold / cool/ warm)
2. Ho Chi Ming City is ________ than Ha Noi. ( big/ biger / bigger/ biggest)
Bài thi khảo sát đầu năm anh 7 - Trang 2
Bài thi khảo sát đầu năm anh 7 - Người đăng: b2-2bacninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài thi khảo sát đầu năm anh 7 9 10 836