Ktl-icon-tai-lieu

Bảng biến đổi 6 cách trong Tiếng Nga

Được đăng lên bởi Thuong Do
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
падежи русского языка

Единственное
число

Падеж 1 (Кто/Что?)
Мужской
GC
GT
* tận cùng
là phụ âm
* tận cùng
là ь, й

* tận cùng
là a
* tận cùng
là я
* tận cùng
là ь

Множественно
е
число

DANH TỪ

Падеж
GIỐNG

* p.â + ы
* ь, й -> и

* а -> ы
* o -> a
* я, ь -> и * е -> я

TÍNH TỪ

CÁCH

* o -> a
* е -> я

* p.â + ов * а: mất a * o: mất o
* й -> ев * я -> ь
* е -> я
* -ь, -ж, - * ия -> ий * ие -> ий
ч, - ш, - щ
-> ей

CÁCH 1

* p.â + у
* а -> е
* o -> у
* ь, й -> ю * я -> е
* е -> ю
* ия -> ии
* ь -> и

* thân từ cứng: ам
* thân từ mềm: ям

CÁCH 2

Падеж 4 (Кто/Кого/Что?)
GĐ
GC
GT

Падеж 5 (Кем/Чем?)
GĐ
GC
GT

BĐV: ko
đổi
ĐV:
p.â + a
ь, й -> я

* а -> y
* я -> ю
* ь: ko đổi

không đổi * p.â + ом * а -> ой
* ь, й ->
* я -> ей
ем
* ь -> ью

BĐV: ko đổi
ĐV:
* p.â + ов
* й -> ев
* -ь, -ж, - ч, ш, - щ -> ей

BĐV: ko
đổi
ĐV:
* а: mất a
* я -> ь

* o -> a
* е -> я
* ие -> ия

CÁCH 3

* o -> ом
* е -> ем

Падеж 6 (Ком/Чём?)
GĐ
GC
GT
* p.â + е
* а -> е
* o -> е
* ь, й -> е * я -> е
* е -> е
* ий -> ии * ия -> ии * ие -> ии
* ь -> и

* thân từ cứng: ами
* thân từ mềm: ями

CÁCH 4

* thân từ cứng: ах
* tthân từ mềm: ях

CÁCH 5

CÁCH 6

Какой?

Какая?

Какое?

Какого?

Какой?

Какого?

Какому?

Какой?

Какому?
Какой/Какого?Какую?

Какое?

Каким?

Какой?

Каким?

Каком?

Какой?

Каком?

ĐUÔI

*-ый/-ой/
-ий

*-ая/-яя

*-ое/-ее

*-ый/-ой/
-ий

*-ая/-яя

*-ое/-ее

*-ый/-ой/
-ий

*-ая/-яя

*-ое/-ее

*-ый/-ой/
-ий

*-ая/-яя

*-ое/-ее

*-ый/-ой/
-ий

*-ая/-яя

*-ое/-ее

*-ый/-ой/
-ий

*-ая/-яя

*-ое/-ее

ít

*-ый/-ой/
-ий

*-ое/-ее

*-ого/-ого/
-его

*- ую/-юю

không đổi

*-ым/-им

*-ой/-ей

*-ым/-им

*-ом/-ом/
-ем

*-ой/-ей

*-ом/-ем

CÁCH
GIỐNG
ĐẠI TỪ SỞ HỮU

* tận cùng * p.â + а
* а -> ы
là o
* ь, й -> я * я, ь -> и
* tận cùng
là e

Падеж 3 (Кому/Чему?)
GĐ
GC
GT

GIỐNG

nhiều

Đ.TỪ NH. XƯNG / CHỈ ĐỊNH

Падеж 2 (Кого/Чего?)
GĐ
GC
GT

*-ая/-яя

*-ые/-ие (Какие?)

Чей?

CÁCH 1
Чья?

Чьё?

мой, твой моя, твоя моё, твоё

он
она

его
её
наш, ваш

*-ого/-его *-ому/-ему

* -ых/-их (Каких?)

я, ты

мы, вы

*-ой/-ей

*-ым/-им (Каким?)

BĐV: ko đổi
ĐV: -ых/-их (Какие/Каких?)

CÁCH 3
Чьей?

CÁCH 4
Чью?

Чьё?

Чьим?

CÁCH 5
Чьей?

Чьим?

Чьём?

CÁCH 6
Чьей?

Чьём?

*-ю

không đổi

*-им

*-ей

*-им

*-ём

*-ей

*-ём

Чьего?

CÁCH 2
Чьей?

Чьего?

Чьему?

*-его

*-ей

*-его

*-ему

*-ей

không đổi

они

наша
их

наше

SN`

мои, твои, наши, ваши (Чьи?)

*-его

*-ей
không đổi

BĐV: ko
đổi
*-ой/-ей *-ому/-ему
ĐV:
*-ого/ого/-его

không đổi
*-его

*-ему

*-их (Чьих?)

*-ей
không đổi
*-им (Чьи...
падежи русского языка
DANH T
Падеж Падеж 1 (Кто/Что?) Падеж 2 (Кого/Чего?) Падеж 3 (Кому/Чему?) Падеж 4 (Кто/Кого/Что?) Падеж 5 (Кем/Чем?) Падеж 6 (Ком/Чём?)
GIỐNG Мужской GC GT GC GT GC GT GĐ GC GT GC GT GC GT
không đổi
TÍNH T
CÁCH CÁCH 1 CÁCH 2 CÁCH 3 CÁCH 4 CÁCH 5 CÁCH 6
GIỐNG Какой? Какая? Какое? Какого? Какой? Какого? Какому? Какой?
Какому?
Какой/Какого?
Какую? Какое? Каким? Какой? Каким? Каком? Какой? Каком?
ĐUÔI *-ая/-яя *-ое/-ее *-ая/-яя *-ое/-ее *-ая/-яя *-ое/-ее *-ая/-яя *-ое/-ее *-ая/-яя *-ое/-ее *-ая/-яя *-ое/-ее
ít *-ая/-яя *-ое/-ее *-ой/-ей *-ого/-его
*-ому/-ему
*-ой/-ей
*-ому/-ему
*- ую/-юю không đổi *-ым/-им *-ой/-ей *-ым/-им *-ой/-ей *-ом/-ем
nhiều
ĐẠI TỪ SỞ HỮU
CÁCH CÁCH 1 CÁCH 2 CÁCH 3 CÁCH 4 CÁCH 5 CÁCH 6
GIỐNG Чей? Чья? Чьё? Чьего? Чьей? Чьего? Чьему? Чьей? Чьему?
Чей/Чьего?
Чью? Чьё? Чьим? Чьей? Чьим? Чьём? Чьей? Чьём?
я, ты *-его *-ей *-его *-ему *-ей *-ему *-ю không đổi *-им *-ей *-им *-ём *-ей *-ём
он
его
không đổi không đổi không đổi không đổi không đổi
она
её
мы, вы
наш, ваш *-его *-ей *-его *-ему *-ей *-ему
*-у không đổi *-им *-ей *-им
*-ем *-ей *-ем
они
их không đổi không đổi không đổi không đổi không đổi
SN`
Đ.TỪ NH. XƯNG / CHỈ ĐỊNH
GIỐNG Какой? Какая? Какое? Какого? Какой? Какого? Какому? Какой?
Какому?
Какой/Какого?
Какую? Какое? Каким? Какой? Каким? Каком? Какой? Каком?
ít этот/тот эта/та это/то
nhiều эти/те этих/тех этим/тем эти/этих/те/тех этими/теми этих/тех
1 я ты он она мы вы они
2 меня тебя (н)его (н)её нас вас (н)их
3 мне тебе ему ей нам вам им luôn là không là
4 меня тебя его её нас вас их а я
5 мной тобой им ей нами вами ими у ю
6 (обо) мне ) тебе ) нём (о) ней (о) нас (о) вас ) них и ы
Единственное
число
* tận cùng
là phụ âm
* tận cùng
là ь, й
* tận cùng
là a
* tận cùng
là я
* tận cùng
là ь
* tận cùng
là o
* tận cùng
là e
* p.â + а
* ь, й -> я
* а -> ы
* я, ь -> и
* o -> a
* е -> я
* p.â + у
* ь, й -> ю
* а -> е
* я -> е
* ия -> ии
* ь -> и
* o -> у
* е -> ю
BĐV: ko
đổi
ĐV:
p.â + a
ь, й -> я
* а -> y
* я -> ю
* ь: ko đổi
* p.â + ом
* ь, й ->
ем
* а -> ой
* я -> ей
* ь -> ью
* o -> ом
* е -> ем
* p.â + е
* ь, й -> е
* ий -> ии
* а -> е
* я -> е
* ия -> ии
* ь -> и
* o -> е
* е -> е
* ие -> ии
Множественно
е
число
* p.â + ы
* ь, й -> и
* а -> ы
* я, ь -> и
* o -> a
* е -> я
* p.â + ов
* й -> ев
* -ь, -ж, -
ч, - ш, - щ
-> ей
* а: mất a
* я -> ь
* ия -> ий
* o: mất o
* е -> я
* ие -> ий
* thân từ cứng: ам
* thân từ mềm: ям
BĐV: ko đổi
ĐV:
* p.â + ов
* й -> ев
* -ь, -ж, - ч, -
ш, - щ -> ей
BĐV: ko
đổi
ĐV:
* а: mất a
* я -> ь
* o -> a
* е -> я
* ие -> ия
* thân từ cứng: ами
* thân từ mềm: ями
* thân từ cứng: ах
* tthân từ mềm: ях
*-ый/-ой/
-ий
*-ый/-ой/
-ий
*-ый/-ой/
-ий
*-ый/-ой/
-ий
*-ый/-ой/
-ий
*-ый/-ой/
-ий
*-ый/-ой/
-ий
*-ого/-ого/
-его
BĐV: ko
đổi
ĐV:
*-ого/-
ого/-его
*-ом/-ом/
-ем
*-ые/-ие (Какие?) * -ых/-их (Каких?) *-ым/-им (Каким?)
BĐV: ko đổi
ĐV: -ых/-их (Какие/Каких?)
*-ыми/-ими (Какими?) *-ых/-их (Каких?)
мой, твой моя, твоя моё, твоё
BĐV:ko
đổi
ĐV: *-его
наша наше
BĐV:ko đổi
ĐV: *-его
мои, твои, наши, ваши (Чьи?) *-их (Чьих?) *-им (Чьим?)
BĐV:ko đổi (Чьи?)
ĐV: *-их (Чьих?)
*-ими (Чьими?) *-их (Чьих?)
этого этой этого этому этой этому
этот/этого
эту это этим этой этим этом этой этом
* Quy luật về 7 phụ âm đặc biệt: Sau г, к, х, ж, ч, ш, щ
Bảng biến đổi 6 cách trong Tiếng Nga - Người đăng: Thuong Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng biến đổi 6 cách trong Tiếng Nga 9 10 649