Ktl-icon-tai-lieu

Bảng chữ cái Katakana

Được đăng lên bởi Vampi Tam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4285 lần   |   Lượt tải: 21 lần
http://www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/

B ng ch

cái katakana

Xin truy c p trang web

luy n cách phát âm

www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/

a

i

u

e

o

ka

ki

ku

ke

ko

sa

shi

su

se

so

ta

chi

tsu

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

fu

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya

ra

wa

yu

ri

ru

yo

re

ro

o

n

B n quy n thu c v NHK WORLD

...
Bn quyn thuc v NHK WORLD
http://www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/
a i u e o
ka ki ku ke ko
sa shi su se so
ta chi tsu te to
na ni nu ne no
ha hi fu he ho
ma mi mu me mo
ya yu yo
ra ri ru re ro
wa o n
B
ng ch
cái
kataka
na
Xin truy cập trang web để luyện cách phát âm
www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/
Bảng chữ cái Katakana - Người đăng: Vampi Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng chữ cái Katakana 9 10 865